Kotlíkové dotace I

Dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

dům s neekologickým vytápěním

UPOZORNĚNÍ:

V rámci 1. Výzvy dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech" nazývaného „Kotlíkové dotace Praha" byly vyčerpány přidělené finanční prostředky.
Žádosti žadatelů, kteří podali žádost po vzniku této skutečnosti nebo i přes toto upozornění žádost o dotaci podají, nebudou dále administrovány a budou zamítnuty. Tito žadatelé budou písemně vyrozuměni.  

Ukončením příjmu žádostí na podporu výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v RD poskytování dotací tímto nekončí.

Dotační program s novými Pravidly bude dále pokračovat od 30. 10. 2017, kdy bude zahájen příjem žádostí v rámci 2. Výzvy dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech II", nazývaného „Kotlíkové dotace Praha II".

Bližší konkrétní informace naleznete pod záložkou „Kotlíkové dotace II“.


EU Fond soudržnosti

29. září 2021
18. listopadu 2023