Nejčastější dotazy

Pokud vlastníte nemovitost, ve které se produkuje odpad, máte povinnost zajistit jeho svoz. Objednávku nebo změnu svozu zařídíte snadno na Portálu Pražana nebo přímo u příslušné svozové společnosti. Kromě objednání nádoby na směsný odpad si také můžete bezplatně objednat i nádobu na biologicky rozložitelný odpad.

Vlastník objektu či jiná osoba (např. obyvatel domu) kontaktuje příslušnou svozovou společnost, reklamaci lze uplatnit telefonicky, písemně i osobně. Veškeré stížnosti a reklamace svozové společnosti evidují. Uplatnit stížnost lze:

 • při neprovedení svozu směsného odpadu
 • při neoznačení sběrné nádoby názvem odpadu, pro který je sběrná nádoba určena a termínovým štítkem s uvedením týdnů, dnů a hodin odvozu odpadu
 • při neprovedení úklidu místa přistavení sběrné nádoby (pokud není stálým stanovištěm sběrných nádob)
 • při úniku odpadu při manipulaci se sběrnou nádobou, který nebyl svozovou společností odstraněn
 • při ztrátě sběrné nádoby, jejím odcizení, vyhoření, apod.
 • na chování osádky vozidla, neochotu, obtěžování v době svátků atp.
 • při neprovedení zanášky sběrných nádob či zamčení domu, pokud má vlastník tuto službu smluvně zajištěnu (pouze u svozové společnosti)
 • při poškození prostor bytového domu, které vzniklo při zanášce (pouze
  u svozové společnosti)

Náhradní svoz by měl být proveden do 18:00 hod. následujícího dne po nahlášení závady či po obnovení sjízdnosti. Lhůta pro písemné vyřízení stížnosti je 30 dnů.

Vlastník objektu kontaktuje příslušnou svozovou společnost. Svozová společnost zajistí nápravu. V případě ztráty je náprava zajištěna do 5 pracovních dnů po nahlášení události nebo po termínu následujícího svozu. V případě poškozené sběrné nádoby je náprava zajištěna do 5 pracovních dnů nebo v den následujícího svozu po zjištění závady svozovou společností.

Při zjištění pravidelně přeplňovaných nádob na tříděný odpad může občan kontaktovat příslušný úřad městské části, který zajistí zjednání nápravy. Městská část je oprávněna provádět kontroly právnických osob a fyzických osob podnikajících (původců odpadů), zda neoprávněně nevyužívají kontejnery na tříděný odpad, které jsou určeny fyzickým osobám - občanům hl. Prahy. V případě, že jsou tyto kontejnery pravidelně přeplňovány fyzickými osobami, úřad městské části požádá oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP o navýšení četnosti svozu přeplňovaných kontejnerů.

Občané mohou kontaktovat příslušný úřad městské části nebo přímo oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP, které zajistí zjednání nápravy. Příslušná svozová společnost je povinna zajistit úklid stanovišť tříděného odpadu, dle Provozního řádu.

Autovraku se lze zbavit pouze za podmínek stanovených v § 104 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, předáním provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností.

Správným tříděním odpadů zajišťujeme sobě i svým dětem čistší životní prostředí, redukujeme množství odpadů na skládkách a umožňujeme jejich opětovné využití. Všeobecně platí, že veškeré odpady od Vás převezmou ve sběrných dvorech. Máte-li v dané oblasti místo bydliště, pak je to zdarma.

Pamatujte, že existuje zpětný odběr. V jeho rámci můžete odevzdávat vysloužilé věci zdarma u prodejců nebo na vybraných míste.
Z papíru není třeba odstraňovat spony, svorky, zbytky izolep, průhledná okénka, apod.
Pamatujte zmenšit obsah odevzdávaného odpadu - sešlápnutí plastových lahví, tetrapacků nebo plechovak. Stejně tak papírové krabice jedůležité rozložit. Proč? Zabírá to pak méně místa.
Nemá smysl vymývat obsah nádob. Zbytky se tak dostanou do kanalizace. Klidně vyhazujte obaly i se zbytky. Vymývání obalů má smysl jen tehdy, když je doma před vyhozením skladujete. 
Sklo zbytečně nerozbíjejte. Ztížíte tím jeho další třídění na třídícím pásu.
Z elektrospotřebičů není třeba vymontovávat vestavěné baterie. O to se postará zpracovatel.
Textil vždy do kontejnerů vhazujte v igelitových taškách nebo pytlích. Zjednodušíte tak svoz.
Některé odpady od Vás mohou převzat jen osoby k tomu oprávněné. Jedná se zejména o autovraky a nebezpečné odpady.
Odpady nikdy nepalte. Krom toho, že si zaneřádíte komín vypustíte do ovzduší i nebezpečné splodiny, které vám a vašemu okolí mohou způsobit vážné újmy na zdraví.

