Sociální služby

Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách) s účinností od 1. 1. 2007.

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti.

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • poradenství,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • terapeutické činnosti,
 • pomoc při prosazování práv a zájmů.

Výčet základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb je stanoven zákonem o sociálních službách, obsah je uveden ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., části druhé.

Formy poskytování sociálních služeb

Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní.

Pobytovými službami
se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.
Ambulantními službami
se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.
Terénními službami
se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.

Sociální poradenství

základní sociální poradenství
je základní činností při poskytování všech druhů služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit
odborné sociální poradenství
je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí

Služby sociálního poradenství - Centrum sociálních služeb Praha, poradenské středisko KONTAKT, Ječná 3, Praha 2


Služby sociální péče

Služby sociální péče jsou
 • osobní asistence
 • pečovatelská služba
 • tísňová péče
 • průvodcovské a předčitatelské služby
 • podpora samostatného bydlení
 • odlehčovací služby
 • centra denních služeb
 • denní stacionáře
 • týdenní stacionáře
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • domovy pro seniory
 • domovy se zvláštním režimem
 • chráněné bydlení
 • sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Služby sociální prevence

Služby sociální prevence jsou

 • raná péče
 • telefonická krizová pomoc
 • tlumočnické služby
 • azylové domy
 • domy na půl cesty
 • kontaktní centra
 • krizová pomoc
 • nízkoprahová denní centra
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • noclehárny
 • služby následné péče
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • sociálně terapeutické dílny
 • terapeutické komunity
 • terénní programy
 • sociální rehabilitace

více na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí


Jak si požádat o sociální službu

Občané nacházející se v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami ani za pomoci svých rodinných příslušníků či jiných osob, mohou požádat o poskytnutí sociální služby.

O poskytnutí sociální služby lze žádat:

 • přímo u poskytovatelů sociálních služeb nebo

 • na sociálním odboru úřadu městské části Prahy, ve které má osoba trvalý nebo hlášený pobyt. Úřady zpravidla zprostředkují kontakt s poskytovatelem sociální služby


Smlouva o poskytování sociálních služeb

O poskytnutí sociální služby je uzavírána mezi poskytovatelem a uživatelem smlouva

o poskytování sociálních služeb. Smlouva musí splňovat zákonem stanovené náležitosti – více viz § 91, odst. 2 zákona o sociálních službách.

Smlouva obsahuje tyto náležitosti:

 • označení smluvních stran
 • druh sociální služby
 • rozsah poskytování sociální služby
 • místo a čas poskytování sociální služby
 • výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v § 73 až 77 a způsob jejího placení
 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem

  pro poskytování sociálních služeb

 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty
 • dobu platnosti smlouvy

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze

z uvedených zákonných důvodů (§ 91 odst. 3 zákona o sociálních službách):

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá

 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby

 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o poskytování sociálních služeb z výše uvedených důvodů, vydá o tom osobě na její žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy. V případě, že poskytovatel nemůže s žadatelem uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu nedostatečné kapacity, zařadí jej do evidence žadatelů o sociální službu (§ 88 písm. g) zákona o sociálních službách).

Povinnosti zájemce o pobytovou službu před zavřením smlouvy

Osoba je povinna dle § 91 odst. 4 zákona o sociálních službách před uzavřením smlouvy o poskytování pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu, nejde-li o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení podle § 52

Zastupování

Osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působnostípodle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí pobytových služeb v zařízení sociálních služeb, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení (§ 91 odst. 6 zákona o sociálních službách).


Příspěvek na péči

Příspěvek na péči náleží lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či příjímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok. Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.

Více na: Příspěvek na péči

23. dubna 2008
23. dubna 2008