Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m.Prahy – aktualizace 2007

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je dokument, který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Původní dokument byl schválen v roce 2005, v roce 2007 proběhla jeho aktualizace.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. Prahy, Aktualizace 2007

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je dokument, který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Navržené koncepce musí být hospodárné a musí obsahovat řešení vztahů k plánu rozvoje vodovodu a kanalizací pro sousedící území. Jeho cílem je určit směr rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací v posuzovaném regionu - hl.m. Praze s výhledem do roku 2015.

Dokument byl schválen v roce 2005 (viz usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č.28/16 ze dne 26. 5. 2005).
Více informací o dokumentu a jeho přípravě

V roce 2007 proběhla aktualizace dokumentu. více o zpracování Aktualizace 2007.

 

Kompletní dokumentace je Vám k dispozici v elektronické podobě  a dále k nahlédnutí na MHMP, odboru ochrany prostředí (OOP MHMP), nejlépe to předběžné dohodě u Ing. Petry Procházkové, tel. 23600 4317, č.kanc. 424.

 

Textová část:

 

Grafická část

Informace uvedené v textové a tabulkové části jsou doplněny grafickými přílohami v části B - Grafická část. V části B jsou uvedeny:

  • přehledná situační schémata vodovodů a kanalizací, která vyjadřují stav vodovodů a kanalizací v čase,
  • přehledné schéma zásobení regionu pitnou vodou,
  • situace vodovodů a kanalizací v měřítku 1:25000.

Grafická část v tištěné podobě je doprovázena digitální podobou, která má formu geografického informačního systému (GIS). GIS byl vytvořen v souladu s požadavky „Metodického pokynu“ v softwarovém prostředí, které si vyžádala Pražská vodohospodářská společnost. GIS umožňuje získat v mapovém prostředí potřebné datové a textové informace k obcím a jejich místním částem.

 

Databázová část (tabulková část)

Data získaná při zpracování „Plánu rozvoje“ byla přenesena do databázového software, který umožňuje vytvářet uživateli tabulky s kombinacemi všech údajů, které databáze obsahuje. Databázový software neobsahuje aktualizaci Regionálních plánů implementace. Ty jsou vydávány pouze v tištěné podobě.
Databázový software je „prohlížečka“, která je určena pro pracovníky Ministerstva zemědělství ČR a Krajských úřadů, která zjednodušuje přístup k informacím o jednotlivých obcích. Pomocí programu je možné získat potřebné demografické, technické a ekonomické údaje pro jednotlivé obce, a je pomocí něho je zabezpečen přístup k textům, které popisují jednotlivé obce. Data není možné, s výjimkou textů, upravovat.

V tištěné formě „Plánu rozvoje“ je uvedena tabulková část C, ve které jsou uvedeny tabulky shrnující základní bilanční, technické a finanční informace. Část C je rozdělena do tří ucelených celků:

  • souhrnné tabulky,
  • tabulky vodovodů,
  • tabulky kanalizací,
  • aktualizace Regionálních plánů implementace (RPI)

 

 

Vypracování programu PRVKUK zajistilo Ministerstvo zemědělství ČR a program byl poskytnut všem zpracovatelům „Plánů rozvoje“ a Krajským úřadům, v hl. m. Praze Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

20. března 2008
20. března 2008