Letecký hluk v Praze v roce 2022

Letecká doprava se jako zdroj hluku projevuje zejména v okolí mezinárodního letiště Praha/Ruzyně. To provozuje společnost Letiště Praha, a. s. Ostatní pražská letiště nepatří k významným zdrojům hluku na území hl. m. Prahy.

Letiště Praha/Ruzyně

Letiště Praha/Ruzyně (ICAO označení LKPR) je významným článkem dopravní infrastruktury České republiky. Rok 2022 byl ve znamení pokračující rehabilitace leteckého provozu, ale provozní čísla stále nedosahují úrovně předcovidového roku 2019. Tento rostoucí trend se projevil mj. i na počtu přepravených cestujících, kde bylo dosaženo hodnoty 10,7 milionů cestujících, což znamenalo nárůst o přibližně 144% proti roku 2021. Letiště Praha/Ruzyně je jediným mezinárodním civilním letištěm České republiky, které má více než 50 000 pohybů (startů a přistání) za rok, a proto se na něj vztahují všechna ustanovení předpisů EU k řešení hlukové problematiky – Nařízení 598/2014 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích a Směrnice 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí.

 

Obrázek 1: Vývoj leteckého provozu na Letišti Praha/Ruzyně v letech 2002-2022. Počet pohybů (starty a přistání)


 

 

 

Letiště Praha, a. s. jako provozovatel letiště Praha/Ruzyně má v souladu s § 42a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, povinnost vypracovat za každý kalendářní rok „Zprávu o hlukové situaci“ na letišti. Ve zprávě je popsán rozsah a skladba leteckého provozu se zaměřením na zastoupení tzv. letadel okrajově vyhovujících a z něj vyplývající hlukové zatížení. Ve zprávě se dále uvádí předpokládaný rozvoj letiště a posouzení účinnosti protihlukových opatření. Provozní plochy letiště Praha/Ruzyně tvoří dvě navzájem se křížící dráhy: RWY 06/24 a RWY 12/30, které jsou doplněny systémem pojezdových drah spojujících je s odbavovacími plochami. Označení dráhy odpovídá azimutu zaokrouhlenému na desítky sníženému o jeden řád. Špičková hodinová kapacita dráhového systému je 46 pohybů (startů a přistání). Součástí provozních ploch letiště Praha/Ruzyně je i třetí dráha RWY 04/22, která je v současné době trvale mimo provoz a slouží pouze pro pojíždění a stání letadel.

 

Obrázek 2: Dráhový systém letiště Praha/Ruzyně


 

 

Následující tabulky ukazují vybrané charakteristiky letového provozu za rok 2022.

Tabulka 1: Počet pohybů (vzletů a přistání) v charakteristickém letovém dni v roce 2022

Počet pohybů

Podíl [%]

Počet pohybů (DEP+ARR) za den (24 hodin)

316

100,0

Počet pohybů v denní době (06:00 – 22:00 hodin)

269,4

85,3

Počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00 hodin)

46,6

14,7

 

Tabulka 2: Rozdělení vzletů a přistání na jednotlivých RWY v denní a noční době [%] v roce 2022

Dráha

RWY 24

RWY 06

RWY 12

RWY 30

Přílety/odlety

Přílety

Odlety

Přílety

Odlety

Přílety

Odlety

Přílety

Odlety

Den

 25,30   

 25,78   

 8,69   

 8,03   

 3,98   

 4,10   

 11,48   

 12,62   

Noc

 29,15   

 25,85   

 10,09   

 7,06   

 3,27   

 2,91   

 11,08   

 10,59   

 

Tabulka 3: Zastoupení letadel [%] na letišti Praha/Ruzyně v jednotlivých kategoriích v denní a noční době; 2022

Kategorie letadel

Den

Noc

Všeobecné letectví

0,4

0

Vrtulová

6

1,3

Proudová do 80 t

78,8

67,2

Proudová do 136 t

12,4

31

Proudová nad 136 t

2,4

0,6

 

Protihlukové aktivity Letiště Praha, a. s.

Společnost Letiště Praha, a.s. jako provozovatel LKPR a nositel odpovědnosti za hluk z leteckého provozu přistupuje k řešení této problematiky v souladu s hlukovou strategií Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO), která je založena na konceptu vyváženého přístupu k regulaci hluku letadel. Princip vyváženého přístupu spočívá v dosažení maximálních environmentálních přínosů zaváděných protihlukových opatření při nákladově efektivním řešení.

