Kotlíkové dotace III

Dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

 • 5 minuta čtení
dům s neekologickým vytápěním

Upozornění, naše tipy!

 • Dne 30. 10. 2020 byl ukončen příjem žádostí do dotačního programu EU-Kotlíkové dotace III.
  Jak bylo již avizováno, MŽP ČR připravuje pokračování kotlíkových dotací.
  Dne 15. 7. 2021 vydalo MŽP ČR následující informaci:
  Kotlíkové dotace jsou zpět
  (pdf formát, vel. 4 Mbyte)

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1952 ze dne 16. 9. 2019 Pravidla dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" a vyhlášení Výzvy č. 3 k předkládání žádostí o dotaci z tohoto programu financovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, zkráceně pro občany nazývaného „Kotlíkové dotace III“.

Zahájení příjmu žádostí:   21. 10. 2019 v 8:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí:   30. 10. 2020 v 16:00 hod.

Úřední hodiny všech podatelen Magistrátu hl. m. Prahy naleznete pod tímto odkazem:
Upozornění pro žadatele - úprava provozu Magistrátu hl. m. Prahy - tisková zpráva !!!

Změna oproti předchozím výzvám: Žádost je možno podávat před realizací kompletní výměny tepelného zdroje!

Dotace jsou určeny na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu:

 • Kotle na biomasu výhradně s automatickým přikládáním - maximální možná výše dotace 127,5 tis. Kč
 • Plynové kondenzační kotle - maximální možná výše dotace 102,5 tis. Kč
 • Tepelná čerpadla (všech typů ze seznamu SVT) - maximální možná výše dotace 127,5 tis. Kč

Pokud je v místě realizace obměny tepelného zdroje zřízena plynová přípojka (HUP), je podporována instalace plynového kondenzačního kotle, nebo tepelného čerpadla (pokud tomu nebrání vážné důvody na straně žadatele, zejména technického rázu).
Dotační podporu obdrží pouze ten Žadatel, který instaloval nový tepelný zdroj uvedený v Seznamu výrobků a technologií (SVT), vedeném Státním fondem životního prostředí, který je k dispozici na adrese: https://svt2014-2020.sfzp.cz/ (aktualizovaná adresa k 12.10. 2021).

Žadatel o dotaci nejprve podá řádně vyplněnou „Žádost o poskytnutí dotace“(dále jen „Žádost“) doloženou požadovanými doklady v souladu s Pravidly programu (body č. 2 – 8). Vzory povinných příloh k Žádosti (č. 3, 4, 5 a 6) k dispozici viz níže. Přílohy č. 5a, 5b a 7, alternativně dle majetkových poměrů žadatele. Časová způsobilost výdajů je od 15. 7. 2015 včetně. Žádosti se podávají v tiskové podobě osobně nebo poštou na hlavních podatelnách MHMP (nejlépe Jungmannova 35/29, Praha 1, přízemí).  Před podáním Žádosti se Žadatelům doporučuje navštívit administrátory programu ve 4. patře Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1, č. dveří 419, za účelem kontroly vyplnění Žádosti a kompletnosti jejích příloh.

Žadatel o dotaci je povinen veškeré doklady, které jsou obsahem podání Žádosti a všech jejích příloh, archivovat doma po celou dobu udržitelnosti v tištěné podobě!

Pravidla programu (plné znění - text)

1. Žádost o poskytnutí dotace (tiskopis)  
2. Doklad o vlastnictví (dispozičním právu) bankovního účtu žadatele
3. Fotodokumentace původního kotle před odpojením (vzor)
4. Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle
Upozornění na způsob prokazování emisní třídy starého kotle!
5a). Plná moc (2 vlastníci, SJM) – úředně ověřený originál
5b). Plná moc (více vlastníků) – úředně ověřený originál
6. Čestné prohlášení (vzor)
7. Písemný souhlas – úředně ověřený originál (alternativně)
8. Výpis z katastru nemovitostí (náhled do KN)


Seznam Žadatelů, kteří splnili výše uvedené podmínky je předkládán příslušnému orgánu hl. m. Prahy, který schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace“ s těmito Žadateli. Žadatelům je následně e-mailem (doporučeným dopisem) zasláno vyrozumění obsahující mj.: přidělené číslo Žádosti, schválenou maximální možnou výši Dotace v závislosti na typu tepelného zdroje uvedeného v Žádosti a výzvu k podpisu smlouvy. Od data uzavření smlouvy (podpisu obou smluvních stran) je Žadatel povinen ve lhůtě max. 6 měsíců zrealizovat kompletní výměnu tepelného zdroje.

Po kompletní realizaci Projektu je Žadatel povinen do 30 pracovních dnů od data uvedení nového tepelného zdroje do provozu (pro Žadatele, kteří mají již kompletní realizaci Projektu provedenou, platí termín do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy), doložit následující doklady (podmínka pro poskytnutí Dotace):

Příloha k Žádosti o poskytnutí dotace (tiskopis)
přílohy č. (3, 6, 9 alternativně podle typu realizovaného projektu):
1. Závěrečné finanční vyúčtování projektu (vzor)
2. Kopie účetních dokladů
3. Doporučení dokládající rekonstrukci otopné soustavy (vzor - alternativně)
4. Fotodokumentaci nově instalovaného tepelného zdroje
5. Kopii Záručního listu alternativně Protokol o uvedení do provozu
6. Osvědčení oprávněnosti osoby (alternativně)
7. Oznámení o provedení obměny (vzor)
8. Doklad o likvidaci původního zdroje (vzor)
9. Zpráva o revizi (alternativně podle typu nového tepelného zdroje viz. Pravidla)

Upozornění – změna!
Žadatelé, kteří podali žádost o Kotlíkovou dotaci III 27. 4. 2020 a později, použijí po kompletní realizaci Projektu a podpisu smlouvy tyto tiskopisy:

Příloha k žádosti o poskytnutí dotace projektu NZÚ-AMO (tiskopis)
1. Závěrečné vyúčtování projektu NZÚ-AMO (tiskopis)
8. Doklad o likvidaci původního zdroje vytápění (tiskopis)
Ostatní povinné přílohy, tzn. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 9 (alternativně podle typu nového zdroje) zůstaly beze změn.
Tento program je financován Ministerstvem životního prostředí ČR z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření.

Pozn.: Mimořádný dotační bonus pro majitele rodinných domů za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s dotací z 2. a 3. vlny tzv. kotlíkových dotací. Bližší informace na:  https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/dotacni-bonus/


Telefonické konkrétní dotazy: Ing. Miroslav Zeman - 236 004 379
Písemné dotazy: miroslav.zeman@praha.eu

Kotlíkové dotace III, 3 loga

 

16. listopadu 2021
18. listopadu 2023