Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy

Registrační číslo:

 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085

Anotace projektu:

 • Hlavním cílem projektu je pomoc potřebným osobám s cílem usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. Pomoc potřebným osobám bude realizována prostřednictvím podpory vybraných druhů sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Realizačně bude projekt zaměřen na systémovou podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem konkrétních sociálních služeb.

Fyzická realizace projektu 

 • Datum zahájení:   01. 10. 2016
 • Datum ukončení:  31. 03. 2019

Operační struktura             

 • Operační program: Operační program Zaměstnanost
 • Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Přehled zdrojů financování projektu       

 • Celkové výdaje: 258 926 094,24 Kč z toho
 • Příspěvek EU: 129 463 047,12 Kč
 • Veřejné zdroje: 129 463 047,12 Kč

Cílová skupina:       

 • Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 • Oběti trestné činnosti
 • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 • Osoby pečující o malé děti
 • Osoby v nebo po výkonu trestu
 • Rodiče samoživitelé

Archiv

 

20. listopadu 2019
20. listopadu 2019