Kam patří různé druhy odpadu se podrobně podle jednotlivých typů odpadů dozvíte v následujících řádcích.

Starý nábytek se obvykle nevejde do sběrných nádob na směsný odpad, jde o objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, které jsou pravidelně přistavovány na celém území hl. m. Prahy. Seznam stanovišť a harmonogram přistavení zveřejňují příslušné úřady městských částí. Nábytek je vhodné alespoň částečně demontovat, aby v kontejneru nezabíral zbytečně mnoho místa. Dále je možno využít sběrné dvory hlavního města Prahy a sběrné dvory některých městských částí (Praha 4 a Praha 6). Starý nábytek ani jiné druhy odpadu nelze odkládat vedle sběrných nádob na směsný ani na tříděný odpad. Vzhledem k tomu, že nábytek obsahuje příměsi škodlivých látek, je v zájmu každého občana, aby nebyl pálen.

Koberce, linolea a další podlahové krytiny nepatří do sběrných nádob na plasty, i když se může zdát, že jsou z umělých hmot a vláken. Obvykle se nevejdou do sběrných nádob na směsný komunální odpad, jde o objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, které jsou pravidelně přistavovány na celém území hl. m. Prahy. Seznam stanovišť a harmonogram přistavení zveřejňují příslušné úřady městských částí. Dále je možno využít sběrné dvory hlavního města Prahy a sběrné dvory některých městských částí (Praha 4 a Praha 6).

Zrcadla nepatří do sběrných nádob na sklo, jelikož jejich součástí je i kovová vrstva, která znemožňuje jejich použití při recyklaci skla. Zrcadla tedy patří do nádoby na směsný odpad, pokud se zrcadlo do této nádoby nevejde, jde o objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, které jsou pravidelně přistavovány na celém území hl. m. Prahy. Seznam stanovišť a harmonogram přistavení zveřejňují příslušné úřady městských částí. Dále je možno využít sběrné dvory hlavního města Prahy a sběrné dvory některých městských částí (Praha 4 a Praha 6).

Umyvadla, vany a WC mísy nepatří do žádné kategorie tříděných odpadů, nevejdou se ani do sběrných nádob směsný odpad, jde o objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, které jsou pravidelně přistavovány na celém území hl. m. Prahy. Seznam stanovišť a harmonogram přistavení zveřejňují příslušné úřady městských částí. Dále je možno využít sběrné dvory hlavního města Prahy a sběrné dvory některých městských částí (Praha 4 a Praha 6).

Staré sportovní náčiní větších rozměrů (lyže, snowboardy, posilovací stroje) není možné odložit do sběrných nádob na směsný komunální odpad, jde o objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, které jsou pravidelně přistavovány na celém území hl. m. Prahy. Seznam stanovišť a harmonogram přistavení zveřejňují příslušné úřady městských částí. Dále je možno využít sběrné dvory hlavního města Prahy a sběrné dvory některých městských částí (Praha 4 a Praha 6). Menší sportovní náčiní (brusle, tenisové rakety) či jeho součásti je možné odložit do sběrných nádob na směsný odpad.

Autoskla nepatří do sběrných nádob na sklo, jelikož  obsahují neoddělitelné příměsi (pryskyřice, ochranné fólie, tónovací pokovení), které znemožňují jejich použití při recyklaci skla. Autosklo je tedy objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, které jsou pravidelně přistavovány na celém území hl. m. Prahy. Seznam stanovišť a harmonogram přistavení zveřejňují příslušné úřady městských částí. Dále je možno využít sběrné dvory hlavního města Prahy a sběrné dvory některých městských částí (Praha 4 a Praha 6).

