Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (ÚEK)

Problematika energetiky souvisí s ochranou životního prostředí a udržitelným rozvojem města. V souvislosti s úsporami energií a paliv, diverzifikací zdrojů a snižováním emisí skleníkových plynů se vžil pojem udržitelná energie. Hl. m. Praha této problematice věnuje značnou pozornost a v rámci Magistrátu hl. m. Prahy se jí nyní věnuje Odbor ochrany prostředí. Programy, projekty a opatření v oblasti úspor energie, které odbor ochrany prostředí realizuje, vycházejí z požadavků zákona i z koncepčních dokumentů města. Základním koncepčním dokumentem v oblasti rozvoje zásobování města palivy a energií a vytváření podmínek pro zvyšování účinnosti při využití energie z klasických i obnovitelných zdrojů je Územní energetická koncepce hlavního města Prahy (ÚEK), která byla zpracována podle požadavků zákona o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb.) a schválena Radou HMP v roce 2005. V roce 2007 byl přijat Akční plán Územní energetické koncepce hl. m. Prahy (pro období 2007-2010 (AP). Přínosy AP se projevovaly zejména v oblasti energetických úspor energie, ve využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, v úsporách nákladů za energii a paliva a ve snížení emisí znečišťujících látek. Na sklonku roku 2011 bylo zpracováno vyhodnocení ÚEK , z jehož závěrů vyplynula nutnost aktualizace stávající ÚEK. Na základě Vyhodnocení ÚEK z roku 2011 byla zpracována aktualizovaná verze ÚEK pro období let 2013 - 2033 a návazně i aktualizovaný Akční plán k implementaci ÚEK na roky 2018 - 2022.

Aktualizovaná ÚEK zachycuje všechny významné změny, k nimž v oblasti užití energie na území města došlo od výchozího roku prvního znění ÚEK (2001) a na základě rozboru sledovaných trendů a definovaných předpokladů variantně předpovídá možný další vývoj v příštích dvou desetiletích. V návrhové části koncepce je rozvedeno, jakým způsobem, jakými opatřeními a konkrétními aktivitami může a má město budoucí vývoj v této oblasti ovlivňovat a jaké by to mohlo mít dopady.
Obsah aktualizované ÚEK tvoří celkem 14 kapitol Hlavní zprávy a deset příloh a dále pak samostatný Manažerský souhrn.
Hlavní zpráva obsahuje podrobný popis jednotlivých částí koncepce tak, jak je vyžaduje nařízení vlády 195/2001 Sb. Její součástí je rozbor trendů vývoje poptávky, rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií, hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie, hodnocení ekonomicky využitelných úspor energie a řešení energetického hospodářství území hlavního města Prahy.
Konkrétně strategie dalšího rozvoje způsobu nakládání energií na území města byla rozpracována do čtyř rozvojových priorit (oblastí):

  1. Podpora hospodaření s energií v objektech v majetku hl. m. Prahy
  2. Podpora (ekonomicky) efektivního využití energie na území hl. m. Prahy
  3. Podpora využití obnovitelných, druhotných a perspektivních zdrojů energie
  4. Zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie

Návrhová část koncepce dále popisuje opatření a doporučovaný postup pro jejich realizaci.

Manažerský souhrn uvádí hlavní zjištění, závěry a doporučení ÚEK vyplývající:

1) z analytické části koncepce, v níž jsou charakterizovány hlavní změny, které se udály v uplynulém desetiletí (myšleno za rozhodné roky 2001 a 2011, pro která byla k dispozici ucelená data), současný stav a perspektivy dalšího vývoje, a
2) z návrhové části, ve které jsou definovány možné scénáře vývoje pro období následujících dvou dekád. Zde je také nastíněno, v jaké míře a jakým způsobem tento vývoj může město ovlivňovat (zvolenými cíli, prioritami, opatřeními a aktivitami).

Hlavní vizí a strategickým cílem aktualizované ÚEK na období let 2013–2033 je, podobně jako i v předchozích dokumentech, podpora spolehlivosti zásobování energií při současném prosazování hospodárnosti při jejím užití v souladu s udržitelným rozvojem. Nově byla vypracována příloha, zabývající se problematikou snižování skleníkových plynů v hlavním městě Praze. Cílem přílohy je nejen poskytnout ucelenou informaci k problematice snižování emisí CO2, případně i dalších skleníkových plynů, ale i doporučit nazákladě výsledků koncepce hlavní směry pro dlouhodobou strategii ochrany proti změnám klimatu v souladu se závazky hl. m. Prahy vyplývajícími ze společné strategie EU.

Aktualizovaná ÚEK je v souladu se Státní energetickou koncepcí ČR, s Územním plánem hl. m. Prahy Strategickým plánem hl. m. Prahy. Jednou za dva roky, nejpozději vždy k 31.5. (od roku 2018), je návazně prováděno vyhodnocení vlivu implementace koncepce na životní prostředí, jehož znění je předloženo Radě HMP v podobě "Informace".

Kontaktním místem pro podrobnější informace je Oddělení udržitelné energetiky Odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP).

 

1. června 2007
1. června 2007