Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
Vyhlášení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí v Praze na rok 2010

9.12.2009 — Hlavní město Praha vyhlásí do týdne grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí v Praze na rok 2010. Na dnešním jednání o tom rozhodla městská rada s tím, že mezní termín pro podání žádosti bude 18. leden 2010. Předpokládá se, že na granty v oblasti životního prostředí bude z rozpočtu hl. m. Prahy uvolněno 10 milionů korun.

Den životního prostředí v Praze

4.6.2007 — Datum 5. června, bylo ustanoveno Valným shromážděním OSN v roce 1972 Světovým dnem životního prostředí. Zítra se na náměstí Míru při této příležitosti od 10.00 hodin do 18.30 hodin uskuteční EKOFESTIVAL 2007. Organizátorem akce ke Světovému dni životního prostředí je Zelený kruh - asociace ekologických organizací, partnery jsou městská část Praha 2 a CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Tématem Ekofestivalu je Odpovědná spotřeba.

Vítejte na nových stránkách o životním prostředí v hlavním městě Praze - Portálu ŽP v Praze

13.1.2014 — V září 2014 byly zprovozněny v plném provozu nové internetové stránky hl. m. Prahy o životním prostředí v Praze. Uvítáme veškeré Vaše případné připomínky a náměty k těmto stránkám.

Ročenka Praha životní prostředí 2006 k dispozici

15.6.2007 — Magistrát hl. m. Prahy vydal v květnu další z řady publikací o životním prostředí v Praze - ročenku Praha Životní prostředí 2006. Publikace je k dispozici v tištěné i elektronické verzi.

Webové stránky Hl. m. Prahy o životním prostředí se umístily v soutěži Zelená informacím 2012 na 3. místě

13.12.2012 — Slavnostní vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst proběhlo 6. prosince 2012. Soutěž pořádá občanské sdružení TIMUR ve spolupráci a za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky, Svazu měst a obcí ČR, Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a společnosti SGS Czech Republic.

Praha vyhlásila granty a témata v oblasti životního prostředí

10.2.2004 — Město schválilo vyhlášení grantů a témat v životním prostředí na letošní rok, který předložil pražský radní RNDr. Miloš Gregar, do jehož kompetence oblast životního prostředí spadá.

Městská část Praha 7 může podat žádost o dotace na zateplení budov

8.9.2009 — Radní dnes udělili souhlas Městské části Praha 7 k podání žádosti na Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Praha 7 chce žádat o finanční prostředky na zateplení tří objektů mateřských škol, jichž je zřizovatelem.

Rada jmenovala do grantové komise pro oblast životního prostředí Vladislava Marečka

16.3.2010 — Pražští radní dnes projednali personální změny ve složení komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti životního prostředí. Na místo bývalého radního pro oblast životního prostředí Petra Štěpánka byl jako nový člen komise jmenován radní Vladislav Mareček.

Sdělení ředitelky Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy

12.11.2003 — Sdělení ředitelky Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen Odbor životního prostředí) k otevřenému dopisu představitelů městské části Praha – Křeslice primátorovi hlavního města Prahy panu MUDr. Pavlu Bémovi ze dne 31.10.2003 týkající se ploch zeleně v údolí Botiče a Pitkovického potoka

Informační systém o životním prostředí v Praze, Informační systém o území hl. m. Prahy

5.2.2013 — Práce s informacemi a jejich poskytování je jedním z důležitých nástrojů ochrany prostředí a to v několika úrovních. Odborníci a vedení města využívají informace při zpracování kvalifikovaných podkladů pro hodnocení stavu a vývoje životního prostředí, rozhodování o území a investičních akcích, posuzování dopadů na prostředí apod. Úřady provozují informační systémy k agendám a evidencím, jimiž jsou ze zákona pověřeny. Informování veřejnosti je pak v zájmu politiky otevřenosti a vstřícnosti, lepší orientaci v úředních postupech při řešení životních situací, stejně jako v zájmu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. (informační text je zpracován na podkladě ročenky Praha životní prostředí 2012 se zahrnutím aktuálních informací z roku 2013 a začátku roku 2014).

Praha je úspěšná v získávání dotací z operačního programu Životní prostředí

2.12.2008 — Petr Štěpánek, člen Rady hl. města Prahy, dnes své kolegy informoval o podpořených projektech v Operačním programu Životní prostředí, který byl schválen Evropskou komisí v prosinci loňského roku. Operační program Životní prostředí je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje a z Fondu soudržnosti. Celkové náklady na tyto projekty tvoří téměř 993 mil. Kč, z toho podíl z Fondu soudržnosti tvoří téměř 622 mil. Kč, dotace ze Státního fondu životního prostředí 36 mil. Kč a vlastní zdroje žadatele 335 mil. Kč. V rámci tohoto operačního programu může hl. m. Praha čerpat prostředky pouze z prioritních os, které jsou financovány z Fondu soudržnosti.