Obora Hvězda - parková část

Obora Hvězda je památkově chráněné územ (zapsané do seznamu národních kulturních památek) tvořené převážně lesními porosty a současně patří do celoměstského systému zeleně - svými parkově upravenými průhledy od bran k letohrádku Hvězda, je obora zařazena i do kategorie parků celopražského významu. Území navíc leží v ochranném pásmu památkových rezervací a je chráněno dle zákona O státní památkové péči. Podle zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, je Obora Hvězda klasifikována jako přírodní památka a náleží do zvláště chráněných území.. Obora Hvězda je dnes hojně využívaná běžci, cyklisty a v zimě běžkaři. Pravidelně se zde konají různé kulturní i sportovní akce. V roce 2007 zde byla vybudována nová naučná stezka informující o přírodních i historických zajímavostech obory. V roce 2016 byla stezka rekonstruována a osazena novými informačními tabulemi.

Letohrádek Hvězda, pohled z parteru

Letohrádek Hvězda

Letohrádek ve tvaru šesticípé hvězdy nechal v oboře v roce 1555 postavit Ferdinand Tyrolský - místodržící v Čechách a syn zakladatele obory Ferdinanda I. Letohrádek se stal dějištěm mnoha významných historických událostí např. korunovace Maxmiliána II. (bratra Ferdinanda Tyrolského), konaly se zde také státní návštěvy a oslavy. Oslavy však byly počátkem 17. století vystřídány boji a pustošením. V průběhu třicetileté války byl letohrádek vyloupen, švédská vojska strhla měděnou střechu a odvezla ji na vorech po Vltavě. V roce 1780 nechal Josef II. letohrádek opevnit a přeměnit na prachárnu. Vojenská opevnění byla odstraněna až po zrušení prachárny v roce 1874. Ve stejném roce byla obora zpřístupněna veřejnosti.  Za 1. republiky se v letohrádku uskutečnil rozsáhlý stavební a archeologický průzkum. V letech 1986 - 2000 byla provedena rozsáhlá vnitřní a vnější rekonstrukce a střecha opět dostala měděný plášť. Letohrádek nyní spravuje Památník národního písemnictví.

GPS: 50.0833983N, 14.3261522E
PODROBNOSTI v textu z informační tabule č. 5 v rámci Naučné stezky Oborou Hvězda

 

Hradní vodovod

Specifikou Hvězdy byl a je hradní vodovod, který měl odvádět vodu ze štol pod studánkou Světluška (GPS: 50.0833983N, 14.3261522E) na Pražský hrad pro potřeby závlah okolních zahrad. Tato větev hradního vodovodu však nikdy nebyla připojena a vodu tak po nějaký čas užívaly pražské vodárny jako zdroj pitné vody pro Liboc. Po skončení odběru kvůli zpřísnění hygienických požadavků na pitné zdroje byla všechna voda odváděna přímo do potoka Světluška, který se na dolním toku začal volně rozlévat do ploché nivy Litovického potoka a dal vzniknout rozsáhlému mokřadnímu společenstvu.

 

Bývalé opukové lomy

Na území obory se nachází několik bývalých pískovcových a opukových lomů. Největší z nich je situován poblíž letohrádku a z jeho kamene - opuky, byl také letohrádek postaven. V pískovcích i opukách byly nalezeny četné zkameněliny, a to pozůstatky korýšů nebo ryb, dokonce i části čelisti a obratle mořského plaza plesiosaura. Řada z těchto zkamenělin je uložena v Národním muzeu v Praze.

GPS: 50.0809544N, 14.3259967E
PODROBNOSTI v textu z informační tabule č. 10 v rámci Naučné stezky Oborou Hvězda


 • Tipy na zajímavá místa v okolí (bude doplněno)

Dětská hřiště

Dětské hřiště u letohrádku Hvězda: GPS 50.0834258N, 14.3280136E
Dětské hřiště u Libocké brány, GPS: 50.0843175N, 14.3359906E

Fitness prvky:

fitness prvky u Ruzyňské brány, GPS: 50.0842967N, 14.3218822E

Restaurace, občerstvení:

 • kavárna v letohrádku Hvězda (letní provoz)

WC:

 • mobilní WC u hlavních bran (Libockébrány, brány od Vypichu a Bělohorské brány) a u letohrádku Hvězda

Pikniková místa:

(jedná se pikniková místa s přenosným grilem - více informací o jejich využívání)

 • Pod rybníkem, GPS: 50°5'8.355"N,14°19'32.770"E
 • U domu oborníka, GPS: 50°5'5.610"N, 14°20'6.392"E

Ochrana přírody a krajiny v Oboře Hvězda

Přírodní památka Obora Hvězda:

Přírodní památka je cenná především přírodě blízkou skladbou dřevin, která tvoří smíšený les a je útočištěm mnoha vzácných a ohrožených živočichů. Geologickým podkladem lesů jsou pískovce a bělohorské opuky, které zvětrávají v hlinitopísčité půdy, středně bohaté na živiny. V Oboře zůstaly zachovány různé typy porostů, např. černýšová dubohabřina ve východní části, lipová doubrava ve střední části a biková bučina na severozápadním svahu. Keřové a bylinné patro se skládá převážně z nitrofilních druhů jako je bez černý, ostružiník nebo kuklík městský.
Z hmyzu jsou zajímaví někteří motýli např. okáč Lasiommata a mnoho druhů brouků. Z plazů zde spatříme ještěrku obecnou i slepýše křehkého.
V mokřadu, který se nachází nedaleko nového rybníka žije vzácný měkkýš vrkoč útlý (Vertigo angustior). Mokřad je přirozenou součástí lužního lesa ve Hvězdě.
Mezi nejhojnější ptáky v oboře patří pěnkava obecná, drozd zpěvný, kos černý, červenka obecná, pěnice černohlavá, sýkory a budníčci. Hnízdí zde také strakapoud velký a žluny. Ze savců je běžný ježek západní, rejsek obecný, netopýři, bělozubka šedá, veverka obecná, zajíc polní, plšík lískový, plch velký, ze šelem zde žije liška obecná, kuna skalní a lasice kolčava. více informací o PP Obora Hvězda v Plánu péče o PP Obora Hvězda pro roky 2012-2021.

