Vyhledávání

* Pro vyhledání celé fráze zadejte text fráze do uvozovek, například „odbor informatických činností". Jinak budou vyhledávána jednotlivá slova.
Kde chcete hledat
Typ výsledku

Vyhledané záznamy

Celkem záznamů: 52566
Ochrana klimatu a hlavní město Praha

31.5.2017 — Průběžný vývoj klimatu a jeho změny hrály v historii lidské společnosti zásadní roli jako jeden z hlavních určujících faktorů jejího vývoje. V posledních letech pozorujeme zrychlování a zesilování těchto změn (nárůst průměrných teplot, nerovnoměrná distribuce vody a srážek, extrémní povětrnostní jevy). Většina odborníků přičítá jejích původ činnostem člověka, při kterých se do atmosféry uvolňují skleníkové plyny, zejména pak energetika, průmysl a doprava. K nárůstu emisí tzv. skleníkových plynů však dochází ve všech odvětvích, včetně probíhajících změn ve využívání krajiny a lesnictví. Intenzita produkce skleníkových plynů, doprovázená jevem tzv. tepelného ostrova se zvyšuje proporcionálně ve vztahu k rozměrům a populaci (velikost, hustota) městských oblastí; následkem toho lze s ohledem na stále rostoucí podíl populace žijící ve městech očekávat v nadcházejících letech výrazné zhoršení podmínek pro život populace zejména městských aglomerací. V praxi to znamená potřebu přijetí takové politiky ochrany klimatu, která kombinací účinných opatření na zmírnění těchto změn a přizpůsobení se změně klimatu umožní omezení negativních dopadů a podpoří udržitelný život společnosti.

Již 12. Konference environmentálního vzdělávání hl. m. Prahy bude na téma Vzdělávání o změně klimatu a bude se konat tentokrát online

3.11.2021 — Tématem Krajské konference roku 2021 je Vzdělávání o změně klimatu, zabývat se bude tzv. klimatickým vzděláváním a je určena jak pedagogům, tak pracovníkům ve veřejné správě či v neziskovém sektoru. Konference proběhne on-line, připojit se účastníci mohou i ze sborovny nebo kabinetu, kanceláře, či z domova.

Interaktivní programy pro děti – Adaptace na změnu klimatu, 2018-2019

3.9.2018 — V dnešní době již není pochyb o tom, že na naší planetě dochází ke změně klimatu. Tato změna se více méně dotýká i obyvatel hlavního města Prahy. Ať jsou to extrémní teploty během letních měsíců, přívalové deště nebo například ledovka. To vše trápí právě i obyvatele hlavního města. Magistrát hlavního města Prahy připravil se začátkem nového školního roku 2018/2019 pro Mateřské školy a I. stupeň Základních škol hlavního města Prahy 4 interaktivní programy, které budou děti vzdělávat v oblasti adaptace na změnu klimatu. Programy realizuje Ekocentrum Koniklec

Informace o workshopu výzkumných projektů v oblasti adaptace na změnu klimatu v hl. m. Praze.

30.6.2021 — Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM v Praze uspořádal dne 15. června 2021 Workshop výzkumných projektů v oblasti adaptace na změnu klimatu v hl. m. Praze, na kterém se sešli řešitelé vybraných projektů zaměřených na adaptaci hl. m. Prahy na změnu klimatu a pracovníci magistrátu, odborných organizací a městských částí. Účelem workshopu bylo umožnit výměnu poznatků a názorů řešitelů z projektů z oblasti adaptace na změnu klimatu a získat zpětnou vazbu od odborníků z praxe.

Kodaňská koference OSN o změnách klimatu

7.1.2010 — Základní informace o proběhlé konferenci - odkazy na stránky konference, stránky MŽP ČR a další informační zdroje k tématu.

Rada hl m. Prahy schválila Implementační plán 2020-2024 Strategie adaptace na změnu klimatu v hl. m. Praze

7.9.2020 — Rada hl. m. Prahy dne 7.9.2020 schválila dokument Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 - 2024 včetně tzv. živého zásobníku projektů, obsahujícího databázi 207 projektových návrhů, které budou v následujících pěti letech monitorovány, řízeny, průběžně vyhodnocovány a doplňovány.

Praha připraví Akční plán pro udržitelnou energii a klima

2.5.2019 — Hlavní město Praha připravuje Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP). Dokument má metropoli ukázat cestu a navrhnout konkrétní opatření, pomocí kterých bude Praha schopna plnit své závazky v podobě snížení emisí skleníkových plynů o 40 procent do roku 2030.

Praha připraví Akční plán pro udržitelnou energii a klima

2.5.2019 — Hlavní město Praha připravuje Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP). Dokument má metropoli ukázat cestu a navrhnout konkrétní opatření, pomocí kterých bude Praha schopna plnit své závazky v podobě snížení emisí skleníkových plynů o 40 procent do roku 2030.

Pražská EVVOluce č.3/2019 – zacíleno na klima a čistou energii

12.9.2019 — Změna klimatu, udržitelná energie a šetrné zacházení s naší jedinou a křehkou planetou jsou stále aktuální témata, více a více "žhavá". Přečtete si o nich v aktuálním podzimním čísle Pražské EVVOluce.

Metodické informační a osvětové materiály pro veřejnost s tematikou adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu

5.3.2020 — Metodické informační a osvětové materiály hl.m. Prahy související s tematikou adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu připravuje OCP MHMP (Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy) od roku 2019 ve spolupráci s externími subjekty, v souladu s naplňováním cíle zvyšování informovanosti veřejnosti a místních samospráv v rámci implementačních plánů ke schválené Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Postupně by měly být zpracovávány další výstupy pro jednotlivé dílčí tematické oblasti. Od roku 2017 jsou dále k dispozici informační materiály připravené v rámci kampaně Voda je život.

Přistoupení hlavního města Prahy k iniciativě Mayors Adapt

15.3.2016 — Hlavní město Praha se letos připojilo k iniciativě Evropské unie Mayors Adapt a zavázalo se vypracovat strategii přizpůsobování změně klimatu.