Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 32400
Ročenky Praha životní prostředí - archiv starších vydání

22.1.2015 — Ročenky Praha životní prostředí jsou publikovány od roku 1989. V elektronické verzi jsou k dispozici od vydání 1992.

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

30.8.2013 — EIA je používaná zkratka pocházející z anglického "Environmental Impact Assessment", česky volně přeloženo "posuzování vlivů na životní prostředí". Základním významem procedury posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu.

Životní prostředí v Praze v číslech a na mapách

20.6.2006 — U příležitosti vydání nové ročenky Praha - životní prostředí 2005 dnes radní RNDr. Miloš Gregar uspořádal ve vzdělávacím centru pražské ZOO setkání s týmem autorů publikace a zástupců spolupracujících organizací, se zástupci významných institucí z oblasti životního prostředí a s představiteli městských částí. Ocenil dlouholetý přínos ročenky a dalších informačních výstupů z oblasti životního prostředí pro vedení města, odborné spolupracovníky, Pražany ale i partnery v ČR a v zahraničí.

Publikace Praha životní prostředí - ročenky a další publikace

26.1.2024 — Hlavní město Praha má dlouholetou tradici v oblasti zpracování a poskytování informací o životním prostředí. Nejznámějším výstupem ze systému se stala ročenka Praha životní prostředí vydávaná tiskem pravidelně od r. 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě. Současná obsahová struktura publikovaných informací je zavedena od r. 2000. Od roku 1997 bylo vydáno také sedm elektronických publikací (CD-ROM, nově DVD) Praha životní prostředí, které v každém vydání obsahují poslední ročenky, Atlas životního prostředí, Statistickou ročenku Numeri Pragenses (ČSÚ), přehled koncepčních dokumentů v oblasti životního prostředí, případně další specializované publikace k problematice ovzduší (REZZO, ATEM), ochrany přírody (Vegetační mapa, Ptáci, Motýli, Chráněná území), hlukové mapy Prahy, datové a informační zdroje aj. K dispozici je dnes uživatelům také řada dalších aplikací na internetu, včetně mapových aplikací.

CD-ROM Praha životní prostředí 6 k dispozici

19.12.2005 — Magistrát hl. m. Prahy vydal v listopadu 2005 další z řady publikací o životním prostředí v Praze - CD-ROM Praha Životní prostředí 6.

DVD Praha Životní prostředí 7 k dispozici

3.9.2008 — Magistrát hl. m. Prahy vydal v červnu 2008 další z řady elektronických publikací o životním prostředí v Praze - DVD Praha Životní prostředí 7.

Co obnáší politika ochrany životního prostředí?

13.1.2014 — Co tvoří obecně politiku ochrany životního prostředí, jaké jsou její nástroje. Jaké nástroje využívá hlavní město Praha.

Publikace, aplikace

1.12.2021 — Hlavní město Praha má dlouholetou tradici v oblasti zpracování a poskytování informací o životním prostředí. Nejznámějším výstupem ze systému se stala ročenka Praha životní prostředí vydávaná tiskem pravidelně od r. 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě. Současná obsahová struktura publikovaných informací je zavedena od r. 2000. Od roku 1997 bylo vydáno také sedm elektronických publikací (CD-ROM, nově DVD) Praha životní prostředí, které v každém vydání obsahují poslední ročenky, Atlas životního prostředí, Statistickou ročenku Numeri Pragenses (ČSÚ), přehled koncepčních dokumentů v oblasti životního prostředí, případně další specializované publikace k problematice ovzduší (REZZO, ATEM), ochrany přírody (Vegetační mapa, Ptáci, Motýli, Chráněná území), hlukové mapy Prahy, datové a informační zdroje aj. K dispozici je dnes uživatelům také řada dalších aplikací na internetu, včetně mapových aplikací.

Co je EIA?

13.1.2014 —

Rozhovor s Janou Plamínkovou

25.2.2016 — ČRo Region, Středočeský kraj | 25.2.2016 | 15:08 | Pořad: K věci | Téma: Volené orgány - Rada - Jana Plamínková

Ročenka Praha životní prostředí 2005 k dispozici

25.5.2006 — Magistrát hl. m. Prahy vydal v dubnu další z řady publikací o životním prostředí v Praze - ročenku Praha Životní prostředí 2005. Publikace je k dispozici v tištěné i elektronické verzi.

