Kotlíkové dotace IV

Dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Kotlíkové dotace IV, ilustr. obr.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1584 ze dne 20. 6. 2022 vyhlášení dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech IV" (plné znění programu bez příloh /přílohy v samostatných odkazech/) k předkládání žádostí o dotaci z tohoto programu financovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, zkráceně pro občany nazývaného „Kotlíkové dotace IV“.

Dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti, s celkovým čistým ročním příjmem do 170 900 Kč na člena domácnosti.

Splnění kritéria nízkopříjmové domácnosti bude posuzováno k datu podání žádosti. Do výpočtu čistého průměrného příjmu člena domácnosti jsou zahrnuty příjmy členů domácnosti, které měly v roce 2020. Za členy domácnosti jsou považovány osoby, které v Podporované nemovitosti bydlí k datu podání Žádosti (Příloha č. 15 – Postup výpočtu čistého příjmu členů domácnosti – návod).

Vysvětlení: V případě, že se jedná z hlediska příjmů o domácnost, kterou kromě důchodce/ů, kteří obecně mají výjimku z prokazování příjmů, tvoří i další členové domácnosti, kteří měli v roce 2020 příjem, je nutné, aby v tomto případě i důchodci doložili doklad, prokazující celkovou částku, která jim byla vyplacena Českou správou sociálního zabezpečení v roce 2020. Na základě žádosti, a to buď telefonicky 800 050 248 (doručení dokladu poštou) nebo osobně na kterékoliv z poboček ČSSZ, jim bude tento doklad vystaven.

Zahájení příjmu žádostí: 25. 7. 2022 v 8:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 v 23:59 hod. včetně

Dotace jsou určeny na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, bytovém domě nebo bytové jednotce v bytovém domě za moderní nízko-emisní tepelné zdroje.

Dotace bude poskytována ve výši 95 % ze způsobilých výdajů Projektu s následujícími limity:

Podporovaný typ zdroje

Maximální výše dotace v Kč

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 

130 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000

Tepelné čerpadlo

180 000

Plynový kondenzační kotel

100 000

Dotace na výměnu plynových kondenzačních kotlů bude poskytnuta pouze v případech, kdy uvedení do provozu bylo provedeno od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022 nebo na provedení výměny byla vystavena závazná objednávka s datem nejpozději do 30. 4. 2022.

Dotace bude poskytnuta pouze na nové tepelné zdroje (uvedené do provozu od 1. 1. 2021), zapsané v Seznamu výrobků a technologií, vedeném Státním fondem životního prostředí, který je k dispozici na adrese: https://svt.sfzp.cz/.

Orientační přehled postupu administrace Žádosti v hlavních krocích:

 • podání Žádosti v elektronické podobě
 • podání podepsané Žádosti v listinné podobě (v termínu) včetně příloh dle Programu
 • schválení poskytnutí dotace RHMP - Žadatel bude vyrozuměn
 • výběr varianty čerpání dotace – Žadatel oznámí (do podpisu smlouvy)
 • podpis Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace (vzor smlouvy)
 • výplata „zálohy“ v případě čerpání dotace dle VAR 2 - Žadatel (po podpisu smlouvy) zašle Žádost o zálohovou platbu
 • podání dokladů včetně povinných příloh o realizaci Projektu dle Programu
 • výplata dotace/doplatku (VAR 2)

Způsob podání Žádosti

Žádost musí být podána ve dvou krocích:

a) Prvním krokem je podání Žádosti v elektronické podobě v Informačním systému finančních podpor HMP (https://granty.praha.eu) bez příloh (návod).

Datum a čas elektronického podání je rozhodující pro stanovení pořadí Žadatelů.

Žádost v elektronické podobě odeslaná před termínem zahájení příjmu nebo po termínu ukončení příjmu žádostí bude z důvodu nedodržení podmínek Programu navržena k neposkytnutí Dotace.
 

b) Druhým krokem je podání Žádosti včetně požadovaných příloh jedním z následujících způsobů:

 1. v tištěné podobě včetně podpisu Žadatele prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo jiné zásilkové služby na adresu: Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.
  nebo
 2. v tištěné podobě včetně podpisu Žadatele přímým podáním na podatelně Magistrátu hl. m. Prahy
  nebo
 3. prostřednictvím služby datové schránky Žadatele (ID datové schránky: 48ia97h, datová zpráva musí být nazvána jako „Žádost o dotaci – Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech IV“).

