Problematika osob bez přístřeší

Touto problematikou se zabývají především „Služby sociální prevence“, které zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) definuje v § 53 následovně:

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Mezi sociální služby určené pro osoby bez přístřeší patří zejména:

§ 57 Azylové domy
§ 61 Nízkoprahová denní centra
§ 63 Noclehárny
§ 69 Terénní programy

Osoby bez přístřeší však mohou využít i další nabízené sociální služby.

Nestátní a neziskové organizace (případně další subjekty nebo jednotlivci), které chtějí tyto služby poskytovat, musí být dle zákona zaregistrovány, blíže v kapitole Registrace poskytovatelů sociálních služeb, seznam těchto organizací je k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociáních věci v Registru poskytovatelů sociálních služeb

Na úseku výkonu státní správy je pomoc a podpora osobám vyloučeným nebo vyloučením ohrožených zajištěna prostřednictvím sociálních kurátorů a kurátorů pro děti a mládež (kteří navíc řeší prevenci před sociálně-patologickými jevy u dětí a mládeže) na jednotlivých úřadech městských částí – ÚMČ Praha 1-22 .

Magistrát hl.m. Prahy působí v rámci přeneseného výkonu státní správy jako krajský řídící, metodický a kontrolní orgán a zároveň jako orgán registrující poskytovatele sociálních služeb.

23. dubna 2008
23. dubna 2008