Vyvážený přístup vychází ze 4 pilířů:

  • omezení hluku u zdroje;
  • územní plánování a řízení;
  • protihluková provozní opatření;
  • provozní omezení.

 

Omezení hluku u zdroje

Snížení hluku u zdroje znamená snížení hlučnosti samotných letadel. Toho je dosahováno několika způsoby. Jedním z nich je legislativní omezení vycházející z požadavků EU, kdy na letištích EU mohou být provozována pouze letadla s odpovídající hlukovou certifikací. Dalším opatřením je poplatková politika letiště, kdy je aplikován hlukový poplatek při přistání v závislosti na hlučnosti letadla. Hlukový poplatek je zaveden v souladu s ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services, 9. edice z roku 2012, a podle potřeby projednáván v souladu se Směrnicí 12/2009/ES, transponované do zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění.

V roce 2022 hlukový poplatek platilo každé letadlo s maximální vzletovou hmotností nad 9 tun, které operovalo na letišti Praha/Ruzyně. Na základě hodnot uvedených v osvědčení o hlukové způsobilosti (hlukovém certifikátu), který každé letadlo musí předložit, bylo letadlo nově zařazeno do jedné ze 14 hlukových kategorií. Výše poplatku pak odpovídala hlukové kategorii, do které bylo letadlo zařazeno, denní době, ve které byl let realizován a maximální vzletové hmotnosti letadla. Poplatek se účtoval za každý vzlet a přistání.

Mimo standardního hlukového poplatku jsou na LKPR zavedeny poplatky za nedodržení slotové koordinace (plánovaného času přistání) a za nedodržování pravidel pro noční provoz.

Hlukový poplatek je regulační nástroj k motivaci leteckých dopravců provozovat na LKPR tišší letadla. Poplatky sankčního charakteru jsou určeny k dodržování nastavených pravidel, zejména v noční době. Výnosy z hlukových poplatků jsou využívány k pokrytí nákladů na řešení hlukové problematiky, tj. na monitorování hluku z leteckého provozu, hlukové studie a realizaci protihlukových opatření u chráněných objektů v ochranném hlukovém pásmu, v minulosti spočívající ve výměně oken a balkónových dveří. Aktuálně je z hlukového poplatku hrazen dotační program Vzduchotechnika spočívající v instalaci ventilací s nuceným větráním, které umožňují zajištění akustického komfortu zavřených oken a zároveň výměnu vzduchu.

 

Tabulka 4: Podíl zastoupení letadel za rok 2022 v jednotlivých hlukových kategoriích

Kumulativní odstup od limitních hodnot v EPNdB

Den

Noc

Celkem

HK 1 (≥30)

4,61%

1,82%

4,25%

HK 2 (27,5-29,9)

4,23%

2,66%

4,03%

HK 3 (25-27,4)

6,77%

2,34%

6,19%

HK 4 (22,5-24,9)

5,63%

14,68%

6,81%

HK 5 (20-22,4)

5,23%

3,78%

5,04%

HK 6 (17,5-19,9)

8,61%

4,61%

8,09%

HK 7 (15-17,4)

18,62%

16,76%

18,38%

HK 8 (12,5-14,9)

30,21%

41,26%

31,66%

HK 9 (10-12,4)

4,96%

9,50%

5,55%

HK 10 (7,5-9,9)

0,31%

0,10%

0,28%

HK 11 (5-7,4)

0,00%

0,01%

0,00%

HK 12 (2,5-4,9)

0,00%

0,00%

0,00%

HK 13 (0-2,4)

0,04%

0,00%

0,04%

HK 14 (<0)

0,10%

0,00%

0,09%

Bez hlukového certifikátu (do 9 t MTOM)

10,66 %

2,48 %

9,59 %

 

Územní plánování a řízení

Hlavním cílem územního plánování je nezvyšování počtu obyvatel dotčených hlukem z leteckého provozu. K tomu slouží zejména institut ochranného hlukového pásma letiště, které je vyhlášeno na území, kde se předpokládá překročení hodnot hygienického limitu hluku z leteckého provozu pro chráněný venkovní prostor a pro chráněný venkovní prostor staveb. Hygienický limit hluku z leteckého provozu pro chráněný vnitřní prostor staveb v ochranném hlukovém pásmu být překročen nesmí. Vzhledem k povinnosti nepřekračovat hygienický limit hluku z leteckého provozu pro chráněný venkovní prostor a pro chráněný venkovní prostor staveb za hranicí ochranného hlukového pásma je toto regulačním opatřením, které svou hranicí určuje rozsah provozu (kombinace počtu pohybů a typů letadel) a využívání jednotlivých směrů drah.

