Výčet příloh k Žádosti, které jsou povinnou součástí podání v listinné podobě

Potvrzení o vlastnictví bankovního účtu (kopie) vedeného na žadatele o dotaci uvedeného na tiskopise žádosti na formuláři banky nebo výpisem z účtu, ze kterého bude zřejmé číslo osobního účtu, jméno, příjmení, adresa jeho vlastníka a datum narození

Doklad o kontrole technického stavu a provozu (kopie) spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (příloha č. 2 Programu).

Fotodokumentace nahrazovaného starého kotle (kopie) před odpojením od otopné soustavy a komínového tělesa. Z fotodokumentace musí být jasně patrné identifikační znaky kotle (tvar a umístění všech dvířek, příp. ovládací jednotka, napojení tlakoměru, teploměru, armatur apod.). V této souvislosti se doporučuje dodání čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů pokud je to technicky možné. Pokud má kotel označení od výrobce, doporučuje se předložení fotografie i tohoto označení (příloha č. 3 Programu).

Souhlas spoluvlastníka/ů nemovitosti (originál), (netýká se společného jmění manželů (SJM)) - souhlas spoluvlastníka/ů Podporované nemovitosti většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v Podporované nemovitosti (příloha č. 4 Programu).

Souhlas druhého z manželů (originál) v případě vlastnictví Podporované nemovitosti nebo podílu na ní v rámci společného jmění manželů (SJM) a písemný souhlas případných dalších spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na Podporované nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (příloha č. 5 Programu).

Čestné prohlášení (originál), v případě že v Podporované nemovitosti má trvalý pobyt osoba, která zde nebydlí (příloha č. 6 Programu).

Čestné prohlášení (originál) že, v Podporovaných nemovitostech, kde byla v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, provedena obměna zdroje, nebyla tato obměna zdroje podpořena z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných MŽP a hl. m. Prahou z Programu – výzva č. 1, 2 a 3, Programu NZÚ-AMO nebo z Programu Čistá energie Praha (příloha č. 7 Programu).

Čestné prohlášení (originál), které dokládají Žadatelé v případě, že Podporovaná nemovitost, ve které je prováděna obměna zdroje, byla vytápěna dvěma zdroji (kotlem na pevná paliva a např. elektrokotlem), kotel na pevná paliva mohl/může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu v době podání žádosti nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje (příloha č. 8 Programu).

Závazná objednávka (kopie) – dokládá se v případě Žádosti na pořízení plynového kondenzačního kotle. Ze závazné objednávky musí být patrné, že instalace plynového kondenzačního kotle byla objednána před termínem 30. 4. 2022. Pokud je Žádost o dotaci podána po realizaci projektu Závaznou objednávku nahrazuje Zpráva o montáži (resp. kopie Záručního listu nebo Dokladu o instalaci a uvedení zdroje tepla do provozu vystaveného oprávněnou osobou).

Doklady prokazující trvalé bydlení ve stavbě pro rodinnou rekreaci (kopie), v případě, že Žadatel bydlí ve stavbě pro rodinnou rekreaci.

Seznam a příjmy členů domácnosti (originál) - doklady k prokázání příjmů členů domácnosti (příloha č. 9 Programu).

20. června 2022
20. června 2022