Praha dokončuje nový akční plán na snížení hluku

Návrh nového Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2016 byl vytvořen na základě aktualizované strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha předané Praze na konci roku 2015 a je nyní předkládán veřejnosti k připomínkování. Připomínky lze zasílat od 21. 2. 2017 do 7. 4. 2017.

  • 3 minuty čtení
hluková zátěž ve městě, ilustrační obr.

Nový Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2016 byl vytvořen na základě aktuální Strategické hlukové mapy aglomerace Praha zaměřené na komplexní působení hluku ze silniční, tramvajové, železniční a letecké dopravy, včetně průmyslových zdrojů hluku. Vznik strategických hlukových map zajišťovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Proti původnímu předpokladu, že výsledky 2. kola strategického mapování budou zpracovány a předány v roce 2012, však došlo ke zpoždění a Magistrát hlavního města Prahy je od ministerstva obdržel až v závěru roku 2015.

Návrh nového akčního plánu

Akční plán především řeší problém tzv. kritických míst z hlediska množství obyvatel obtěžovaných hlukem a navrhuje pro ně konkrétní opatření na snižování hlukové zátěže. Návrh bude zpřístupněn veřejnosti po dobu 45 dnů na těchto internetových stránkách hl. m. Prahy a dále k nahlédnutí v tištěné podobě po domluvě na tel. čísle 23600 2693.

  • Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2016 - NÁVRH - Souhrnná zpráva
  • přílohy (formát PDF)

Připomínky

k Akčnímu plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha lze zasílat od 21. 2. 2017 do 7. 4. 2017

  • na e-mailovou adresu akcniplan_hluk@praha.eu
  • v tištěné podobě na adresu Magistrát HMP, Odbor hospodaření s majetkem, „Akční plán“, Nám. Franze Kafky 1, 110 01  Praha 1

Evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel hlukem

Základem pro evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel hlukem ze všech zdrojů, zejména z dopravy, je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Directive 2002/49/EC). Netýká se hluku, který působí osoba sama sobě, hluku vznikajícího v domácnostech, sousedského hluku, hluku na pracovištích, hluku v dopravních prostředcích ani hluku způsobeného vojenskou činností ve vojenských oblastech. Směrnice byla zavedena do české legislativy novelou zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Cílem směrnice je ve všech členských státech prostřednictvím hlukového mapování a jednotnou metodikou určit expozice hluku ve venkovním prostředí, následně umožnit informovanost široké veřejnosti o hlukové situaci a přijmout akční plány prevence a snižování hluku ve venkovním prostředí. Strategická hluková mapa je určena pro globální posouzení aktuálního stavu hlukové zátěže obyvatel z různých zdrojů hluku v dané oblasti nebo pro určení předpokládaného vývoje hlukové situace v této oblasti.
Aby byly výsledky jednotlivých členských států porovnatelné, byly zavedeny harmonizované ukazatele hluku (Ldvn pro posouzení celkové míry obtěžování hlukem a Ln pro posouzení míry rušení spánku) a metodiky výpočtu hlukové zátěže z jednotlivých typů zdrojů.
Obsah strategických hlukových map musí být v souladu s obsahem vyhlášky č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování).

Česká republika se k tomuto programu přihlásila jako jedna z prvních nově přijatých zemí a tuto problematiku promítla i do svého právního řádu. Magistrát hlavního města Prahy byl jako krajský úřad povinen po 1. kole strategického mapování v roce 2007 vyhotovit návrh akčního plánu na snížení hluku v celé aglomeraci a zajistit jeho postupné plnění. Návazně na zpracování nové Strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha a její předání Praze v roce 2015 byl připraven nový akční plán, který je nyní předkládán veřejnosti k připomínkování.

Pozn.:
V současnosti platným dokumentem pro území hl.m. Prahy je Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 (více o přípravě Akčního plánu, plné znění dokumentu dále viz Usnesení Rady HMP č. 1306 ze dne 15. 9. 2009), který byl zpracován v návaznosti na zpracování strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha 2007.

29. června 2021
5. září 2023