Veřejné opatrovnictví

Činnost oddělení rodiny a sociální práce na úseku veřejného opatrovnictví

Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydalo dne 29. 05. 2014, podle § 17 odst. 3 a § 32 odst. 1, 2,
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, obecně závaznou vyhlášku č. 8/2014, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů. Na základě této změny jsou městské části způsobilé být veřejným
opatrovníkem dle § 471, odst. 3, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Citovaná obecně závazná
vyhláška č. 8/2014 vstoupila v platnost dne 04. 06. 2014 uveřejněním ve Sbírce právních předpisů
hlavního města Prahy a nabyla účinnosti dnem 1. července 2014. Ode dne nabytí účinnosti jsou
pouze městské části Praha 1–22 příslušné vykonávat funkci veřejného opatrovníka.
MHMP:

  • provádí kontrolní a metodickou činnost v oblasti výkonu veřejného opatrovnictví úřady městských částí hl. m. Prahy a vytváří metodické materiály,
  • poskytuje konzultace úřadům městských částí hl. m. Prahy,
  • pořádá porady a metodické dny pro veřejné opatrovníky,
  • realizuje zprostředkování vzdělávání pro veřejné opatrovníky,
  • komunikuje s dotčenými ústředními orgány, se soudy a dalšími spolupracujícími organizacemi a orgány

Dokumenty ke stažení:

Veřejné opatrovnictví - praktický průvodce a rádce úředníka
MVCR - Veřejné opatrovnictví
Doporučení Veřejného ochránce práv - očkování 2021
Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky

4. května 2022
12. května 2024