Financování a plánování sociálních služeb

Nejčastěji kladené otázky k dotačním řízením pro poskytovatele sociálních služeb:

Je financování sociálních služeb víceleté?

  • „Ne, v současné době (rok 2023) je financování sociálních služeb prostřednictvím dotačních řízení jednoleté, vždy na jeden kalendářní rok s povinností vyúčtovat dotaci za daný kalendářní rok. Převod finančních prostředků do dalšího kalendářního roku není možný.“

Kde se dozvím o termínu pro podání žádosti o dotaci?

Mám na přidělení dotace nárok, když jsem získal registraci k poskytování sociální služby­?

  • „Ne na poskytnutí dotace není obecně nárok, získání registrace k poskytování sociální služby nezakládá automaticky nárok na financování sociální služby, ani nevzniká registrujícímu orgánu nebo MHMP povinnost registrovanou sociální službu financovat.“

Má poskytovatel nárok na zařazení do Krajské sítě, když poskytuje sociální službu alespoň rok, dva roky a její realizaci hradí z vlastních zdrojů?

  • „Ne, na zařazení do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb není žádný nárok, ani MHMP nevzniká žádná povinnost službu zařadit do Krajské sítě, když ji poskytovatel hradí nějakou dobu ze svých zdrojů. Zařazování do Krajské sítě se řídí pravidly a podmínkami, které jsou zveřejněné ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP (SPRSS) a jsou v souladu s vyhlášeným rozvojem konkrétních druhů sociálních služeb, jejich kapacit a specifik na daný kalendářní rok.“

Kdo může být financován z dotačních programů HMP?

  • „Každý, komu bylo ze strany MHMP vydáno Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a je zařazen do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb, nebo mu bylo vydáno Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze strany jeho zřizovatele (PO MČ a PO HMP) a je zařazen do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. “

Na jakém základě jsou přidělovány finanční prostředky v dotačních řízeních HMP pro jednotlivé žadatele?

  • „Finanční prostředky v dotačních řízeních HMP jsou rozdělovány na základě výpočtového mechanismu, který je popsán v aktuálním SPRSS a ve znění jednotlivých dotačních Programů na daný kalendářní rok a na základě Kritérií hodnocení pro poskytnutí dotace v dotačních titulech HMP, které jsou přílohou SPRSS.“

Jak může organizace vstoupit Krajské sítě / navýšit kapacity v Krajské síti?

  •  „HMP na svých stránkách (na Portálu pro sociální oblast města Prahy) zveřejňuje cca v dubnu konkrétní druhy sociálních služeb a jejich případnou specifikaci, u kterých chce od 1.1. následujícího roku zvyšovat kapacitu. Na základě takto vyhlášeného rozvoje kapacit sociálních služeb musí organizace tento záměr konzultovat se správcem sítě a až po této konzultaci (která je povinná) může podat žádost o zařazení /navýšení kapacit v Krajské síti.“

Z jakých částí se vstup / navýšení kapacit v Krajské síti skládá?

  • „Celkový proces, podmínky a základní předpoklady pro vstup kapacit do Krajské sítě jsou popsány v SPRSS. Obecně lze říci, že jde o vyhlášení rozvoje kapacit jednotlivých druhů sociálních služeb, konzultace záměru vstoupit/navýšit/technicky změnit kapacity v Krajské síti, podání žádosti o vstup/navýšení/technickou změnu kapacit, místní šetření, předložení zjištěných skutečností a rozsahu nových kapacit Komisi RHMP pro plánování a financování sociálních služeb, schválení v orgánech HMP (v rámci aktualizace SPRSS/schválení nového SPRSS).“

Je na zařazení do Krajské sítě nárok, když je naše služba registrovaná dle zákona č. 108/2006 Sb.?

  • „Na zařazení do Krajské sítě nárok není. Nárok na zařazení nevzniká ani registrací sociální služby. Zařazování nových kapacit/navyšování stávajících kapacit se primárně řídí podmínkami definovanými v SPRSS, vychází z priorit HMP a v neposlední řadě reaguje na faktickou potřebnost, dostupnost konkrétních sociálních služeb pro konkrétní cílové skupiny na území HMP.“

Kdy a jak se dozvím, že naše služba byla/nebyla zařazena do Krajské sítě?

  • „Zařazení/nezařazení, navýšení/nenavýšení kapacit v Krajské síti schvaluje Zastupitelstvo HMP. Zájemci se tedy mohou o zařazení dozvědět nejdříve ve zveřejněném usnesení Zastupitelstva, následně ve zveřejněné aktualizaci SPRSS/novém SPRSS. Neúspěšní žadatelé jsou o této skutečnosti informováni písemně, a to pouze v případě, že dodrželi všechny procesní náležitosti žádosti (povinná konzultace záměru se správcem sítě). Pokud nebyl dodržen povinný proces (povinná konzultace) není na žádost o vstup/navýšení kapacit v Krajské síti brán zřetel a z pohledu správce sítě tato žádost neexistuje.“

 

16. února 2023
16. února 2023