Tvar a rozsah ochranného hlukového pásma (viz. Obrázek 3) reflektuje provoz na dráhovém systému. Hranice je vedena po významných územních prvcích a dobových intravilánech obcí. Ochranné hlukové pásmo letiště je vymezeno dvěma zónami A a B. Pro každou platí jiný stavební režim pro původní a novou výstavbu, který je specifikován v příslušných opatřeních obecné povahy, jimiž je ochranné hlukové pásmo letiště Praha/Ruzyně v jednotlivých katastrálních územích dotčených obcí vyhlášeno.

 

Obrázek 3: Ochranné hlukové pásmo letiště Praha/Ruzyně, zóna A a B


 

 

Pro splnění limitu hluku z leteckého provozu pro chráněný vnitřní prostor staveb a v ostatních případech jako protiváha k určité stavební regulaci byla od roku 1998 postupně prováděna na celém území ochranného hlukového pásma výměna oken a balkonových dveří obytných a pobytových místností stávajících staveb za protihluková s předepsanou vzduchovou neprůzvučností. Jednalo se o bytové a rodinné domy, o stavby školní a předškolní výchovy, stavby pro zdravotnické a sociální účely a funkčně obdobné stavby. Celkové náklady dosáhly více než 600 milionů Kč.

 

Protihluková provozní opatření

Provozní opatření ovlivňují zásadním způsobem provoz na letišti. Při jejich nastavení musí být brán v úvahu, mimo dosažených přínosů z hlukového hlediska, také vliv na bezpečnost provozu a kapacitu letiště a vzdušného prostoru. Hlavním cílem je, aby leteckým provozem bylo dotčeno co nejméně obyvatel a aby mohl být v rozumné míře umožněn bezproblémový rozvoj sídelních celků v okolí letiště. Vlivem meteorologických a technických podmínek dochází k situacím, kdy není možné z důvodu bezpečného provedení letu nastavená protihluková provozní opatření dodržet. Mezinárodní předpisy jasně stanovují podmínky, za kterých nemohou být protihlukové postupy určující.

Provozní opatření na LKPR zahrnují níže uvedené postupy a pravidla:

 

  • Distribuce provozu na dráhovém systému, kdy se prioritně používá RWY 06/24, aby letadla nelétala přes hustě osídlené části hl. m. Prahy a počet dotčených osob byl co nejnižší. Pro RWY 12/30 platí provozní omezení tak, aby byl letecký provoz ve směru hustě osídlených částí hl. m. Prahy minimální. RWY v používání se určuje v následujícím pořadí RWY 24, RWY 06, RWY 30 a RWY 12.
  • Protihlukové postupy pro přílet, kdy gradient klesání na trati konečného přiblížení nesmí být menší než 3° (5,2 %) a letadla na ni musí být usazena před sestoupením pod předepsanou výšku. Toto opatření zajistí, aby se přibližující letadla pohybovala od stanovené vzdálenosti před letištěm v úzkém proudu. Tím se zmenší rozsah dotčeného území při příletech.
  • Reverzní tah při jiném než volnoběžném režimu může být v době od 22:00 do 06:00 použit pouze z bezpečnostních důvodů. Toto opatření zajistí snížení hlukového dopadu při přistání v blízkém okolí letiště v noční době.
  • Motorové zkoušky v jiném než volnoběžném režimu nejsou v noční době povoleny. Výjimku tvoří motorové zkoušky prováděné v odůvodněných případech u letadel, která mají plánovaný odlet v nočních nebo ranních hodinách. V tomto případě mohou být motorové zkoušky v jiném než volnoběžném režimu prováděny pouze v okrajových hodinách noční doby od 22:00 do 23:00 a od 05:00 do 06:00. Toto opatření zajistí snížení hlukového dopadu při motorových zkouškách v blízkém okolí letiště zejména v noční době.
  • Letadla jsou po zastavení na stání neprodleně (nejpozději 5 minut po zastavení) připojena k vnějšímu zdroji napájení a pomocné energetické jednotky (APU) musí být po dobu stání vypnuty. Jejich opětovné zapnutí je možné nejdříve 20 minut před odletem. Toto opatření zajistí snížení hlukového dopadu při odbavování letadel v blízkém okolí letiště.

