Udržitelná energetika v Praze

Energetika – tedy výroba a spotřeba elektrické a tepelné energie - má významný vliv na životní prostředí a změny klimatu. Záleží na zdrojích, ze kterých je energie vyráběna, na provedených úsporných opatřeních v budovách, i využívaných zařízeních a spotřebičích a chování každého člověka. Odklon od energie z fosilních zdrojů, využívání obnovitelných zdrojů energie a úsporná opatření jsou vzhledem k potřebě snižovat emise skleníkových plynů v dnešní době nutností.

Hlavní město Praha schválilo v květnu 2021 strategický dokument Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, který rozpracoval Klimatický závazek města z roku 2019 ve 4 oblastech: udržitelná energetika, udržitelná mobilita, cirkulární ekonomika a adaptace. Klimatický plán počítá do roku 2030 se snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010. Největší potenciál pro snížení emisí má právě změna zdrojů, kterými město kryje svoji spotřebu elektřiny, druhou nejvýznamnější úsporu emisí přinesou změny ve způsobu výroby tepla. Zásadní vliv na snižování energetické náročnosti mají energetické úspory a využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny a vytápění. Velký potenciál zde nabízí například využití nízkopotenciálního tepla odpadních vod.
Praha podporuje dlouhodobě občany hlavního města v úsporných opatřeních a ve snižování emisí CO2.

Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE), příspěvková organizace města, nabízí od roku 2021 realizaci a poradenství při instalaci fotovoltaických elektráren na budovách města i dalších subjektů s cílem přípravy na komunitní energetiku.

Praha pomáhá svým občanům s úsporami energií také informacemi na portálu Pomoc Pražanům.

Hlavní město Praha má zároveň zpracovanou Územní energetickou koncepci hlavního města Prahy (ÚEK), která byla zpracována podle požadavků zákona o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb.) a týká se rozvoje zásobování města palivy a energií a vytváření podmínek pro zvyšování účinnosti při využití energie z klasických i obnovitelných zdrojů. Nyní běží Akční plán k implementaci ÚEK na roky 2018 – 2022.

Upozornění, naše tipy

Upozornění apod.

Potřebuji řešit

Další informace

Aktuálně k udržitelné energetice v Praze

Doporučujeme