Náhradní rodinná péče - informace pro žadatele

Náhradní rodinná péče (dále také „NRP“) v Praze – informace pro žadatele

Kde získat informace k NRP

Pokud se chcete o NRP (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu) dozvědět více, doporučujeme se obrátit na příslušný úřad městské části Prahy dle Vašeho trvalého bydliště, odbor sociálních věcí. Případně se také můžete obrátit přímo na Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“), odbor sociálních věcí, který zajišťuje odborné posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči a rozhoduje o jejich následném zařazení či nezařazení do příslušné evidence. Každý z daných úřadů má na svých webových stránkách uvedeny informace k náhradní rodinné péči, jsou zde uvedeny telefonní i mailové kontakty na konkrétní sociální pracovníky, kteří Vám na Vaše otázky odpoví, můžete si také sjednat osobní schůzku. Rovněž se můžete v rámci Prahy obrátit na kteroukoliv z nestátních neziskových organizací, které se problematikou náhradní rodinné péče zabývají (např. Středisko NRP, Natama, Dobrá rodina a další). Stejně tak můžete kontaktovat příspěvkovou organizaci MHMP, DC Paprsek, kde rovněž získáte potřebné informace. Informace o náhradní rodinné péči jsou uvedeny i na webových stránkách jednotlivých organizací a také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kde podat žádost

Žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče (formulář najdete v sekci Související dokumenty) se v Praze podává na úřadu městské části Praha 1 - 22 podle místa trvalého bydliště žadatelů. Sociální pracovnice seznámí žadatele s formami náhradní rodinné péče a předá jim relevantní informace k dalšímu postupu odborného posuzování. Poskytne žadatelům formulář žádosti a osobní dotazníky k vyplnění, formulář k potvrzení zdravotního stavu žadatelů jejich praktickým lékařem a také je seznámí s tím, co je třeba ze strany žadatelů k žádosti ještě doplnit (potvrzení příjmu, kopii oddacího listu atd.). Po předání vyplněné žádosti a všech příloh založí sociální pracovnice spisovou dokumentaci o žadatelích. Sociální pracovnice provede rovněž návštěvu žadatelů v jejich domácnosti a vyhotoví o jednání s žadateli zprávu (zpráva ze sociálního šetření), v níž se vyjádří, zda na základě zjištěných informací o sociálních a ekonomických poměrech žadatelů doporučuje žádost k dalšímu řízení.

Co se bude dít dál

Sociální pracovnice postupuje zkompletovanou spisovou dokumentaci o žadatelích Magistrátu hl. m. Prahy, jako příslušnému správnímu orgánu, který bude po zajištění odborného posouzení žadatelů o jejich žádosti rozhodovat. Pracovnice náhradní rodinné péče MHMP potvrdí jednotlivým žadatelům přijetí jejich žádosti (e-mailem) a sdělí informace k následnému odbornému posuzování. Posuzování žadatelů obnáší jejich psychologické vyšetření včetně testové diagnostiky, absolvování odborné přípravy pro přijetí dítěte do rodiny a posouzení jejich zdravotního stavu. Obvyklá doba procesu mezi přijetím žádosti a jejím schválením nebo zamítnutím je přibližně 6 až 9 měsíců, záleží i na žadatelích, jak jsou schopni si zajistit časový prostor pro jednotlivé fáze odborného posuzování.

Psychologické vyšetření a odborná příprava pro přijetí dítěte do rodiny

Co se týče psychologického vyšetření, čeká na žadatele nejprve úvodní rozhovor s posuzujícím psychologem, následují psychologické testy, kdy na základě jejich vyhodnocení navazuje odborná příprava pro přijetí dítěte do rodiny a souběžně mohou eventuálně probíhat individuální konzultace s psychologem. Počet jednotlivých setkání s psychologem je individuální, může se jednat o 2 – 3 setkání, v případě potřeby i více, zejména pokud jde, co do počtu posuzovaných osob, o větší rodinu. Jestliže jsou v rodině děti, je třeba počítat i s jejich zapojením do psychologického posouzení a eventuálně přípravy, samozřejmě je vždy zohledněn věk dětí a jejich rozumová vyspělost. Odborná příprava žadatelů probíhá skupinově, naprosto výjimečně individuálně (určitá překážka na straně žadatelů). Jedná se o pracovní dny, ale i o víkendy, záleží na tom, která organizace je realizátorem přípravy. Pro zájemce o dlouhodobou pěstounskou péči a osvojení je zákonem stanovena odborná příprava v rozsahu minimálně 48 hodin, pro zájemce o pěstounskou péči na přechodnou dobu pak v rozsahu 72 hodin.  Lze říci, že časově je příprava ukončena v průběhu 4– 6 měsíců.

Kdy dojde k rozhodnutí

MHMP na základě všech získaných informací o žadatelích a jejich vzájemném vyhodnocení rozhodne o zařazení či nezařazení do evidence osvojitelů, pěstounů či pěstounů na přechodnou dobu. Pokud by žadatelé nebyli např. z psychologického hlediska doporučeni jako vhodní budoucí náhradní rodiče, a rozhodnutím by byla žádost o zařazení do příslušné evidence zamítnuta, mají žadatelé možnost se proti zamítavému rozhodnutí odvolat. Odvolání proti zamítavému rozhodnutí musí být podáno prostřednictvím MHMP do 15 dnů od jeho převzetí (doručení), o odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jak dlouho budete čekat na přijetí dítěte

Konkrétně nelze stanovit, jak dlouho po zařazení žadatelé čekají na přijetí dítěte do péče budoucích osvojitelů či pěstounů. Nezletilé děti, kterým je třeba zprostředkovat osvojení nebo pěstounskou péči, jsou po vyhodnocení jejich situace a vyhodnocení celé jejich rodiny průběžně hlášeny z jednotlivých úřadů městských částí do evidence MHMP. Odborná skupina pro náhradní rodinnou péči se neschází v pravidelných intervalech, ale dle potřeby tak, aby se potřebnému dítěti s ohledem na jeho specifické potřeby vyhledali co nejdříve vhodní budoucí osvojitelé či pěstouni.

 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se náhradní rodinné péče nebo budete chtít další informace, můžete se kdykoliv obrátit na sociální pracovnici na úřadu městské části dle Vašeho trvalého bydliště, pracovníky MHMP nebo organizace, které se problematikou náhradní rodinné péče zabývají a poskytují služby náhradním rodičům.

Kontakty MHMP:

Bc. Anna Valová – tel.: 236004151, e-mail: anna.valova@praha.eu

Mgr. Bc. Pavla Pokorná – tel.: 236004191, e-mail: pavla.pokorna@praha.eu

Mgr. Jana Vilímková - tel. 236 00 4122, e-mail jana.vilimkova@praha.eu

Mgr. Lucie Štěpánková Černičková, DiS. - tel. 236004143, e-mail: lucie.stepankova.cernickova@praha.eu

Formuláře pro NRP:

  • Žádost o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči
  • Dotazník k žádosti
  • Formulář pro potvrzení zdravotního stavu

Formuláře lze stáhnout zde

Zájemci mohou využít on-line Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči
V tomto Adresáři jsou obsaženy informace o subjektech, které poskytují služby zájemcům o náhradní rodinnou péči, pěstounským i osvojitelským rodinám, ale také například dětem opouštějícím ústavní výchovu.

23. dubna 2008
23. května 2024