území Obory Hvězda je zařazeno do soustavy chráněných území Natura 2000. jako Evropsky významná lokalita CZ0113001 - Obora Hvězda.

 

Zeleň parkové části Obory Hvězda

Parková zeleň je součástí průhledů k letohrádku Hvězda. Parter tvoří travnatá část lemovaná mlatovou plochou. Součástí jsou nově založené trvalkové záhony.


Pohyb psů a vstup na trávníky a louky

Pohyb psů je upraven v souladu s Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně. Psi v žádném případě nesmějí na dětská hřiště. V blízkosti dětských hřišť, květinových záhonů, ale také rybníků či jezírek, kde hnízdí vodní ptactvo, musejí být psi vždy na vodítku. Běhání psů bez vodítka je zakázáno i na cyklistických trasách a na některých dalších plochách. V místech, jako jsou např. rekreační louky, které lidé využívají k odpočinku, piknikům či ke hrám a kde je dovoleno vstupovat na trávu, by psi neměli kálet a měli by se pohybovat vždy v doprovodu pána. V ostatních částech parků mohou psi volně pobíhat pouze tam, kde je to označeno příslušným piktogramem zobrazeným na informační ceduli nebo namalovaným přímo na cestě.

Použité piktogramy:

 
volné pobíhání psů
povoleno
pikto
psa nutno vést
na vodítku
pikto
zákaz vstupu psů
piktogram - Zákaz vstupu psů
vstup na trávník
povolen
pikto
vstup na trávník
zakázán
piktogram - vstup na trávníky zakázán

Obora Hvězda je nepochybně územím v Praze, které k sobě od nepaměti přitahuje mimořádnou pozornost. Na počátku snad byla pohanským obětištěm, později nevelkou tvrzí nad Litovickým potokem. Vlastní oboru založil roku 1534 císař Ferdinand I, který území odkoupil od Břevnovského kláštera. V 16. století se stala, nejspíše pro svou romantickou polohu, místem pro stavbu letohrádku. Od svého vzniku obora sloužila zejména jako královská honitba (zvěř byla dovážena z jiných větších obor), byla však také využívána při slavnostních příležitostech, jako byly korunovace, diplomatické návštěvy aj. Její dramatický vývoj v sobě zahrnoval nejen období slávy a lesku, ale také krušná období válek. Do historie obory významně zasáhla třicetiletá válka s bitvou na Bílé hoře, a vpád Švédů v 17. století a v 18. století vpád francouzských a pruských vojsk, která v oboře vykácela většinu stromů.
Koncem 18. století se však v oboře začínají opět vysazovat dřeviny a lesnicky se zde hospodaří. Vysazuje se zejména buk, dub a habr. Z této doby pochází nejstarší duby v oboře, které jsou dnes vyhlášeny jako památné.
Honitba se do obory již nevrátila, pouze v části obory vznikla bažantnice. Po roce 1847 se obora Hvězda opět vrací veřejnosti.
Po 1. světové válce Hvězdu spravuje Správa Pražského hradu. V oboře jsou obnoveny všechny tři aleje a upraven parter před letohrádkem. Po 2. světové válce přechází obora na Hlavní město Prahu. V lese se udržují aleje a cesty, obnovují se lavičky a staví altánky. V roce 1988 je obora Hvězda vyhlášena přírodní památkou.

více informací v textu informační tabule č. 1 naučné stezky Oborou Hvězda

Obora Hvězda je celoročně veřejně přístupná.

Nejužívanější vstupy do parku, spojení MHD, návaznost na trasy metra:

 • Libocká brána (ze zast. Sídliště Petřiny tramvají č. 1 a 2; ze zast. Sídliště Petřiny autobusů č. 108, 164, 168, 191; pěšky od stanice metra trasy A Petřiny)
 • brána od Vypichu (od zast. Vypich tramvají 22 a 25; od zast. Vypich autobusů č. 164, 168, 180 a 191)

Návaznost na trasy metra:

 • trasa A:
  • stanice Petřiny dále pěšky (Libocká brána),
  • stanice Hradčanská, dále tramvaje č. 1 a 2
 • trasa B:
  • stanice Nové Butovice, dále autobus č. 168
  • stanice Zličín, dále autobus č. 180

Základní údaje o Oboře Hvězda, informace:

Park náleží do skupiny ploch celopražského významu dle Koncepce péče o zeleň v hl.m. Praze
Nachází se na území MČ Praha 6 v katastrálním území Liboc
Výměra dle pasportu zeleně (2017): 86,5 ha, Nadmořská výška: 320 - 370 m.n.m.
Vlastník: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Ochrana přírody a krajiny: přírodní památka Obora Hvězda (od r. 1988), území patří do soustavy Natura 2000 (EVL Obora Hvězda)
Informace, kontakt: Magistrát hl.m. Prahy, Odbor ochrany prostředí MHMP,
Správa parku, povolenky akcí a povolení vjezdu: Michal Kubelík, 23600 5819

 • -
15. května 2019
24. května 2024