Senioři

Touto problematikou se zabývají především „Služby sociální péče“, které zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) definuje v § 38 následovně:

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.

Mezi sociální služby určené pro seniory patří zejména:

  • § 39 osobní asistence
  • § 40 pečovatelská služba
  • § 41 tísňová péče
  • § 44 odlehčovací služby
  • § 46 denní stacionáře
  • § 49 domov pro seniory
  • § 50 domov se zvláštním režimem

Nestátní a neziskové organizace (případně další subjekty nebo jednotlivci), které chtějí tyto služby poskytovat, musí být dle zákona zaregistrovány, blíže v kapitole Registrace poskytovatelů sociálních služeb, seznam těchto organizací je k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věci v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Na úseku výkonu státní správy je pomoc a podpora seniorům zajištěna prostřednictvím sociálních odborů na jednotlivých úřadech městských částí – ÚMČ Praha 1-22.

Magistrát hl. m. Prahy působí v rámci přeneseného výkonu státní správy jako krajský řídící, metodický a kontrolní orgán a zároveň jako orgán registrující poskytovatele sociálních služeb.

Související odkazy

4. listopadu 2022
5. června 2024