Registrace poskytovatelů sociálních služeb

Informace k registracím poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Z výše uvedeného zákona vyplývá povinnost poskytovatelů poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – registrace. Poskytovateli sociálních služeb mohou být fyzické i právnické osoby, obce, kraje a ministerstvo.

O registraci poskytovatele sociálních služeb je možné od 1. 1. 2007 žádat na místně příslušném krajském úřadu. Místní příslušnost se řídí místem sídla organizace, pokud jde o osobu právnickou ,nebo místem trvalého bydliště, pokud je poskytovatelem fyzická osoba.

Žádosti k registracím dle zákona o sociálních službách jsou v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách MPSV.

Ke stažení jsou následující Žádosti:

 • Žádost o registraci sociálních služeb
 • Údaje o registrované sociální službě
 • Oznámení o zahájení poskytování sociálních služeb na území České republiky

Podle § 85 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou povinni se do registru zapsat také poskytovatelé sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení podle § 52, speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětské domovy. Poskytovatel vyplní formulář „Žádost o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb“

 

Upozornění: Při poskytování zdravotních služeb je poskytovatel sociálních služeb povinen dodržovat povinnosti stanovené poskytovateli zákonem o zdravotních službách:

ust. § 45 odst. 1

Poskytovatel je povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, vytvořit podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů a dalších oprávněných osob, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků při poskytování zdravotních služeb

ust. § 45 odst. 2 písm. n)

Poskytovatel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, a to v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla taková odpovědnost postihnout; toto pojištění musí trvat po celou dobu poskytování zdravotních služeb; kopii pojistné smlouvy je poskytovatel povinen zaslat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení poskytování zdravotních služeb

ust. §  51 odst. 1

Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

ust. § 53 odst. 1.

Poskytovatel je povinen vést a uchovávat zdravotnickou/ošetřovatelskou dokumentaci a nakládat s ní podle tohoto zákona a jiných právních předpisů. Zdravotnická dokumentace je souborem informací podle odstavce 2 vztahujících se k pacientovi, o němž je vedena.

 

Aktuality k registracím poskytovatelů sociálních služeb

Kontaktní osoby

 jméno a příjmení referentky tel.spojení e-mailová adresa 
Dagmar Balounová 236 004 194 dagmar.balounova@praha.eu
Bc. Klára Třesohlavá 236 004 159 klara.tresohlava@praha.eu
Bc. Jana Hlušcová 236 004 125 jana.hluscova@praha.eu

Informace pro zdravotnická zařízení ústavní péče poskytující sociální služby § 52, speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětské domovy

Pro zdravotnická zařízení ústavní péče poskytující sociální služby dle § 52 se nevyžaduje celý proces registrace, ale pouze zjednodušené zapsání do registru. Pro toto zapsání do registru je potřeba vyplnit „Žádost o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb“ – viz link níže a formulář „Údaje o poskytované sociální službě“ – viz link níže. Přílohy se k těmto formulářům nedokládají. 

Speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětský domov dokládají pouze formulář „Žádost o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb“.Žádost o zápis do registru poskytovatelů soc. služeb


Návod k registraci pro poskytovatele soc. služeb

Každý poskytovatel, registrující se podle § 78 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyplní jeden formulář „Žádost o registraci sociálních služeb“ a formuláře „Údaje o registrované sociální službě“ podle počtu poskytovaných sociálních služeb.

Podle § 85 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou povinni se do registru zapsat také poskytovatelé sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení podle § 52, speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětské domovy. Poskytovatel vyplní formulář „Žádost o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb“

Je-li předmětem žádosti zapsání do registru sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, musí žadatel doložit jako přílohu také formulář Údaje o registrované sociální službě. Přílohy se k tomuto formuláři nedokládají. Formulář Údaje o registrované sociální službě je možné nalézt zde:

 

K „Žádosti o registraci sociálních služeb“ je třeba doložit následující přílohy:

1. vyplněný formulář "Žádost o registraci sociálních služeb",

2. doklad, že žadatel nemá nedoplatky (originál nebo úředně ověřené kopie dokladů):