Orgány ochrany a péče o životní prostředí v hl.m. Praze

7.2.2007 — Politiku ochrany životního prostředí (environmentální politiku) prosazují na základě zákonem stanovené působnosti orgány veřejné správy. Působí jak na ústřední, tak místní úrovni veřejné správy, a to v rámci státní správy nebo samosprávy.

Indikátory udržitelného rozvoje hl. m. Prahy - Úvod

31.1.2013 — Indikátory udržitelného rozvoje usnadňují hodnocení pokroku k udržitelnosti, umožňují srovnání s doporučenými hodnotami, legislativními limity, srovnání mezi státy, regiony, městy, umožňují stanovení cílů rozvoje, zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků.

Rada schválila pravidla a vyhlášení grantů v oblasti životního prostředí

3.3.2009 — Pražští radní schválili definitivní znění Koncepce grantového schématu hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a současně schválili Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí pro rok 2009.

Politika ochrany životního prostředí v hl.m. Praze a její nástroje

21.3.2005 — Politika ochrany životního prostředí (environmentální politika) je dnes připravována a realizována jak na národní (resp. nadnárodní – např. celoevropské) úrovni, tak i na úrovni regionů a velkých měst. Tato politika využívá celé řady nástrojů a opatření, které mají zvrátit případné nepříznivé trendy ve vývoji životního prostředí a naopak posílit vývojové směry z hlediska životního prostředí příznivější.Mezi základní nástroje realizace politiky životního prostředí řadíme právní nástroje (právo životního prostředí), institucionální nástroje (orgány veřejné správy), ekonomické nástroje, tzv. dobrovolné nástroje, územní plánování, strategické plánování, environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a zapojování veřejnosti, informační nástroje, vědu a výzkum, mezinárodní spolupráci. Většina z těchto nástrojů je využívána i na úrovni měst a regionů.

Světový den životního prostředí v oboře Hvězda

4.6.2009 — Hlavní město Praha pořádá 5. června v Oboře Hvězda osvětovou akci pro veřejnost s názvem „Praha za životní prostředí“. Pátý červen byl jako den pro podobnou akci vybrán záměrně, v roce 1972 byl totiž Valným shromážděním OSN ustanoven jako Světový den životního prostředí. Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je považován za jednu z nejdůležitějších událostí v roce.

Orgány ochrany a péče o životní prostředí v hl.m. Praze

7.2.2007 — Politiku ochrany životního prostředí (environmentální politiku) prosazují na základě zákonem stanovené působnosti orgány veřejné správy. Působí jak na ústřední, tak místní úrovni veřejné správy, a to v rámci státní správy nebo samosprávy.

Vítejte na nových stránkách o životním prostředí v hlavním městě Praze - Portálu ŽP v Praze

13.1.2014 — V září 2014 byly zprovozněny v plném provozu nové internetové stránky hl. m. Prahy o životním prostředí v Praze. Uvítáme veškeré Vaše případné připomínky a náměty k těmto stránkám.

Informační systém o životním prostředí v Praze, Informační systém o území hl. m. Prahy

5.2.2013 — Práce s informacemi a jejich poskytování je jedním z důležitých nástrojů ochrany prostředí a to v několika úrovních. Odborníci a vedení města využívají informace při zpracování kvalifikovaných podkladů pro hodnocení stavu a vývoje životního prostředí, rozhodování o území a investičních akcích, posuzování dopadů na prostředí apod. Úřady provozují informační systémy k agendám a evidencím, jimiž jsou ze zákona pověřeny. Informování veřejnosti je pak v zájmu politiky otevřenosti a vstřícnosti, lepší orientaci v úředních postupech při řešení životních situací, stejně jako v zájmu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. (informační text je zpracován na podkladě ročenky Praha životní prostředí 2012 se zahrnutím aktuálních informací z roku 2013 a začátku roku 2014).

