Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020 – II.

Na základě usnesení Rady HMP č. 490 ze dne 16. 3. 2020 vyhlašujeme grantové řízení - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020 – II. (dále jen „Program“)

Program je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu - II.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme od 17. dubna 2020 do 27. dubna 2020 včetně (viz znění Programu).

Dokumenty ke stažení:

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení na adrese https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/

Výsledky Grantového řízení – II.

Informace a formuláře pro vyúčtování grantového řízení a grantového řízení – II. za rok 2020

 


Vyhlášení Programů v oblasti rodinné politiky pro rok 2020

Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1957 ze dne 16. 9. 2019 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Programů v oblasti rodinné politiky pro rok 2020 (dále jen „Program“). Program upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí jednoletého grantu a průběh grantového řízení - postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vypořádání dotace.

Vyhlášení tohoto Programu je také v souladu se „Základní metodikou pro evidenci grantů hlavního města Prahy na MHMP“ schválenou jako příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 195 ze dne 31. 1. 2017.

Podporované oblasti rodinné politiky v roce 2020 jsou rozděleny do následujících podprogramů:

1. Podpora funkční rodiny (biologické i náhradní rodiny) – preventivní aktivity na podporu stabilních vztahů v rodině

 • Aktivity na podporu slaďování rodinného a pracovního života
 • Podpora činnosti rodinných a komunitních center
 • Veřejné aktivity pro rodiny ve spolupráci s MČ
 • Aktivity, vzdělávání, semináře pro rozvoj preventivních, podpůrných aktivit na podporu partnerských    a rodičovských kompetencí a sourozeneckých vztahů

2. Podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí

(oprávněný Žadatel o Dotaci je organizace s pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí dále jen „SPOD“)

 • Sanace rodiny
 • Asistované styky
 • Podpora pobytových služeb (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
 • Terapeutická práce s rodinou
 • Podpora dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějící zařízení ústavní výchovy při začleňování do     běžného života

3. Náhradní rodinná péče

(oprávněný Žadatel o Dotaci je organizace s pověřením k výkonu SPOD na činnosti, na které žádá o Dotaci)

Aktivní vyhledávání pěstounů
Systematická podpora osvojitelů a žadatelů o osvojení

4. Aktivizace rodin s dětmi - dobrovolnické služby

(oprávněný Žadatel o Dotaci je organizace s registrovaným dobrovolnickým programem u Ministerstva vnitra ČR, dále má organizace pověření k výkonu SPOD nebo je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) 

 • Podpora vzdělávání dobrovolníků
 • Mentoringové dobrovolnictví v rodině (aktivity na rozvoj osobnosti, samostatnosti, vhodného trávení volného času, rozvoj psychosociálních dovedností, posilování mezilidských vztahů)

Program  – Rodinná politika je určen právnickým osobám, které provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu; jedná se o projekty, které jsou určeny občanům hlavního města Prahy a podporují a posilují funkci biologické a náhradní rodiny. Nejedná se o sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Termín odevzdání žádosti:

Do grantového řízení se zařazují žádosti podané řádně a včas od 22. 10. 2019 – 5. 11. 2019, viz Program.

Od prvního dne zveřejnění Programů budou poskytovány informace ke zpracování Žádosti odborem sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy, Charvátova 9, Praha 1.

Osobní konzultace poskytuje Bc. Jiřina Hlaváčková, telefon: 236 004 155, e-mail: jirina.hlavackova@praha.eu.

Zároveň s písemným vyhotovením Žádosti musí být se stejném termínu podáno i elektronické vyhotovení žádosti. Písemné i elektronické vyhotovení Žádosti (včetně příloh) musí být shodné.

Dokumenty ke stažení:

Výsledky grantového řízení:

Vyúčtování 2020:

 


Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020

Sociální služby

Vyhlášení Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020

Na základě usnesení Rady HMP č. 2136 ze dne 7. 10. 2019 vyhlašujeme grantové řízení - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020 (dále jen „Program“)

Program je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme od 11. listopadu 2019 do 19. listopadu 2019 včetně (viz znění Programu).

Dokumenty ke stažení:

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení na adrese https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/

Výsledky Grantového řízení

 


Vyhlášení Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020 – Doplňková síť

Na základě usnesení Rady HMP č. 2416 ze dne 11. 11. 2019 vyhlašujeme grantové řízení - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020 – Doplňková síť (dále jen „Program“)

Program je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí dotace.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme od 13. prosince 2019 do 20. prosince 2019 včetně (viz znění Programu).

Dokumenty ke stažení:

Výsledky Grantového řízení – Doplňková síť

 


Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020 – Doplňková síť- II.

Na základě usnesení Rady HMP č. 539 ze dne 23. 3. 2020 vyhlašujeme grantové řízení - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020 – Doplňková síť- II. (dále jen „Program“)

Program je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu - II.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme od 30. dubna 2020 do 8. května 2020 včetně (viz znění Programu).

Dokumenty ke stažení:

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení na adrese https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/

Výsledky Grantového řízení – Doplňková síť - II.

Informace a formuláře pro vyúčtování grantového řízení a grantového řízení – II. za rok 2020 – Doplňková síť  

18. září 2019
18. září 2019