Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha

Úkol vytvářet akční plány snižování hluku vyplynul pro hl. m. Prahu a další subjekty z přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/49/EC o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí, která se stala základem pro evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel všech zdrojů, zejména pak dopravy. Do české právní úpravy byla problematika zapracována v roce 2006 v novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Východiskem pro tvorbu akčních plánů snižování hluku v dané oblasti jsou strategické hlukové mapy.

Aktuálním platným dokumentem pro území hl. m. Prahy je Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2019 (více o přípravě Akčního plánu, plné znění dokumentu a usnesení Rady HMP č. 2653 ze dne 2. 12. 2019).
Kontaktním osobou je koordinátorka protihlukových opatření Ing. Pavla Úlovcová (HOM MHMP, pavla.ulovcova@praha.eu).

V návaznosti na platný Akční plán a také v rámci plnění opatření dle harmonogramů odstraňování staré hlukové zátěže vypracovaných již dříve Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a Dopravním podnikem hl. m. Prahy a. s. probíhá v Praze realizace protihlukových opatření, na kterých se podílejí jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy i uvedené organizace, které svou činností hlukovou situaci v hlavním městě ovlivňují - Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. a Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Uvedené harmonogramy byly již dříve předloženy orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. Hygienické stanici hl. m. Prahy, jako součást žádosti o udělení časově omezeného povolení překračování hladin hluku z provozu na některých pozemních komunikacích. Na počátku se jednalo o více než 200 komunikací, které byly budovány a rozvíjely se v době, kdy se vliv hluku na zdraví obyvatel dostatečně nedoceňoval a nebyla po investorech požadována opatření proti pronikání hluku do okolí. V dnešní době je v těchto místech finančně nákladné a často technicky obtížné dosáhnout splnění hygienických limitů pro hluk. Obě tyto linie realizace protihlukových opatření se logicky prolínají (více informací o realizaci protihlukových opatření v Praze).


Pozn.: Aktualizace a zpracování strategických hlukových map i akčních plánů podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady je uskutečňována v 5letém cyklu, případně dříve, pokud by nastaly zásadní změny ve vývoji ovlivňující hlukovou situaci v aglomeraci. V uplynulém období (v rámci 3. kola strategického hlukového mapování) proběhla v gesci MZd ČR příprava nové Strategické hlukové mapy aglomerace Praha (), která byla předána MHMP v roce 2018 na podzim. Návazně proběhlo zpracování nového Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha, viz výše.

Upozornění, naše tipy:

Praha připravuje 4. kolo tvorby akčního plánu na snížení hluku

Dne 6. 11. 2023 bylo na Geoportálu Ministerstva zdravotnictví ČR, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení ní hluku ve venkovním prostředí, zveřejněna nová mapová aplikace „Hlukové mapy 2022“. Aplikace byla pořízena pro vybrané hlavní silnice, vybrané hlavní železnice, hlavní letiště a aglomerace vyhlášené na základě vyhlášky č. 561/2006 Sb., mezi kterými je i aglomerace Praha.
Zpracovatelem podkladových dat je Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Zadavatelem 4. kola strategického hlukového mapování bylo stejně jako v minulých kolech Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Na základě výstupů ze Strategické hlukové mapy aglomerace Praha bude zadáno zpracování akčního plánu snižování hluku obdobně, jak tomu bylo v minulém kole strategického hlukového mapování při pořízení Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019.

10. prosince 2019
29. ledna 2024