Žádost o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění případně žádost o změnu povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje dle § 13 odst. 2. zákona o ochraně ovzduší, v platném znění

Osoba, která hodlá provozovat stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, požádá krajský úřad (odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy) o vydání povolení k provozu. Obdobně je třeba požádat i při změně povolení provozu.

Povolení je třeba pro:

vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší

Postup vyřízení věci

Oddělení ochrany ovzduší odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy je věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší, který vydává povolení provozu zdrojů umístěných na území hl. města Prahy podle § 11 odst. 2 písm. c), které jsou uvedeny příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, případně změny povolení provozu dle § 13 odst. 2. zákona o ochraně ovzduší

Oddělení ochrany ovzduší odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává povolení formou rozhodnutí, které se včetně příloh zasílá žadateli. Potvrzení o nabytí právní moci rozhodnutí vydává příslušný referent, který rozhodnutí zpracovával, případně pí. Káplocky (dveře č. 416).

Formuláře, náležitosti, doklady

Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu zdroje jsou stanovené v příloze č. 7 k zákonu o ochraně ovzduší. Některé zdroje znečišťování ovzduší mají zároveň povinnost mít zpracovaný provozní řád. Jeho náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 12 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb.

Záležitost vyřizuje

Odbor ochrany prostředí, oddělení ochrany ovzduší

Forma vyřízení na MHMP

Žádost s uvedenou zpáteční adresou, popřípadě telefonem, doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru ochrany prostředí a oddělení ochrany ovzduší se zasílá poštou, elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 48ia97h) nebo předá osobně v podatelnách Magistrátu hl. m. Prahy.

Právní úprava

  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti a o úrovni znečištění a při smogových situacích
  • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (správní řád)
13. května 2024
17. května 2024