Projekt transformace

Projekt

 • "Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze"

Registrační číslo projektu

 • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662

Název programu

 • Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy

 • 03_15_008

Název výzvy

 • Podpora procesů ve službách na území hlavního města Prahy

Název prioritní osy

 • Sociální začleňování a boj s chudobou

Název investiční priority

 • Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Fyzická realizace projektu

 • Zahájení:  01. 10. 2019
 • Ukončení: 30. 06. 2023

Celkové náklady

 • 110 947 460,51 Kč
 • Celkové výdaje přímé: 104 667 415,58 Kč
 • Celkové výdaje včetně nepřímých nákladů: 110 947 460,51
 • Z toho výdaje za nákup podpořených služeb: 79 459 407,48 Kč

Cílová skupina

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Sociální pracovníci
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

Cíl projektu

Přechod lidí s postižením, seniorů a ostatních klientů ze zařízení s nedostatečnými standardy pro poskytování sociálních služeb do prostředí, které jim umožní žít běžným a přirozeným způsobem života.

Modernizace systému péče o uživatele pěti příspěvkových organizací ústavního typu s pobytovými službami, lokalizovaných mimo území hl. m. Prahy, na služby terénního nebo komunitního typu v domácím prostředí, které budou odpovídat potřebám klientů, a současně posílení podpůrných sociálních služeb, které budou moci klienti využívat pro zajištění plnohodnotného a dle možností samostatného života.

Klíčové aktivity

 • Rozšíření kapacit a zvýšení flexibility terénních a ambulantních služeb v krajské síti sociálních služeb tak, aby služby zajišťovaly odpovídající podporu pro uživatele hlásící se do a odcházející z pobytových služeb mimo HMP, a spolu s tím podpořit procesy systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální práci, zdravotními službami a službami úřadů, mimo jiné pomocí zavádění case managementu.
 • Posílení kapacit sociálních služeb
 • Podpora procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální práci, zdravotními službami a službami úřadů, mimo jiné pomocí zavádění case managementu.
 • Podpora vzdělávání a strategického řízení
 • Podpora transformace systému zajištění komplexní podpory a modernizace péče v pobytových zařízeních tzv. ústavní povahy a s tím související vzdělávání v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků působících v sociálních službách
 • Rozvojové plány a Individuální plánování podpory
 • Vzdělávání ředitelů a pracovníků příspěvkových služeb
 • Průběžná podpora opatrovníků
 • Rozvoj objektů pobytových zařízení
 • Plánování rozvoje pracovníků v tzv. ústavních zařízeních a plánování podpory pro osoby, které se nevrátí do Prahy
 • Evaluace projektu

Účast organizací na realizaci projektu

Příspěvkové organizace hlavního města Prahy

 • Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
 • Domov se zvláštním režimem Terezín
 • Domov Svojšice
 • Domov Zvíkovecká kytička
 • Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna          
 • Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice
 • Domov sociálních služeb Vlašská
 • Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové

Ostatní organizace:

 • Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.
 • SANANIM, z.ú.
 • Společnost DUHA, z.ú.
 • Národní ústav pro autismus, z. ú.
 • Ruka pro život o.p.s.
 • Fosa, o. p. s.
 • Baobab z.s.
 • Centrum MARTIN o.p.s.
 • Dílny tvořivosti, o.p.s.
 • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.
 • Sedmibarevno z.ú.

Dotační program pro rok 2023

Dotační program II. pro druhé pololetí roku 2022

Dotační program I. pro rok 2022

Dokumenty ke stažení pro vyúčtování za rok 2023

Dokumenty ke stažení pro vyúčtování za rok 2022

Dokumenty ke stažení pro vyúčtování za rok 2021

Dotační program pro rok 2021

 

13. července 2022
13. července 2022