Strategické a územní plánování, koncepční dokumenty pro oblast životního prostředí

kolaz_koncepce_vZP_1229

Strategické a územní plánování

Strategické plánování (příprava strategických a akčních plánů jako komplexních programových dokumentů obcí, měst, mikroregionů a krajů) hraje v současnosti velmi významnou roli v rozvoji příslušného území a komunit s ním spjatých. Tyto dokumenty formulují základní strategii rozvoje celé komunity, všech sfér jejího fungování i celého území, s důrazem na souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů. Na strategické a akční plány by v ideálním případě měly navazovat a být s nimi provázány další koncepční dokumenty (koncepce, politiky, plány) pro dílčí oblasti fungování komunity (např. pro dopravu, energetiku, odpadové hospodářství apod.). Strategický plán rozvoje komunity (na úrovni obce či kraje) by měl být také úzce provázán s dalším významným dokumentem - Územním plánem, který musí respektovat další nadřazené dokumentace (např. politiku územního rozvoje, zásady územního rozvoje ad.).  

Z hlediska ochrany životního prostředí je pak zapotřebí zajistit, aby strategické plánování respektovalo zásady udržitelného rozvoje a snažilo se propojit žádoucí ekonomické a sociální aspekty s potřebami životního prostředí. Proces strategického plánování musí být zároveň v maximální možné míře otevřený a transparentní. 
Strategické plánování samozřejmě také musí nacházet adekvátní odezvu v každodenní rozhodovací praxi při řízení obce, města nebo většího územního celku. Bez této reflexe může být reálný vliv jakéhokoliv strategického dokumentu výrazně snížen.

Hlavní město Praha a jeho orgány si dlouhodobě uvědomují významnou úlohu strategického plánování pro ochranu a péči o životní prostředí v Praze. Dokladem toho jsou jak platný Strategický plán hl. m. Prahy (přijatý v roce 2000, návazně v aktualizované podobě v roce 2008 /pozn.: v současné době probíhá příprava aktualizovaného Strategického plánu/), tak i předcházející a navazující práce na koncepčních dokumentech pro jednotlivé dílčí oblasti životního prostředí. V návaznosti na platnou právní úpravu a existující koncepční dokumenty na celostátní úrovni byly postupně zpracovány a následně projednány orgány města základní koncepce hl. m. Prahy pro oblast EVVO, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, energetiky, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, pro oblast cyklistické a pěší dopravy, péče o zeleň v Praze aj..

  • podrobné informace o Strategickém plánu hl. m. Prahy (verze 2008) a o přípravě nového Strategického plánu hl. m. Prahy (informace na Portálu územního plánování hl. m. Prahy)


Územní plánování

Územní plánování je velmi účinným nástrojem prosazování cílů udržitelného rozvoje a má na území Čech a Moravy velmi dlouhou tradici (první legislativní úprava již v roce 1941), stabilizovanou právní úpravu i organizační, technickou a odbornou základnu. Územní plány v optimální podobě umožňují účinnou ochranu přírody, budování územních systémů ekologické stability a ochranu rekreačního zázemí městských sídel a průmyslových aglomerací. 
V současnosti platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy byl přijat v roce 1999, ve fázi přípravy je Metropolitní plán hl. m. Prahy.
Dalším nástrojem územního plánování na úrovni krajů jsou Zásady územního rozvoje kraje, které jsou nadřazeny územním plánům obcí. Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR hl. m. Prahy) byly vydány na konci roku 2009. Dalším dokumentem v této oblasti jsou Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP), které slouží jako zdroj informací při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Aktualizovány jsou každé 2 roky.

  • další informace o platném Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, o přípravě nového Metropolitního plánu hl. m. Prahy a dalších dokumentech v rámci územního plánování na webových stránkách hl. m. Prahy
29. července 2016
25. ledna 2024