Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy a Program Čistá energie Praha

Dotace a granty coby ekonomické nástroje politiky ochrany životního prostředí využívá hlavní město Praha již od počátku devadesátých let 20. století.
Občané a organizace mohou v současnosti využívat následující programy dotací v oblasti životního prostředí a využívání energie:

Program Čistá energie Praha

Program dotací hl.m.Prahy na přeměny topných systémů na území hl.m.Prahy probíhá od roku 1994. Cílem poskytovaných dotací je motivační působení na vlastníky či nájemce bytů k přeměně původních topných systémů (zejména na tuhá paliva) na ekologická topná média a využití obnovitelných zdrojů energie. Agendu spojenou s tímto programem zabezpečuje oddělení environmentálních projektů odboru ochrany prostředí MHMP.

Aktuálně:

  • Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1853 ze dne 1. 8. 2022 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2022 - 2023 (dále jen „Program“). více informací

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy


Od roku 1996 vyhlašuje hl. m. Praha každoročně Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy. V současné době zabezpečuje agendu s ním spojenou oddělení péče o zeleň odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP). Za dobu existence tohoto dotačního programu bylo přiděleno celkem 409 840 792 Kč  a podpořeno 2491 projektů. Program je vyhlašován jako dvouletý.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 227 ze dne 3. 3. 2009 byla schválena Koncepce grantového schématu hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí ( Příloha č.1 k usnesení).

Dokumenty ke stažení:

 

2024

Program pro rok 2024

(s ukončením realizace v roce 2025)

Program byl vyhlášen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2670 ze dne 27. 11. 2023 (usnesení + příloha) a zveřejněn dne 28. 11. 2023, přijímání žádostí bylo ukončeno 12. 1. 2024. 

Schválení dotací ŽP 2024:

Dotace, u kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 1 mil. Kč, byly poskytnuty usnesením Rady hl. m. Prahy č. 831 ze dne 6. 5. 2024 (usnesení RHMP + přílohy /PDF/).

Poskytnutí dotací pro příspěvkové organizace, které jsou zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, bude projednáno Zastupitelstvem HMP dne 23. 5. 2024.

Žadatelům, jejichž žádostem nebylo vyhověno, bude zasláno písemné sdělení o nevyhovění žádosti včetně důvodu nevyhovění. Žadatelé, na základě jejichž žádosti bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace, budou vyzvání k uzavření smlouvy. Neuzavře-li žadatel smlouvu do 60 dnů od vyzvání, bude HMP považovat dotaci za odmítnutou a neposkytne ji.

Dokumenty ke stažení:

2023

Program pro rok 2023

(s ukončením realizace v roce 2024)

Program byl vyhlášen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2788 ze dne 24. 10. 2022 (usnesení + příloha /pdf/) a zveřejněn dne 31. 10. 2022, přijímání žádostí bylo ukončeno 9. 1. 2023.

Schválení dotací ŽP 2023:

Dotaceu kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 200 tisíc Kč, byly přiděleny usnesením Rady hl. m. Prahy č.  970 ze dne 22. 5. 2023 (usnesení RHMP + přílohy /PDF/).

Dotace, u kterých schválená částka pro jeden projekt přesahuje 200 tisíc Kč, a dotace pro příspěvkové organizace zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, byly přiděleny usnesením Zastupitelstva HMP č. 4/19 ze dne 25. 5. 2023 (usnesení ZHMP + přílohy /PDF/).

Žadatelům, jejichž žádostem nebylo vyhověno, bude zasláno písemné sdělení o nevyhovění žádosti včetně důvodu nevyhovění. Žadatelé, na základě jejichž žádosti bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace, budou vyzvání k uzavření smlouvy (v případě příspěvkových organizací bude realizováno rozpočtové opatření). Neuzavře-li žadatel smlouvu do 60 dnů od vyzvání, bude HMP považovat dotaci za odmítnutou a neposkytne ji.

Dokumenty ke stažení:

Další potřebné dokumenty a odkazy:

2022

Program pro rok 2022

(s ukončením realizace v roce 2023)

Program byl vyhlášen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2657 ze dne 1. 11. 2021 (usnesení + přílohy /pdf/) a zveřejněn dne 3. 11. 2021 s přijímáním žádostí v termínu od 6. 12. 2021 do 5. 1. 2022 včetně.

Schválení dotací ŽP 2022:

Dotace, u kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 200 tisíc Kč, byly přiděleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 845 ze dne 19. 4. 2022 (usnesení RHMP + přílohy /PDF/). Dotace, u kterých schválená částka pro jeden projekt přesahuje 200 tisíc Kč, a dotace pro příspěvkové organizace zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, byly přiděleny usnesením Zastupitelstva HMP č. 36/28 dne 28. 4. 2022 (usnesení ZHMP + přílohy /PDF/). S úspěšnými žadateli o dotaci bude uzavřena dotační smlouva podle schváleného vzoru.

Dokumenty ke stažení:

2021

Program pro rok 2021

(s ukončením realizace v roce 2022)

Program byl vyhlášen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2534 ze dne 23. 11. 2020 (usnesení + přílohy) a zveřejněn dne 26. 11. 2020. Přijímání žádostí proběhlo v termínu od 28. 12. 2020 do 18. 1. 2021 včetně.

Schválení dotací ŽP 2021:

Dotace, u kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 200 tisíc Kč, byly přiděleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1118 ze dne 17. 5. 2021 (usnesení RHMP + přílohy /PDF/). Dotace, u kterých schválená částka pro jeden projekt přesahuje 200 tisíc Kč, a dotace pro příspěvkové organizace zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, byly schváleny usnesením Zastupitelstva HMP č. 27/33 ze dne 27. 5. 2021 (usnesení ZHMP + přílohy /PDF/). 
S úspěšnými žadateli o dotaci bude uzavřena dotační smlouva podle schváleného vzoru.

Dokumenty ke stažení:

2020

Program pro rok 2020 (s ukončením realizace v roce 2021)

Program byl vyhlášen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2542 ze dne 25. 11. 2019 (usnesení + příloha č.1) a zveřejněn byl dne 28. 11. 2019. Přijímání žádostí proběhlo v termínu od 30. 12. 2019 do 15. 1. 2020 včetně.

Schválení grantů ŽP 2020:

Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 200 tisíc Kč, byly přiděleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 899 ze dne 11. 5. 2020 (usnesení RHMP + přílohy /PDF/). Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt přesahuje 200 tisíc Kč, a granty pro příspěvkové organizace zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, byly schváleny usnesením Zastupitelstva HMP č. 17/5 ze dne 22. 5. 2020 (usnesení ZHMP + přílohy /PDF/). S úspěšnými žadateli o grant byla uzavřena dotační smlouva podle schváleného vzoru.

Dokumenty ke stažení:


Pozn.:
Projekty tematicky zaměřené na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) lze podávat také v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (agendu zabezpečuje Odbor školství MHMP). Část projektů v oblasti EVVO realizovaných na území hl. m. Prahy byla financována či spolufinancována také z dalších zdrojů (grantové programy jednotlivých MČ, výběrové řízení MŽP na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi, grantové programy nadací, finanční dary firem a jednotlivců, projekt UNESCO aj.).

26. května 2023
14. května 2024