Přílohy Zprávy o realizaci projektu

Účetní doklady (kopie) vystavené na úhradu nákladů Projektu, tj. na obměnu zdroje. Doklady musí být vystaveny na Žadatele, opatřeny názvem Projektu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech IV“ a číslem CZ.05.01.02/03/22_001/0000015.

Doklad o úhradě faktur (kopie) - v případě bezhotovostního styku kopie bankovního výpisu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví plátce, nikoliv potvrzení o zadání platby/příkazu k úhradě). Při platbě v hotovosti doloží Žadatel kopii příjmového dokladu. Originály všech platebních dokladů je Žadatel povinen uchovat pro případnou kontrolu po celou dobu udržitelnosti Projektu.

Fotodokumentaci (kopie) prokazující instalaci nového tepelného zdroje (v případě tepelného čerpadla vnější i vnitřní jednotky).

Zpráva o montáži zdroje vytápění (kopie) - zpracovaná oprávněnou osobou. V případě instalace tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu vystavená oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (tepelná čerpadla) nebo výrobcem proškolenou osobou v případě instalace plynových kotlů. Tato zpráva je požadována k doložení realizace Projektů, které byly ukončeny po datu vyhlášení tohoto Programu. U Projektů ukončených před uvedeným datem není Zpráva o montáži zdroje vytápění vyžadována, resp. je nahrazena dokladem o instalaci a uvedení zdroje tepla do provozu (Záruční list nebo Doklad o instalaci a uvedení zdroje tepla do provozu) vystaveným oprávněnou osobou. V případě kotlů s ručním přikládáním, kde je vyžadováno užití akumulační nádoby, bude také potvrzen objem stávajících akumulačních nádrží (příloha č. 12 Programu).

Osvědčení oprávněnosti osoby (kopie), která zpracovala Zprávu o montáži zdroje vytápění nebo vystavila nestandardizovaný doklad o instalaci a uvedení zdroje tepla do provozu (Záruční list nebo Doklad o instalaci a uvedení zdroje tepla do provozu) v případě instalace tepelného čerpadla nebo instalace kotle výhradně na biomasu o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů. Osvědčení vydané MPO ČR musí být v době uvedení do provozu nového tepelného zdroje platné (platnost 5 let od data vydání).

Osvědčení oprávněnosti osoby (kopie), která zpracovala Zprávu o montáži zdroje vytápění nebo vystavila nestandardizovaný doklad o instalaci a uvedení zdroje tepla do provozu (Záruční list nebo Doklad o instalaci a uvedení zdroje tepla do provozu) v případě instalace plynového kotle o tom, že je výrobcem proškolenou osobou.

Oznámení o provedení obměny zdroje (kopie), v případě instalace tepelného čerpadla potvrzené razítkem podatelny místně příslušného stavebního úřadu městské části hl. m. Prahy, ve kterém Žadatel tomuto úřadu oznamuje obměnu starého neekologického zdroje vytápění za nový ekologický tepelný zdroj vytápění, nebo jiný doklad prokazující informovanost stavebního úřadu MČ hl. m. Prahy o věcně příslušném Projektu, např. kopie kolaudačního rozhodnutí, ve kterém je výměna tepelného zdroje uvedena (příloha č. 13 Programu).

Doklad o ekologické likvidaci (kopie) původního kotle na pevná paliva (příloha č. 14 Programu), potvrzený firmou oprávněnou provádět likvidaci kotlů (sběrné suroviny).

Zpráva o revizi spalinové cesty (kopie) dle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty včetně technického protokolu při instalaci kotle na biomasu s automatickým nebo ručním přikládáním a plynového kondenzačního kotle.

Zprávu o revizi plynového zařízení (kopie) - v případě instalace plynového kondenzačního kotle.

Zpráva o revizi elektro zařízení (výchozí) - (kopie) v případě instalace tepelného čerpadla.

20. června 2022
20. června 2022