Strategické dokumenty

Hlavní město Praha přijímá prostřednictvím svého Strategického plánu taková opatření, která povedou ke snížení nabídky, dostupnosti drog a poptávky po nich. Vyvážené snižování nabídky i poptávky po ilegálních drogách jsou klíčovými strategiemi efektivního ovlivňování drogové scény. Základem protidrogové politiky je vyváženost přístupu snižování nabídky drog - oblast represe a snižování poptávky po drogách - oblast prevence.

V oblasti snižování poptávky je Praha připravena podpořit potřebné aktivity vedoucí k její redukci, s hlavním důrazem na aktivity primární prevence, ale také léčbu závislostí, resocializační programy a činnosti napomáhající minimalizaci zdravotních rizik u problémových uživatelů drog.

Hlavní město Praha si uvědomuje, že efektivních opatření je pak možné dosáhnout pouze dlouhodobým úsilím a spoluprací státních orgánů i nestátních organizací, stejně jako širokých vrstev občanské společnosti. Důležitá je spolupráce se zahraničními subjekty, využívání poznatků a výsledků protidrogových strategií jednotlivých zemí, koordinace společného postupu v boji proti drogám, a to zejména s ohledem na integraci České republiky do Evropské unie.

Strategie, akční plány, deklarace

 1. Strategie hl. m. Prahy pro oblast závislostního chování na období 2022-2027
 2. Analýza situace v oblasti užívání návykových látek s důrazem na výskyt tzv. rizikového (problémového) užívání drog a jeho dopadů v Praze
 3. Analýza dostupnosti adiktologických služeb a potřeb klientů těchto služeb v hl. m Praze
 4. Materiál Optimální síť schválený usnesením ZHMP č. 38/126 ze dne 16.6.2022
 5. Materiál Místa místní pomoci
 6. Akční plán na období 2019 -2020
 7. Akční plán na období 2017 - 2018
 8. Akční plán na období 2014 - 2016
 9. Destigmatizace užívání psychoaktivních látek a adiktologických služeb – strategický souhrn a doporučení pro protidrogovou politiku
 10. Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020
 11. Akční plán na období 2008 - 2009
 12. Akční plán na období 2008 - 2009, anglická verze
 13. Strategii protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2008 až 2012
 14. Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2008 až 2012 - anglická verze
 15. Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až  2018 - plný text
 16. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 - 2008 
 17. Akční plán EU na období 2005 až 2008
 18. Protidrogová strategie EU na období 2005 až 2012
 19. Pražská deklarace - česká verze
 20. Pražská deklarace - anglická verze
 21. Pražská deklarace -  ruská  verze

Výroční zprávy

 1. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2019
 2. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2018
 3. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2017
 4. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2016
 5. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2015
 6. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2014
 7. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2013
 8. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2012
 9. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2011
 10. Výroční zpráva  o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2010
 11. Výroční zpráva  o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2009
 12. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2008
 13. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2007
 14. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2006
 15. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2006 - anglická verze
 16. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v roce 2005

Standardy

 1. Standardy odborné způsobilosti pro zařízení  a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách; Verze 7a – připomínky k 2. revizi, říjen 2003
 2. Standardy odborné způsobilosti pro zařízení  a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách; Speciální část
 3. Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek
11. srpna 2022
21. května 2024