 

Protihlukové postupy pro odlet 

RWY 06, RWY 24, RWY 30 

Po odpoutání musí letadla stoupat s maximálním gradientem při zachování letové bezpečnosti. Proudová letadla se mohou odklonit od SID nebo od prodloužené osy RWY při jiném způsobu odletu stanoveném službou ATC až po minutí výšky 5000 ft / 1530 m AMSL nebo až po minutí dané vzdálenosti od letiště, dle principu co nastane dříve. Turbovrtulová letadla se od osy RWY nebo SID mohou odklonit až po dosažení výšky 5000 ft/ 1530 m n. m. v denní době a 3200 ft/ 980 m n. m v noční době. 

RWY 12 

Odklon od SID nebo od prodloužené osy RWY při jiném způsobu odletu stanoveném službou ATC je možný až po minutí vzdálenosti 10 NM DME OKL, nebo po dosažení FL70.  

Tato opatření zajistí sdružení letadel do úzkého proudu do určité vzdálenosti od letiště. Tím se zmenší rozsah dotčeného území při odletech v blízkosti letiště.  

V roce 2020 došlo k razantnímu snížení provozu, který sebou přinesl také významné snížení hlukového zatížení v okolí letiště. Letiště následně reagovalo a v rámci vyváženého přístupu přehodnotilo efektivnost uvedených opatření ve vztahu k dalším environmentálním dopadům (emise CO2 a škodlivin v ovzduší) a ve vztahu k nákladové efektivnosti. V důsledku čehož byly v první polovině července roku 2020 dočasně pozastaveny protihlukové postupy pro odlet v denní době pro RWY 24, RWY 30 a při odklonu od standardní odletové tratě nebo prodloužené osy RWY severozápadním směrem také pro RWY 06. V noční době pro všechny RWY a po celý den pro RWY 12, jejíž provoz se dotýká hustě obydlených částí Prahy 6, 5, 13 a 4, zůstávají protihlukové postupy i nadále v platnosti. Z důvodu snížení hlukové zátěže je u letadel provádějících první zatáčku podle takto dočasně upravených pravidel uplatňováno rychlostní omezení 220 kts (cca 410 km/h) až do okamžiku dosažení výšky 5000 ft nad mořem (cca 1,1 km nad úrovní letiště), které umožňuje minimalizovat poloměry oblouku a v některých případech i zvýšit úhel stoupání letadla. V roce 2022 zůstalo dočasné pozastavení části protihlukových postupů v platnosti a v plánu je to nadále i pro rok 2023, přičemž se bude provádět detailní vyhodnocení jeho vlivu na hlukovou situaci. 

Popis provozních opatření ke snížení hluku z leteckého provozu je publikován v Letecké informační příručce AIP CR LKPR AD 2.21 Postupy pro omezení hluku. Případné změny před publikací v AIP schvaluje v souladu s Leteckým předpisem L15 Ministerstvo dopravy ČR.

Provozní omezení

Provozními omezeními se rozumí opatření ke snížení hluku, která omezují přístup některých letadel na letiště či snižují jeho provozní kapacitu, nebo částečná provozní omezení, která se vztahují např. na stanovenou dobu během dne nebo pouze na některé letištní dráhy. Na letiště Praha/Ruzyně je zamezen přístup letadlům bez certifikace a letadlům certifikovaným podle Hlavy 2 dle ICAO, Annex 16/I.

V noční době je na letišti Praha/Ruzyně povolen provoz pouze typů a verzí letadel zařazených do Bonus listu, která zároveň splňují kritéria pro zařazení do hlukové kategorie LP 1 až 9. Plánovaný počet pohybů reflektuje legislativní povinnost Letiště Praha, a. s. dodržet za hranicí OHP hygienické limity hluku z leteckého provozu, který v noční době činí 50 dB v ekvivalentní hladině akustického tlaku A vztažené k charakteristickému letovému dni. Stejně jako popis provozních opatření je i popis provozních omezení publikován v AIP CR LKPR AD 2.21 Postupy pro omezení hluku. Případné změny před publikací v AIP schvaluje v souladu s Leteckým předpisem L15 Ministerstvo dopravy ČR.

Monitoring leteckého hluku a letových tratí

Významným technickým opatřením je systém monitoringu leteckého hluku a letových tratí (TANOS). Monitoring leteckého hluku je nezbytným nástrojem k zjišťování aktuální hlukové situace.

