Hlavní činnosti odboru sociálních věcí

Odbor sociálních věcí MHMP dohlíží na plánování a poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy a provádí další úkony spojené se sociální péčí.

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A RODINNÝCH SLUŽEB

Odbor zajišťuje plánování sociálních služeb, zpracovává pro orgány hlavního města Prahy podklady a návrhy koncepce sociální a rodinné péče v hlavním městě Praze, doporučuje Radě hl. m. Prahy poskytnutí finančních prostředků formou grantové podpory organizacím, které působí v sociální oblasti a kontroluje jejich využívání.

GRANTOVÁ PODPORA

Odbor vede grantové řízení určené pro projekty subjektů, které poskytují služby v oblasti sociální péče, rodinné politiky, zdravotnictví a prevence. Poskytuje metodickou pomoc a konzultace spolupracujícím neziskovým organizacím.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Odbor metodicky vede příspěvkové organizace HMP, které jsou v působnosti odboru, zajišťuje vyhlašování a průběh výběrových řízení, podává návrhy na jmenování a odvolávání ředitelů těchto příspěvkových organizací. Vyřizuje podněty a stížnosti spojené s prací příspěvkových organizací.

Seznam příspěvkových organizací v gesci odboru sociálních věcí

 

RODINA A SOCIÁLNÍ PRÁCE

Na úseku přenesené působnosti je odbor nadřízen úřadům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce. V těchto oblastech je metodickým a kontrolním orgánem vůči úřadům městských částí. Rozhoduje o žádostech fyzických a právnických osob o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Odbor rozhoduje o žádostech žadatelů o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče, je také příslušný ke zprostředkování náhradní rodinné péče dětem, kterým je třeba některou z forem náhradní rodinné péče zprostředkovat. Po úsek sociální práce patří rovněž metodické vedení a kontrola oblastí sociální kurately a veřejného opatrovnictví. V přenesené působnosti je odbor podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu vnitra. 

PROTIDROGOVÁ PREVENCE

PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE KRIMINALITY

18. května 2022
30. dubna 2024