Přehled starších projektů hlukového mapování v Praze

Tab.: Přehled starších projektů hlukového mapování v Praze

Název projektu Rok zpracování Zpracovatelé Metoda, použitý software
Hlukové mapy automobilové dopravy (HMAD) 1976–1996 (interval 5 let) IMIP, PÚDIS, SVÚSS Běchovice, Enviconsult, aj. měření (krátkodobá)
Mapy rozložení hlukové zátěže (MRHZ) 1992–1997 IMIP, PÚDIS, AKMEST kombinace měření (krátkodobá, dlouhodobá), výpočty
Plošná hluková mapa automobilové dopravy v Praze 2 1998 IMIP, Enviconsult, JpSoft Výpočty (ověřovací studie), HLUK + MAPA
Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy (VHMAD) 2000 INF MHMP, EKOLA Výpočty, HLUK + MAPA
Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy,   Praha - severozápad 2000 INF MHMP, Akustika Praha Výpočet, MITHRA
Analýza zátěže obyvatelstva nadměrným hlukem dle VHMAD 2001 INF MHMP, EKOLA, Enviconsult, Hydrosoft Veleslavín Výpočet (analýza GIS)
Výpočtová mapa tramvajového provozu v denní době 2002 Dopravní podnik hl. m. Prahy, Enviconsult a kol. Výpočet, HLUK + MAPA
Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy v noční době 2004 INF MHMP, Enviconsult a kol. Výpočet, HLUK + MAPA
Součtová výpočtová hluková mapa automobilové a tramvajové dopravy v denní a noční době 2005 INF MHMP, Enviconsult a kol., Hydrosoft Veleslavín Výpočet (shrnutí), HLUK + MAPA
Výpočtové hlukové mapy automobilové dopravy v denní a noční době – 2007 2007 INF MHMP, TSK, Enviconsult, EKOLA group, Hydrosoft Veleslavín Výpočet, 3D CADNA A
Hluk jako součást projektu ENVIS4 (výpočty pro územní detail, 24 MČ, JPD2) 2008 INF MHMP, Ekola group Výpočet, 3D CADNA A
Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2007 MZd, Akustika Praha Výpočet LimA C
Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 Hl. m. Praha, Akustika Praha Výpočet LimA C

Akustická studie Dopracování vyhodnocení

vlivů na udržitelný rozvoj území konceptu UP hl. m. Prahy (z údajů roku 2009)

2011 URM, Ekola group Výpočet, 3D CADNA A
Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy v Praze pro denní a noční dobu vycházející ze statistických údajů z dopravy v roce 2010 2012 INF MHMP, Ekola group Výpočet, 3D CADNA A + mapa
31. ledna 2024
31. ledna 2024