Monitoring letových tratí umožňuje především kontinuální kontrolu stanovených protihlukových postupů a zajišťování podkladů pro řešení stížností. Zobrazování trajektorií letu je možné v 2D i 3D. Aktualizované výsledky stacionárních měřicích stanic jsou měsíčně zveřejňovány na webových stránkách letiště. Tyto hodnoty slouží k průběžné orientaci, nejsou však porovnatelné s hygienickými hlukovými limity, neboť nejsou vztaženy k tzv. charakteristickému letovému dni.

Výsledky kontinuálního měření leteckého hluku v okolí letiště Praha/Ruzyně, které jsou získány v souladu s požadavky Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví ČR pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu, jsou zveřejňovány vždy jednou ročně na webových stránkách letiště po skončení hodnoceného roku. Monitorovací systém TANOS má zabudovaný i software umožňující matematické modelování. Lze tedy dopředu namodelovat pravděpodobné dopady nově navržených provozních opatření ke snižování hluku a predikovat budoucí akustickou situaci.

 

Obrázek 4: Rozmístění stacionárních měřících stanic v roce 2022


 

 

Lokality stacionárních měřicích stanic (viz Obr. 4) od roku 2019: 1. Jeneč, 2. Červený Újezd, 3. Unhošť, 4. Pavlov, 5. Hostivice, 6. Dobrovíz, 7. Kněževes, 8. Horoměřice – střed obce, 9. Přední Kopanina, 10. Horoměřice – JV okraj, 11. Roztoky, 12. Bílá Hora, 13. Suchdol a 14. Malé Kyšice. Pozn.: některé stanice leží mimo hranice hl. města Prahy.

 

Tabulka 5: Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, T pro denní a noční dobu vztažené na podmínky charakteristického letového dne; 2022

Lokalita

č.

Výsledné hodnoty LAeq, T [dB]

LAeq, 16h

LAeq, 8h

Jeneč

1

54,8

50,1

Červený Újezd

2

49,8

45,0

Unhošť

3

49,6

44,9

Pavlov

4

50,2

45,7

Hostivice

5

42,4

37,5

Dobrovíz

6

55,2

50,3

Kněževes

7

53,7

48,8

Horoměřice – střed obce

8

49,9

45,4

Přední Kopanina

9

51,5

46,7

Horoměřice – JV okraj

10

50,0

45,5

Roztoky

11

48,8

44,5

Bílá Hora

12

54,6

49,8

Suchdol

13

52,4

48,3

Malé Kyšice

14

49,4

44,8

Lokalita – mobilní stanice

Jinonice

15

50,6

45,8

Lidice

15

49,3

44,2

Řepy

15

48,7

43,8

Pozn.: Limitní hodnota pro LAeq, 16 h = 60 dB. Limitní hodnota pro LAeq, 8 h = 50 dB. U stacionárních stanic umístěných v lokalitách v ochranném hlukovém pásmu mohou být limitní hodnoty překročeny. Nejistota měření je ±2,5 dB.

 

Hlukové kontury

Hlukové kontury (izofony) zobrazují hlukové zatížení území, způsobené leteckým provozem na letišti Praha/Ruzyně v roce 2022. Kontury byly vytvořeny matematickým modelováním s využitím vstupních dat z reálného provozu. Izofony znázorňují stejnou hodnotu ekvivalentní hladiny akustického tlaku zakreslenou na topografickém podkladě. Kontury byly vytvořeny v ukazatelích, ve kterých jsou stanoveny hygienické limity. Důležitým faktem je, že pro hodnocení, zda došlo, nebo nedošlo k překročení hygienického limitu, slouží v tomto případě výsledky z akreditovaného měření. Hlukové kontury z leteckého provozu v tomto případě znázorňují vliv na dotčené území jako celek. Průběh izofon z provozu v roce 2022 podél osy vedlejší RWY 12/30 reflektuje více jak 3 měsíční uzávěru hlavní RWY 06/24 (konec března až konec června kvůli stavebním pracím), během které byl veškerý letecký provoz na LKPR převeden právě na vedlejší RWY 12/30.

 

Obrázek 5: Izofony z leteckého provozu v denní době (06:00-22:00 hodin) vztažené k charakteristickému letovému dni; 2022


 

Pozn.: Kontury jsou odstupňovány po 5 dB [55; 60; 65 dB].

 

Obrázek 6: Izofony pro noční dobu (22:00-06:00 hodin) vztažené k charakteristickému letovému dni; 2022


 

Pozn.: Kontury jsou odstupňovány po 5 dB [45; 50; 55 dB].

29. ledna 2024
29. ledna 2024