Den životního prostředí v Praze

4.6.2007 — Datum 5. června, bylo ustanoveno Valným shromážděním OSN v roce 1972 Světovým dnem životního prostředí. Zítra se na náměstí Míru při této příležitosti od 10.00 hodin do 18.30 hodin uskuteční EKOFESTIVAL 2007. Organizátorem akce ke Světovému dni životního prostředí je Zelený kruh - asociace ekologických organizací, partnery jsou městská část Praha 2 a CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Tématem Ekofestivalu je Odpovědná spotřeba.

Vyhlášení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí v Praze na rok 2010

9.12.2009 — Hlavní město Praha vyhlásí do týdne grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí v Praze na rok 2010. Na dnešním jednání o tom rozhodla městská rada s tím, že mezní termín pro podání žádosti bude 18. leden 2010. Předpokládá se, že na granty v oblasti životního prostředí bude z rozpočtu hl. m. Prahy uvolněno 10 milionů korun.

Sdělení ředitelky Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy

12.11.2003 — Sdělení ředitelky Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen Odbor životního prostředí) k otevřenému dopisu představitelů městské části Praha – Křeslice primátorovi hlavního města Prahy panu MUDr. Pavlu Bémovi ze dne 31.10.2003 týkající se ploch zeleně v údolí Botiče a Pitkovického potoka

Webové stránky Hl. m. Prahy o životním prostředí se umístily v soutěži Zelená informacím 2012 na 3. místě

13.12.2012 — Slavnostní vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst proběhlo 6. prosince 2012. Soutěž pořádá občanské sdružení TIMUR ve spolupráci a za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky, Svazu měst a obcí ČR, Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a společnosti SGS Czech Republic.

Praha vyhlásila granty a témata v oblasti životního prostředí

10.2.2004 — Město schválilo vyhlášení grantů a témat v životním prostředí na letošní rok, který předložil pražský radní RNDr. Miloš Gregar, do jehož kompetence oblast životního prostředí spadá.

Městská část Praha 7 může podat žádost o dotace na zateplení budov

8.9.2009 — Radní dnes udělili souhlas Městské části Praha 7 k podání žádosti na Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Praha 7 chce žádat o finanční prostředky na zateplení tří objektů mateřských škol, jichž je zřizovatelem.

Praha je úspěšná v získávání dotací z operačního programu Životní prostředí

2.12.2008 — Petr Štěpánek, člen Rady hl. města Prahy, dnes své kolegy informoval o podpořených projektech v Operačním programu Životní prostředí, který byl schválen Evropskou komisí v prosinci loňského roku. Operační program Životní prostředí je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje a z Fondu soudržnosti. Celkové náklady na tyto projekty tvoří téměř 993 mil. Kč, z toho podíl z Fondu soudržnosti tvoří téměř 622 mil. Kč, dotace ze Státního fondu životního prostředí 36 mil. Kč a vlastní zdroje žadatele 335 mil. Kč. V rámci tohoto operačního programu může hl. m. Praha čerpat prostředky pouze z prioritních os, které jsou financovány z Fondu soudržnosti.

Rada jmenovala do grantové komise pro oblast životního prostředí Vladislava Marečka

16.3.2010 — Pražští radní dnes projednali personální změny ve složení komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti životního prostředí. Na místo bývalého radního pro oblast životního prostředí Petra Štěpánka byl jako nový člen komise jmenován radní Vladislav Mareček.

Indikátory udržitelného rozvoje a ŽP hl. m. Prahy

26.1.2024 — Indikátory udržitelného rozvoje usnadňují hodnocení pokroku k udržitelnosti, umožňují srovnání s doporučenými hodnotami, legislativními limity, srovnání mezi státy, regiony, městy, umožňují stanovení cílů rozvoje, zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků.

Ročenka Praha životní prostředí 2006 k dispozici

15.6.2007 — Magistrát hl. m. Prahy vydal v květnu další z řady publikací o životním prostředí v Praze - ročenku Praha Životní prostředí 2006. Publikace je k dispozici v tištěné i elektronické verzi.

Náměstek primátora pro oblast infrastruktury a životního prostředí inženýr Jiří Nouza

2.10.2013 — ČRo Regina | 2.10.2013 | 13:14 | Pořad: Třináctka | Téma: Volené orgány - Rada - Jiří Nouza