Etnické menšiny (migranti, azylanti, romská problematika)

Existuje pro cizince povinnost uzavřít nemocenské pojištění?
Z hlediska nemocenského pojištění se nerozlišuje, zda zaměstnanec je občanem České republikynebo jiného státu. Nemocenského pojištění mohou být účastny jen osoby, které pracujív České republice pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky. Zaměstnanci,kteří jsou činní pro zaměstnavatele, kteří nemají na území ČR sídlo, jsou v ČR pojištěni,pokud má zaměstnavatel sídlo na území státu EU nebo na území státu, s nímž ČR uzavřelamezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Vykonává-li však zaměstnanec přechodněpráci mimo území ČR, nemá to vliv na jeho pojištění. Zaměstnanci zaměstnavatelůse sídlem na území ČR, kteří mají místo výkonu práce trvale v cizině, jsou pojištěnipodle českých předpisů, pokud mají trvalý pobyt na území ČR.

Z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 dávky:

  • nemocenské
  • podpora při ošetřování člena rodiny
  • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  • peněžitá pomoc v mateřství

Z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se poskytují 2 dávky:

  • nemocenské
  • peněžitá pomoc v mateřství

Nárok na dávky nemocenského pojištění se uplatňuje předložením předepsaného tiskopisu,který vystavuje příslušný lékař. Žádost o dávku podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele.OSVČ podávají žádost o dávku u okresní správy sociálního zabezpečení, příslušné podlé místasvého trvalého bydliště nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti(nemá-li OSVČ místo trvalého pobytu na území ČR). Je-li zaměstnanec zaměstnánu zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 25 zaměstnanců (organizace), vyplácí mutento zaměstnavatel dávky nemocenského pojištění. Je-li zaměstnanec zaměstnánu zaměstnavatele zaměstnávajícího do 25 zaměstnanců (malá organizace), vyplácí mu dávkypříslušná okresní správa sociálního zabezpečení. OSVČ vyplácí dávky nemocenského pojištěnípříslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Další informace z oblasti nemocenskéhopojištění jsou uveřejněny: http://www.mpsv.cz/cs/5428

Jsem ukrajinské (ruské, řecké, romské, polské,…) národnosti a chtěl bych navázat kontaktse svou etnickou skupinou v Praze. Kam se mohu obrátit?
Kontakty najdete naadrese: http://www.dnm-praha.eu/kontakt.html

Co je Dům národnostních menšin v Praze a jakou činností se zabývá?Dům národnostních menšin je zařízením hl. m. Prahy, které napomáhá porozumění mezinárodnostmi a pomáhá překonávat možné předsudky občanů vůči některým etnikům a národnostem.Hlavní úloha připadá na činnost národnostních menšin na území hl. města Prahy. Spolupracujes dalšími organizacemi jednotlivých etnických skupin, s organizacemi integrujícíchse cizinců. Podstatnou roli hraje činnost zaměřená na děti a mládež národnostních menšin,na spolupráci s pražskými školami a volnočasovými/kulturními zařízeními.

Na stránkách http://www.dnm-praha.eunajdete aktuality z činnosti skupin národnostních menšin(pořádání výstav, koncertů, kulturních akcí apod.) a další informace.

Je podporována integrace cizinců dotačními programy?
Ano. Každoročně Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační řízení v oblastiintegrace cizinců. Více informací o těchto programechna adrese http://www.mpsv.cz/cs/8577

9. října 2009
9. října 2009