 • daňové (prostřednictvím potvrzení z finančního úřadu),
 • na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (prostřednictvím potvrzení všech zdravotních pojišťoven ČR),
 • na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (prostřednictvím potvrzení správy sociálního zabezpečení),

3. čestné prohlášení (u právnické osoby statutárního zástupce), že na majetek žadatele nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení anebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku,

4. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou sociální služby poskytovány (nájemní smlouva; kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí; …),

5. doklady o bezúhonnosti fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby (výpisy z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce),

6. úředně ověřené kopie dokladů prokazující odbornou způsobilost a osvědčení o absolvování akreditovaných kvalifikačních kurzů fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby. Pozn.: Odborná způsobilost se posuzuje dle § 110 odst. 4, 5 a 6 § 116 odst. 5, § 116a a § 117 zákona o sociálních službách.),

 • dle § 37a vyhlášky č. 505/2006 Sb., se kvalifikační kurz nevyžaduje u osob, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání uvedených v příloze citované vyhlášky,
 • dle § 116 odst. 7 zákona o sociálních službách, je podmínku absolvování kvalifikačního kurzu třeba splnit do 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání. Do doby splnění této podmínky   vykonává zaměstnanec činnost pracovníka v sociálních službách pod dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních službách,

7. v případě, že jsou služby poskytovány v zařízení sociálních služeb uvedené v § 34 odst. 1 písm. c) až f) - týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, doložte rozhodnutí o schválení provozního řádu tohoto (těchto) zařízení vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanicí),

8. je-li žadatelem právnická osoba, je nutné doložit úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů,

9. Pro každou registrovanou sociální službu dále doložte:

 • vyplněné formuláře "Údaje o registrované sociální službě" - ke každé sociální službě žadatel vyplní jeden tento formulář´. K formuláři „Údaje o registrované sociální službě“ je třeba doložit následující přílohy (přílohy jsou požadovány ve formátu PDF):

10. doklad o účelu využití stavby - v souladu s ustanovením § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Pokud z kolaudačního rozhodnutí, ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouvy, certifikátu autorizovaného inspektora, stavebního povolení, oznámení o užívání stavby nebo z kolaudačního souhlasu apod. nevyplývá účel využití stavby poskytování sociální služby a ve výpisu z katastru nemovitostí je uveden jiný účel využití stavby, např. "bydlení", a žadatel o registraci hodlá ve stavbě poskytovat sociální služby, je nutná změna účelu využití stavby a za tím účelem doložení relevantních dokumentů (např. rozhodnutí stavebního úřadu o změně účelu využití stavby, příp. části stavby apod.).

11. Pojistná smlouva - V souladu s ustanovením § 80 zákona o sociálních službách je poskytovatel sociálních služeb povinen před započetím jejich poskytování uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb. Tato smlouva, která musí být sjednána po celou dobu poskytování sociálních služeb dle tohoto zákona, může být uzavřena poté, co je poskytovateli vydáno rozhodnutí o registraci. Poskytovatel je pak povinen  do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její úředně ověřenou kopii registrujícímu orgánu.

 

Předložení Žádosti o registraci:

Všechny materiály v jednom písemném vyhotovení (vyplněné formuláře včetně všech příloh) adresujte odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP a obálku označte heslem „registrace“.

Materiály můžete podat na jedno z níže uvedených míst:

 1. na podatelnu Magistrátu hlavního města Prahy (Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1),
 2. poštou – adresované odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy (Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1)

Přílohy (Popis realizace poskytování sociální služby, Popis personálního zajištění poskytované sociální služby – bezejmenný graf a Finanční plán k zajištění provozu služby) se předkládají v tištěné podobě – viz výše – a zároveň se zasílají elektronicky na adresu příslušné osoby provádějící registraci – kontaktní osoby.

Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemně oznámit registrujícímu orgánu všechny změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., a to do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly. Tyto změny musí být vždy náležitým způsobem doloženy.

Stanoviska a doporučené postupy jsou dostupné na webu MPSV.

 

2. dubna 2019
27. května 2024