Voda v Praze

Carousel vybraných článků

Rozcestník

Hlavní město Praha se nachází v rozšířené části údolí největší české řeky Vltavy, která tvoří její osu. Na svém pražském úseku přijímá Vltava jediný větší přítok – řeku Berounku, dále do ní vtéká celá řada drobnějších vodních toků - mezi významnější patří např. potoky Šárecký, Dalejský, Radotínský, Botič, Rokytka a Kunratický potok. Vodstvo na území Prahy tvoří dále množství rybníků a rybníčků (např. Počernický rybník, rybníky Lítožnické, Šeberovské a Milíčovské) a dalších typů vodních nádrží s rozmanitou funkcí (největší z nich je Hostivařská přehrada). Tyto vodní toky a nádrže a jejich okolí mají kromě řady dalších funkcí i velký význam pro pražskou floru a faunu.

Správa vodních toků v Praze

Odbor ochrany prostředí MHMP - oddělení péče o zeleň

110 00 Praha 1, Jungmannova 35/29

Kontakty na pracovníky Odkaz
Lesy hl. m. Prahy

Středisko vodních toků

Adresa Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
Tel. (nepřetržitá vodohospodářská pohotovostní služba) 777 719 009
Kontakty na pracovníky Odkaz

Aktuálně k vodě v Praze

Carousel vybraných článků

Ekovýchova
20.06.2023

Voda je život 2023 v parku Přátelství

13. června 2023 proběhla v parku Přátelství v Praze 9 celodenní akce pro veřejnost s názvem Voda je život 2023. Akce představila veřejnosti různá témata týkající se adaptace hl. m. Prahy na změnu...

Ekovýchova
31.05.2023

Osvětová kampaň Voda je život 2023

Dne 13. 6. 2023 se uskuteční venkovní osvětová kampaň Voda je život, která veřejnosti představí Adaptaci hl. m. Prahy na změnu klimatu. Tématem letošní kampaně je téma "Důležitost vody ve městě"

Portál životního prostředí
18.04.2023

Oprava opevnění Branického potoka

V rámci revitalizace bude koryto potoka stabilizováno kamennými prahy a těžkou balvanitou rovnaninou s vyklínováním. Koryto tak bude stabilizované, mělčí, příčně a podélně diverzifikované, což...

Portál životního prostředí
01.04.2022

Revitalizace koryta Botiče v Záběhlicích

Předmětem projektu je revitalizace koryta Botiče v délce cca 300 m. Úprava tohoto nejvýznamnějšího pražského potoka bude spočívat v rozšíření koryta Botiče odtěžením jeho levého břehu a ve zpevnění...

Portál životního prostředí
17.09.2021

Revitalizace Rokytky v Běchovicích

V rámci projektu Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanky projde Rokytka na pozemcích hl. m. Prahy revitalizací. Potok zcela opustí své původní koryto a pro revitalizaci se využije celá údolní...

Carousel vybraných článků