Praha má zpracovaný Plán pro sucho

V návaznosti na požadavek vodního zákona vyhotovilo hlavní město Praha ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území hl. m. Prahy (dále jen Plán pro sucho). Připravený a schválený dokument je nyní zveřejněn na webových stránkách města.

  • 3 minuty čtení
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území hl. m. Prahy, ilustr. obr.
Autor: ČZU, ČHMÚ, ÚVGZ AV ČR

Zpracování krajských plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území daného kraje ("Plánů pro sucho") požaduje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (novela zákona č. 544/2020 Sb., účinná od 1. 2. 2021). Povinnost zpracovat tento dokument platí i pro Magistrát hlavního města Prahy, jakožto krajský úřad.
Pro zpracování těchto plánů byla připravena a v roce 2021 schválena Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství jednotná metodika (https://www.mzp.cz/cz/zvladani_sucha_metodika).

Zpracovaný dokument pro území hl. m. Prahy je výsledkem spolupráce hl. m. Prahy (zastoupeného odborem ochrany prostředí MHMP) a České zemědělské univerzity v Praze v rámci smlouvy o horizontální spolupráci. Práce na přípravě Plánu pro sucho trvaly více než rok a jsou financovány z rozpočtu hl. m. Prahy, přibližně třetina finančních nákladů bude pokryta z dotací Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR.


Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz     www.sfzp.cz

Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území hl. m. Prahy, loga

Připravený návrh plánu pro sucho byl návazně v období od listopadu 2022 do ledna 2023 projednán s úřady a orgány veřejné správy dle § 87c, odst. 2) vodního zákona (např. s úřady MČ, s krajským úřadem Středočeského kraje, s Policií ČR, s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, s Ministerstvem dopravy ČR, se zástupci povodí Vltavy a Labe a se Státní plavební správou). Finální verze byla schválena (dle § 87c, vodního zákona) Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a primátorem hl. m. Prahy.

Plán pro sucho poskytuje v Základní (analytické) části souhrn údajů o hydrologických poměrech a užívání vod na území hl. m. Prahy, v Operativní části pak navrhuje opatření při nedostatku vody ve vodních zdrojích, které jsou pro Prahu vodní nádrže Káraný a  Želivka a vodní tok Vltava, spočívající zejména v omezení užívání (viz § 87k vodního zákona), případně pravidelné rozložení odběrů. 

Klíčové součásti Plánu pro sucho (PPS) tvoří:

  • informace o území a povodí (datové zdroje – charakteristika přírodních podmínek, vodních zdrojů, klimatických a hydrogeologických poměrů, demografických a socioekonomických),
  • přehled a využití vodních zdrojů,
  • vyhodnocení míry rizika sucha na základě informací o povodí a historických period sucha,
  • systém včasného varování (reprezentativní monitoring sucha na zdrojích vod, krátkodobé střednědobé předpovědi, informace v reálném čase pro účastníky řízení ochrany před suchem a veřejnost),
  • organizační struktura účastníků zvládání sucha (účastníci řízení ochrany před suchem, kontakty, kompetence, koordinace, zodpovědnost),
  • návaznost na krizové řízení.

Nejpodstatnějším cílem Plánu pro sucho je návrh opatření k zajištění dostatku vody k pokrytí základních společenských potřeb, minimalizaci negativních dopadů nakládání s vodami během sucha na životní prostředí a minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na hospodářskou činnost. Cílem je dočasně snížit tlak na zdroje vody, včas reagovat na změny a identifikovat blížící se problém. Plán pro sucho bude zásadním pracovním dokumentem pro činnost Komise hl. m. Prahy pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody.

Aktualizace dokumentu bude zajišťovat odbor ochrany prostředí MHMP minimálně jednou za 4 roky.

Plán pro sucho je zveřejněn na webových stránkách hl. m. Prahy:    .


Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz     www.sfzp.cz

Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody na území hl. m. Prahy, loga
31. ledna 2023
22. května 2024