Doplňková síť 2024 II. – vyhlášení rozvoje nových kapacit od 1. 7. 2024

Doplňková síť tvoří rozvojovou součást Krajské sítě a doplňuje tak Základní síť sociálních služeb. Je tvořena konkrétními organizacemi, které poskytují registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách. Doplňková síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města představuje kapacity sociálních služeb zacílené na naplňování specifických rozvojových úkolů HMP, které akcelerují strategii rozvoje Krajské sítě. Realizuje se tak soubor vybraných opatření plynoucích z programového prohlášení Rady HMP v oblasti sociální politiky, národních rozvojových strategií i mezinárodních úmluv (např. článek 19 Úmluvy o právech osob s postižením) definovaných Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2022-2024. HMP zastává pozici zadavatele a správce Doplňkové sítě, který sociální služby do Doplňkové sítě zařazuje a financuje.

Cílem Doplňkové sítě je zajistit rozvoj sociálních služeb pro osoby s potřebami podpory na území HMP nad rámec strategie Základní sítě. Doplňková síť tak poskytuje HMP nástroj flexibilního rozvoje nových kapacit, schopných reagovat na aktuální potřeby občanů a příležitosti financování.

Pro rok 2024 jsou poptávány nové kapacity pro zajištění následujících úkolů, prostřednictvím vybraných druhů sociálních služeb:

  • Podpora sociálních služeb pro ohrožené děti a mládež, děti vyžadující vysokou intenzitu péče
    • § 37 Odborné sociální poradenství, § 46 Denní stacionáře

(cílová skupina: děti s těžkým kombinovaným postižením, děti s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem ve starším školním věku, děti ohrožené krizí duševního zdraví)

  • Zajištění kapacit v návaznosti na schválený materiál Optimální síť adiktologických služeb v Praze usnesením Zastupitelstva č. 38/126 ze dne 16. 6. 2022 prostřednictvím Kontaktních center
    • § 59 Kontaktní centra

(cílová skupina: osoby se závislostí nebo závislé na návykových látkách)

O zařazení do Doplňkové sítě musí organizace písemně zažádat na předepsaném formuláři (viz níže) prostřednictvím datové schránky: 48ia97h, s označením: SOV – „Žádost o zařazení kapacit 2024 II. – Doplňková síť“. Žádosti se přijímají na Odboru sociálních věcí MHMP do 29. 3. 2024 včetně.

Každý zájemce o zařazení kapacit v Doplňkové síti má povinnost svůj záměr projednat s odborem SOV MHMP, a to nejpozději do 22. 3. 2024. Bez projednání nebude na žádost brán zřetel.

S případnými dotazy se obracejte emailem na Bc. Kateřinu Tůmovou (k.tumova@praha.eu).

Žádost bude zařazena do evidence žádostí o zařazení kapacit od 1. 7. 2024. Při aktualizaci Doplňkové sítě budou podané žádosti posouzeny a předloženy Komisi Rady hlavního města Prahy pro plánování a financování sociálních služeb, která doporučí zařazení/nezařazení služby do Doplňkové sítě. Objem kapacit jednotlivých druhů a forem sociálních služeb zařazených do Doplňkové sítě, schvalují orgány kraje (ZHMP) a je financována z rozpočtu HMP.  

Další aktualizace kapacit v Doplňkové síti je předpokládána s účinností od 1. 1. 2025.

Příloha:

 

21. února 2024
21. února 2024