Lhůta pro toto podání je 10 pracovních dnů od elektronického podání, při nedodržení této lhůty bude Žádost bez výzvy k doplnění navržena k neposkytnutí Dotace z důvodu nedodržení podmínek Programu (rozhodné je datum odeslání). Stejně bude postupováno i v případě, že Žádost bude podaná pouze v listinné podobě (tj. bez předchozího elektronického podání).

Žádost podaná v tištěné podobě musí být podepsána výhradně Žadatelem (Žadatelem musí být fyzická osoba, která vlastní a bydlí v některé z výše uvedených nemovitostí, ve které je prováděna obměna starého kotle).

Podáním Žádosti Žadatel souhlasí a svým podpisem potvrzuje souhlas s případnou kontrolou na místě před podpisem smlouvy nebo před proplacením nebo i po proplacení dotace v rámci udržitelnosti projektu.

V případě, že Žadatel se nechává zastupovat, bude vyžadováno dodání ověřené Plné moci k Žádosti s uvedením rozsahu oprávnění.

V případě, že Žadatel je vyzván k doplnění chybějících dokladů, je jejich následné doplnění prováděno administrativně jedním ze způsobů, jako podání Žádosti v listinné podobě – viz (bod b).

Je vyžadován podpis žadatele na žádosti, smlouvě a případně na žádosti o poskytnutí zálohy (nemůže podepisovat zastupující, a proto musí být vyjmuto z rozsahu oprávnění k zastupování).

Výčet příloh k Žádosti, které jsou povinnou součástí podání v listinné podobě, je uveden zároveň na formuláři Žádost o poskytnutí Dotace.


Možnosti čerpání dotace:

Žadatelé, kteří podávají Žádost před realizací Projektu, mají možnost si zvolit jednu ze dvou variant čerpání dotace:

VARIANTA 1ex post – dotace je vyplacena v celkové výši po realizaci Projektu a doložení dokladů.

VARIANTA 2modifikovaná ex ante – záloha ve výši 60% maximální možné výše Dotace podle typu instalovaného zdroje před realizací Projektu.

V případě, že Žadatel zvolí čerpání Dotace dle Varianty 2 je záloha vyplacena na základě podané Žádosti o zálohovou platbu (příloha č. 10 Programu). Přílohou Žádosti o zálohovou platbu musí být zálohová faktura vystavená dodavatelem na částku ve výši minimálně 60 % Dotace, podle vybraného typu instalovaného zdroje. Zbývající část Dotace bude Žadateli vyplacena po realizaci Projektu a doložení dokladů.

Variantu čerpání dotace musí Žadatel zvolit a sdělit Odboru MHMP nejpozději do podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace na adresu: posta@praha.eu.

Žadatel je povinen ve lhůtě 24 měsíců od schválení poskytnutí Dotace Radou HMP zrealizovat kompletní výměnu tepelného zdroje, tj. uvedení nového tepelného zdroje do provozu, včetně předložení dokladů!

Po kompletní realizaci Projektu je Žadatel povinen do 30 pracovních dnů od data uvedení nového tepelného zdroje do provozu (pro Žadatele, kteří mají již kompletní realizaci Projektu provedenou, platí termín do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy), doložit doklady uvedené zde.

Žadatel o dotaci je povinen archivovat doma po celou dobu udržitelnosti veškeré originály dokladů v tištěné podobě, které jsou obsahem podání Žádosti a všech jejích příloh!


Telefonické konkrétní dotazy: Ing. Miroslav Zeman - 236 004 379
Písemné dotazy: miroslav.zeman@praha.eu


Seznam dokumentů ke stažení:


13. ledna 2023
29. dubna 2024