Re-use dny v Praze

Zvrátit klimatickou krizi je současnou celosvětovou výzvou. Každý kontinent, stát i metropole mají svou vizi, kam v rámci této problematiky směřovat. I Česká republika si uvědomuje své závazky vůči klimatu, proto se připojila k evropské Green Deal, v květnu roku 2021 vydala Klimaplán, jehož součástí je zároveň Strategie hlavního města Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku.

reuseSlivenec2021_ilu1204x480px

Cirkulární ekonomika neboli oběhové hospodářství představuje nový přístup k zacházení se surovinami, materiály a výrobky. Místo lineárního způsobu, kdy suroviny vytěžíme, zpracujeme, využijeme a likvidujeme, klade důraz na prevenci vzniku odpadu a na co nejdelší udržení surovin a výrobků v oběhu při co nejvyšší hodnotě v uzavřených cyklech. Šetří se tím primární zdroje a snižuje množství produkovaného odpadu. Nižší materiálová spotřeba přitom s sebou nese i nižší energetickou náročnost a méně znečištění. Dle dostupných dat by plně cirkulární ekonomika snížila globální množství emisí CO2 až o 72 %

Cirkulární ekonomika nabízí soustavu řešení pro každodenní fungování systému. Její významná oblast je nakládání s odpady, respektive prevence jejich vzniku, která je zároveň pevně ukotvena v Zákoně o odpadech 541/2020 Sb. V rámci této problematiky byl popsán prototyp Železná neděle, která má velký potenciál pro rychlé a efektivní řešení odklonu zejména objemného odpadu z odpadového režimu a zároveň cílí na změnu spotřebních návyků občanů Prahy. Klasická železná neděle je popsána jako možnost umístit své předměty na ulici a umožnění jejich rozebrání v určitém čase, po jehož uplynutí odváží předměty do likvidace svozová společnost. V rámci popisu tohoto prototypu však chybí právě nejdůležitější aspekt, a to předcházení vzniku odpadu. Z toho důvodu byla namyšlena významně komunitnější obdoba této akce, tzv. Reuse den

Reuse den je iniciativa podporovaná MHMP, MČ a zapojených organizací a je obdobou zmíněné klasické “Železné neděle”. Občané jsou s předstihem informováni o hlavním motivu akce, tedy že na předem určené místo a v čase mohou přinést své přebytky z domácnosti, které již nepotřebují, ale někomu jinému mohou ještě dobře posloužit. V rámci samotné akce dojde v roztřídění přinesených předmětů, zároveň si účastníci akce mohou zdarma odnést, co by se jim hodilo. Celou tuto jednodenní akci doprovází edukační program z oblasti udržitelných spotřebních návyků a problematiky předcházení vzniku odpadu. Současně probíhají workshopy na téma oprav oděvů a renovace nábytku. Aby celá akce proběhla v komunitním duchu či se zaměřením na současné trendy v oblasti udržitelnosti.

V říjnu roku 2021 byl tento prototyp uveden do praxe v městské části Praha – Slivenec. Cílem bylo jednak fyzicky předcházet vzniku odpadu, ale zároveň edukace a představení alternativních možností nakládání s předměty jinak, než aby skončily v odpadovém režimu hlavního města Prahy a zároveň předání kontaktů na klíčové aktéry, kteří již v rámci dané problematiky na území Prahy figurují. Současně na základě empirických zkušeností byly vytipovány následující převažující typy předmětů, které budou na akci občany doneseny: textil, nádobí, hračky, knihy, nábytek, rostliny. V souladu s tímto byly osloveny organizace, které kromě osvětové činnosti měly za úkol se postarat o případný odklon předmětů, které si mezi sebou nerozebrali účastníci akce s cílem, aby přistavený kontejner v závěru akce zůstal prázdný. 

Statistiky za rok 2021:

Předmět

Přineseno

Předměty, které se v rámci akce nerozebraly

O zbytek se postaral

nábytek

115 ks

25 ks

Nábytková banka

textil

314 kg

100 kg

Diakonie Broumov

domácnost

431 kg

80 kg

Reuse point Zakrytá

knihy

563 ks

443 ks

Reknihy

 

Na základě těchto statistických údajů bylo ověřeno, že Reuse dny v Praze skutečně fungují existuje jednoznačný potenciál pro jejich častější konání v rámci městských částí.

7. března 2024
7. března 2024