Koncepční dokumenty a aktivity hl.m. Prahy v oblasti EVVO

Koncepční aktivity v oblasti EVVO probíhají na celostátní i krajské úrovni v návaznosti na již zpracované a přijaté koncepční dokumenty. Na celostátní úrovni se jedná o Státní program EVVO a EP na léta 2016-2025 (dokument schválený usnesením vlády ČR č. 652 ze dne 20. července 2016, dále jen "SP EVVO a EP").. Strategickým cílem SP EVVO a EP je praktické uplatňovaní principů udržitelného rozvoje v celé výchovně vzdělávací struktuře společnosti. Na úrovni jednotlivých krajů navazují na SP EVVO a EP krajské systémy a koncepce EVVO.

konfEVVOvPraze_2023_iluslider1204x480

Základní rámec zajištění EVVO v hl.m. Praze:

Aktuálním strategickým dokumentem v oblasti ekologické výchovy pro hl. m. Prahu je Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016 - 2025, která byla schválena usnesením Rady hl.m. Prahy č. 125 ze dne 26. 1. 2016 (plné znění dokumentu a informace o jeho přípravě).

Návazně byly připravovány akční plány k této schválené koncepci pro další dílčí období. Aktuálně platným dokumentem je Akční plán Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2022 - 2025, který byl schválen Radou HMP dne 27.6. 2022 (viz usnesení Rady HMP č. 1681 ze dne 27.6. 2022).

Schválená Koncepce EVVO podává ucelený přehled o systému EVVO v kraji, analyzuje situaci EVVO v Praze v období zpracování dokuemntu a formuluje společnou rozvojovou vizi o ekologické výchově v hl. m. Praze na období 2016 – 2025.

V rámci Analytické části byly identifikovány a popsány současné trendy v EVVO na území ČR, byl zhodnocen dosavadní vývoj oblasti EVVO v Praze za posledních 10 let a byla provedena analýza informačního, finančního, personálního, institucionálního a technického zabezpečení systému EVVO.

Navazující Návrhová část dokumentu popisuje možné a žádoucí opatření ve vymezeném období a obsahuje vizi, globální cíl priority a opatření.

Pro úšpěšnou realizaci koncepce byla vytvořena metodika implementace, která definuje a nastavuje způsob realizace a komunikační plán KK EVVO, organizační strukturu, finanční zabezpečení, systém monitoringu a systém evaluace.


Na základě Krajské Koncepce EVVO na roky 2005-2015 byla v roce 2007 vytvořena a následně obsazena pracovní pozice na MHMP s funkcí krajského koordinátora EVVO v Praze a zároveň jmenována Poradní skupina environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze (aktuální seznam členůzápisy z jednání).V rámci MHMP je oblast EVVO v působnosti odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP).

Stěžejními projekty hl. m. Prahy v této oblasti jsou např. projekty ekologických výukových programů pro školyprojekty vzdělávání pedagogických pracovníků, Krajská konference EVVO, Vydávání e-magazínu o EVVO v Praze „Pražská EVVOluce“, kampaně k omezování negativních aktivit v přírodě (př. NE! v přírodě), Projekty podpory tzv. Klimatického vzdělávání, projekty občanské vědy, zážitkové programy pro seniory v Praze, nebo soubory aktivit v oblasti přípravy informačních materiálů pro veřejnost

 

23. ledna 2024
10. května 2024