Program Čistá energie Praha 2022 - 2023

Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy v trvale obývaných bytových objektech s důrazem na potřebu snižování závislosti na dováženém zemním plynu.

 • 4 minuty čtení
Finanční podpora ze strany hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1853 ze dne 1. 8. 2022 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2022 - 2023 (dále jen „Program“).

Program je určen na podporu instalací tepelných čerpadel, akumulačních nádrží v rodinných domech s vytápěním kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy, solárních termických systémů a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.

Stav Programu k 19. 6.2023 
Kompletní Žádosti po realizaci: 338 34.354.900,- Kč
Akceptované Žádosti: 73 7.510.000,- Kč  (odhad)
Žádosti v administraci: 30 3.278.700,- Kč (odhad)
CELKEM 441 45.143.600,- Kč (odhad)
Orientační zůstatek rozpočtu:   4.856.400,- Kč (odhad)

Aktualizace údajů bude probíhat v cca měsíčních intervalech.

Zahájení příjmu žádostí: 5. 9. 2022 v 9:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2023 v 23:59 hod.

Komu je Program určen:

 • fyzickým osobám s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, a

 • (bytovým) družstvům a společenstvím vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky,

které uvedli nebo uvedou do provozu podporovaný Projekt v termínu od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2023.

Na co lze dotaci získat:

Opatření I. (pro bytové jednotky, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci a novostavby)

Maximální výše dotace

a)

Instalace tepelného čerpadla
(instalace v novostavbě, náhrada původního zdroje tepla)

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění

100.000,- Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

60.000,- Kč

b)

Instalace solárního termického systému

50.000,-  Kč

c)

Instalace akumulační nádrže k systému vytápění kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy

8000,- Kč

Opatření II. (pro bytové domy)

 

d)

Instalace tepelného čerpadla
(náhrada původního zdroje tepla)

400.000,- Kč

e)

Regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů

100.000,- Kč

Skutečná výše dotace nemůže překročit 50 % doložených způsobilých nákladů (v případě písmene e) 30 %).

Podání Žádosti:

Žádost musí být podána ve dvou krocích:

 1. Prvním krokem je registrace prostřednictvím formuláře Žádosti v elektronické podobě v Informačním systému finančních podpor HMP (granty.praha.eu) bez příloh (návod).
  Datum a čas registrace Žádosti v elektronické podobě je rozhodující pro stanovení pořadí Žádostí (pořadník Žádostí).
  Žádost v elektronické podobě odeslaná před lhůtou pro podání Žádosti nebo po lhůtě pro podání Žádosti bude z důvodu nedodržení podmínek Programu navržena k nevyhovění.
   
 2. Druhým krokem je podání formuláře Žádosti s vygenerovaným potvrzením o elektronické registraci včetně požadovaných příloh jedním z následujících způsobů:
  • v tištěné podobě včetně podpisu Žadatele nebo statutárního zástupce prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo jiné zásilkové služby na adresu: Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 nebo
  • v tištěné podobě včetně podpisu Žadatele nebo statutárního zástupce přímým podáním na podatelně Magistrátu hl. m. Prahy nebo
  • prostřednictvím služby datové schránky Žadatele (ID datové schránky: 48ia97h, datová zpráva musí být označena jako „Žádost o dotaci – Program Čistá energie Praha 2022 - 2023“).

   Lhůta pro tento druhý krok je 10 pracovních dnů od elektronické registrace.

Žádost je možné podávat před, v průběhu i po realizaci Projektu.

Žádosti podané před nebo v průběhu realizace Projektu doplněné o nezbytné doklady budou Akceptovány a Žadatel má po této Akceptaci Žádosti 6 měsíců (nejpozději do 30.9.2023) na realizaci Projektu a dodání povinných dokladů o realizaci Projektu. Po tuto dobu mají v rámci Programu rezervovány finanční prostředky ve výši maximální možné dotace.

Žádosti podané po realizaci Projektu doplněné o nezbytné doklady budou rovnou předkládány ke schválení poskytnutí dotace příslušnému orgánu HMP.

V případě vyčerpání celkových finančních prostředků Programu budou případní zájemci o Dotaci informováni o této skutečnosti na těchto stránkách a současně budou pozastaveny Akceptace Žádostí. Žadatelé budou o této skutečnosti informováni e-mailem.

U všech typů Projektů je Dotace poskytována ex post po předložení všech dokladů o realizaci Projektu, a to bezhotovostně na účet Žadatele uvedený v Žádosti.

Podrobnosti ohledně administrace Žádosti naleznete v rámci plného znění Programu.


Kontakty:

Konzultace budou probíhat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, ve výjimečných případech osobně. Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených referentů.

Jméno Email Telefon

Jiří Doubrava

jiri.doubrava@praha.eu

236 00 4314

Bc. Pavel Lášek

pavel.lasek@praha.eu

236 00 4206


Seznam dokumentů ke stažení:

19. června 2023
24. května 2024