Oprava opevnění Branického potoka

V rámci revitalizace bude koryto potoka stabilizováno kamennými prahy a těžkou balvanitou rovnaninou s vyklínováním. Koryto tak bude stabilizované, mělčí, příčně a podélně diverzifikované, což ocení některé druhy vodních živočichů. Realizace proběhne v období leden až březen 2023.

  • 1 minuta čtení
Branický potok nad RN Údolní, současný stav

Povodí Branického potoka bylo ve 2. polovině 20. století v souvislosti s rozsáhlou výstavbou upraveno a pramenná oblast byla svedena do trubek. Dnešní Branický potok tak „pramení“ cca 300 metrů nad retenční nádrží Údolní, kde pod parkovištěm vytéká z dešťové kanalizace. Úpravami došlo k úplné změně hydraulického režimu potoka.

Nad retenční nádrží bylo koryto v minulosti stabilizováno kamennou dlažbou do betonu v délce 68 metrů. Tato tvrdá opevnění koryt nejenže zcela degradují potoky na stoky, ale v měkkém a podmáčeném prostředí příliš dlouho nevydrží. Původní opevnění je tak již zcela rozpadlé a dochází k erozi koryta.

V rámci revitalizace bude koryto potoka stabilizováno kamennými prahy a těžkou balvanitou rovnaninou s vyklínováním. Aby nedocházelo k podtékání vody pod rovnaninou, budou kamenné prahy uloženy do geotextilie. 

Koryto tak bude stabilizované, mělčí, příčně a podélně diverzifikované, což ocení některé druhy vodních živočichů.  

Opraveny budou i výusti dešťové kanalizace. Stávající podemletá čela vyústění budou nahrazena novými a korýtka napojující se na potok opevněna balvanitou rovnaninou. Celé území bude vyčištěno a upraveno.


Stavba: Branický potok – oprava degradovaného opevnění, ř.km 1,27 – 1,35
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupci investora:  Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818), Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817)
Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy
Projektant: Ing. Milada Klimešová, Ph.D.
Doba realizace: leden 2023 ‒ březen 2023

18. dubna 2023
21. listopadu 2023