Kotlíkové dotace II

Dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

  • 2 minuty čtení
dům s neekologickým vytápěním


Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2357 ze dne 26. 9. 2017 Pravidla dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" a vyhlášení Výzvy č. 2 k předkládání žádostí o dotaci z tohoto programu financovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, zkráceně pro občany nazývaného „Kotlíkové dotace Praha II“.

Zahájení příjmu žádostí:   30. 10. 2017
Ukončení příjmu žádostí:   27. 6. 2019 z důvodu vyčerpání finančních prostředků
Zahájení příjmu žádostí do programu "Kotlíkové dotace III": bude zde s předstihem zveřejněno


Poskytnutí dotace je v hl. m. Praze podmíněno podáním řádně vyplněné žádosti doložené všemi požadovanými doklady, tzn., že žádost je možno podávat až po provedení kompletní výměny tepelného zdroje. Časová způsobilost nákladů je od 15. 7. 2015.

Dotace se vztahuje na moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu:

  • Kotle na biomasu s automatickým přikládáním
  • Plynové kondenzační kotle
  • Tepelná čerpadla

Pokud je v místě realizace obměny tepelného zdroje zřízena plynová přípojka (HUP), je podporována instalace buď plynového kondenzačního kotle, nebo tepelného čerpadla (pokud tomu nebrání vážné důvody na straně žadatele, zejména technického rázu).
Dotační podporu obdrží pouze nový tepelný zdroj, který je uveden na Seznamu výrobků a technologií, vedeném Státním fondem životního prostředí, který je k  dispozici na adrese: https://svt.sfzp.cz/.

Žádosti se podávají na hlavní podatelně MHMP (nejlépe Jungmannova 35/29, Praha 1, přízemí).  Před podáním žádosti se doporučuje navštívit administrátory programu ve 4. patře Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1, č. dveří 419, za účelem kontroly žádosti a jejích příloh.

! Upozornění k prokazování emisní třídy starého kotle !

Pravidla programu (verze schválená 20. 3. 2018)
Příloha č.1 - žádost o poskytnutí dotace (pro barevný tisk)
                  - žádost o poskytnutí dotace (pro černobílý tisk)
Příloha č.2 - ilustrace fotodokumentace starého kotle před odpojením
Příloha č.3 - doklad potvrzující ekologickou likvidaci původního kotle
Příloha č.4 - plná moc (2 vlastníci, SJM)
Příloha č.5 - plná moc (více vlastníků)
Příloha č.6 - oznámení o provedené rekonstrukci zdroje vytápění stavebnímu úřadu
Příloha č.7 - Veřejnoprávní smlouva
Příloha č.8 - doklad o technickém stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje
Příloha č.9 - doporučení provedení rekonstrukce otop. soustavy - Vzor
Finanční vyúčtování - Vzor
Čestné prohlášení - Vzor


Telefonické konkrétní dotazy: Ing. Miroslav Zeman - 236 004 379, Ing. Zlatuše Janáková - 236 004 483

8. října 2021
18. listopadu 2023