Pneumatiky nepatří do sběrných nádob na plasty ani do sběrných nádob na směsný odpad. Jde o těžko zpracovatelný odpad, který lze v rámci zpětného odběru odložit ve všech sběrných dvorech hlavního města Prahy zdarma..
Hlavní město Praha na zpětném odběru spolupracuje se společností GREEN Logistics CZ s.r.o. Tato společnost v souladu s pověřením uděleným od výrobců pneumatik provozuje v rámci sběrných dvorů na území hlavního města Prahy veřejná místa zpětného odběru odpadních pneumatik. Je třeba upozornit, že možnost odevzdání odpadních pneumatik ke zpětnému odběru má určitá zákonem daná omezení. Společnost GREEN Logistics CZ s.r.o. jako provozovatel může v souladu s právními předpisy odmítnout převzetí odpadních pneumatik v případě že:

 • z důvodu kontaminace nebo závažného poškození ohrožují zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahují přidaný odpad,
 • vzhledem k množství a typu pneumatik, či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že pocházejí od konečného uživatele (např. pneuservis/autoservis),
 • v množství, které přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

Odpadní pneumatiky mohou občané i nadále odevzdávat ke zpětnému odběru na jiných místech zpětného odběru zřízených společností GREEN Logistics CZ s.r.o. nebo provozovatelem kolektivního systému ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (Eltma), zejména v pneuservisech a autoservisech na území HMP. Kompletní seznam míst zpětného odběru odpadních pneumatik je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí – https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu
Poslední prodejce pneumatik je při jeho prodeji povinen informovat spotřebitele o způsobu zpětného odběru již nepoužitelných výrobků, pokud tak neučiní, je povinen odpad odebírat sám. Zpětný odběr musí být proveden bez nároků na úplatu od spotřebitele a místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje.

Stavební odpad z činnosti fyzických osob bez nebezpečných vlastností lze odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy zdarma - limit je stanoven na 1m3/osoba/ měsíc, případně na 12m3/osoba/rok.  Podrobnosti k nakládání se stavebním odpadem v hlavním městě Praze upravuje vyhláška č. 20/2022 Sb. HMP. V případě rekonstrukce, kterou provádí firma, je původcem tohoto odpadu tato firma a vztahují se na ni povinnosti původce odpadu (zákona č. 541/2020 Sb. - o odpadech).

Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) se přednostně kompostuje. Pokud občan nevlastní kompostér či nemá místo na založení kompostu, může si na bioodpad nově objednat nádobu. Může ho také odvézt do nejbližšího sběrného dvora či přímo do stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu či do kompostárny HMP ve Slivenci, případně odložit do přistavovaných kontejnerů na bioodpad. Některé úřady městských částí zajišťují pravidelné přistavování speciálních kontejnerů na bioodpad.

Zářivky a výbojky nepatří do sběrných nádob na sklo ani do sběrných nádob na směsný odpad. Kvůli obsahu nebezpečných látek jde o nebezpečný odpad. Zářivky a výbojky lze odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, a to pokud možno v nerozbitém stavu.
Podle § 66 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností poslední prodejci těchto druhů výrobků zajistí, aby konečný uživatel měl při nákupu elektrozařízení možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.

Chladničky používané v domácnostech (lednice a mrazáky) jsou elektrická a elektronická zařízení, na které se dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění (dále jen „zákon“), vztahuje povinnost zpětného odběru. Občané mohou chladničky a mrazáky odevzdat ve všech sběrných dvorech hlavního města Prahy zdarma nezávisle na místě jejich trvalého pobytu, tedy i občané, kteří mají trvalé bydliště mimo území hl. m. Prahy nebo na jiných zřízených místech zpětného odběru (např. poslední prodejci těchto zařízení, hypermarkety, obchodní centra kde sběr těchto zařízení probíhá).
Zákon č. 542/2020 Sb. mimo jiné poslednímu prodejci elektrozařízení stanovuje povinnost zajistit, aby konečný uživatel měl při nákupu elektrozařízení možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.

Elektrické akumulátory (autobaterie) obsahují velmi významná množství olova, rtuti, kadmia a kyseliny sírové, nicméně autobaterie je možné zcela recyklovat. Občané je mohou odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy. Poslední prodejce takového výrobku je při jeho prodeji povinen informovat spotřebitele o způsobu zpětného odběru již nepoužitelných výrobků, pokud tak neučiní, je povinen odpad odebírat sám. Zpětný odběr musí být proveden bez nároků na úplatu od spotřebitele a místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje.

Barvy, rozpouštědla, oleje a tuky (kromě jedlých), kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, lepidla a pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky jsou pro své nebezpečné vlastnosti (např. výbušnost, toxicita, žíravost, mutagenita) nebezpečnými odpady. Tyto odpady nelze odkládat do sběrných nádob na směsný komunální odpad ani do sběrných nádob na tříděný odpad (ani obaly od nich), lze je odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, ve stabilních sběrnách nebezpečného odpadu nebo při mobilním sběru nebezpečného odpadu.

Televizory, počítače, PC monitory a jiné obrazovky stejně jako tiskárny, klávesnice a jiné drobné počítačové vybavení nelze odkládat do sběrných nádob na směsný odpad ani do kontejnerů na objemný odpad. Tato elektrická a elektronická zařízení lze odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy v rámci zpětného odběru zdarma nezávisle na místě trvalého pobytu fyzické osoby (občana). Drobné elektrozařízení, které nepřesahuje rozměr 51x36x40 cm, je možno také odevzdat do stacionárních kontejnerů, jež jsou umístěny na vybraných stanovištích tříděného sběru.

Bílá elektronika jako jsou myčky na nádobí, pračky, sušičky na prádlo, sporáky apod. elektrozařízení používané v domácnostech nelze odkládat do sběrných nádob na směsný odpad ani do kontejnerů na objemný odpad. Tato elektrická a elektronická zařízení lze odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy v rámci zpětného odběru zdarma nezávisle na místě trvalého pobytu fyzické osoby (občana).

Vyřazené elektrické spotřebiče z domácností (např. varné konvice, mixéry, mikrovlnné trouby, elektronické hračky, telefony, kalkulačky, rádia, fény a jiné drobné elektrozařízení určené k osobní péči) obsahují významná množství kovů, které lze recyklovat. Tyto odpady tedy nelze odkládat do sběrných nádob na směsný odpad ani do sběrných nádob na tříděný odpad, ale lze je odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy v rámci zpětného odběru zdarma. Drobné elektrozařízení, které nepřesahuje rozměr 51x36x40 cm, je možno také odevzdat do stacionárních kontejnerů, jež jsou umístěny na vybraných stanovištích tříděného sběru.

Baterie a akumulátory obsahují velmi významná množství nebezpečných látek (např. kadmia, kobaltu, niklu) a jsou tedy nebezpečnými odpady, které nelze odkládat do sběrných nádob na směsný komunální odpad ani do sběrných nádob na tříděný odpad. Lze je odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, ale také v prodejnách vybavených sběrnou nádobou, na úřadech městských částí, děti je mohou odevzdat v základních a středních školách.
Upotřebené přenosné baterie a akumulátory jsou velmi významným sekundárním zdrojem neželezných kovů – olovo, měď, zinek, ale i dalších, a rovněž patří mezi výrobky, na které se ze zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, vztahuje povinnost zpětného odběru. Tyto výrobky lze bezplatně odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, ale i do stacionárních kontejnerů, jež jsou umístěny na vybraných stanovištích tříděného sběru.

Nespotřebovaná léčiva nelze odkládat do sběrných nádob na směsný komunální odpad. Tyto odpady lze odevzdat ve všech lékárnách na území hlavního města Prahy, doplňkově také ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, ve stabilních sběrnách nebezpečného odpadu či při mobilním sběru nebezpečného odpadu.

Rozbité rtuťové teploměry jsou nebezpečným odpadem. Rtuť je vysoce těkavá toxická látka, v případě, že se teploměr rozbije, je třeba zamezit vdechování nebezpečných výparů. Kuličky rtuti lze sebrat pomocí vlhkého savého papíru, poté je třeba je vložit do nádobky s vodou, kde rtuť klesne ke dnu a nemůže se dále vypařovat. Takto zabezpečený odpad lze odevzdat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, ve stabilních sběrnách nebezpečného odpadu, při mobilním sběru nebezpečného odpadu.

Nebezpečné složky stavebních odpadů jako jsou např. asfaltové lepenky s obsahem dehtu nebo azbestové střešní krytiny (eternit) není v současné době možné odložit na sběrných dvorech hl. m. Prahy.   
Uvedené odpady je možné odevzdat na adrese Teplárenská 1619 v provozovně společnosti VS-EKOPRAG s.r.o. Ceník příjmu těchto odpadů včetně kontaktu naleznete zde: vs-ekoprag.cz/cenik-prijmu-odpadu. Ověřte si, prosím, předem podmínky příjmu.

6. března 2024
7. března 2024