Projekt Systém vzdělávání

Projekt

 • "Systém vzdělávání v sociálních službách na území HMP"

Registrační číslo projektu

 • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016434

Název programu

 • Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy

 • 03_15_008

Název výzvy

 • Podpora procesů ve službách na území hlavního města Prahy

Název prioritní osy

 • Sociální začleňování a boj s chudobou

Název investiční priority

 • Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Fyzická realizace projektu

 • Zahájení:  01. 01. 2020
 • Ukončení: 31. 12. 2022

Celkové náklady

 • 32 292 926,64 Kč

Cílová skupina

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Sociální pracovníci

Cíl projektu

Rozvoj systému kvality sociálních služeb na území hl. m. Prahy poskytujících sociální služby dle zákona o sociálních službách. Zajištění akreditovaného dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách zkvalitňuje požadavky na výkon profese v souladu se zákonem o sociálních službách.

Klíčové aktivity

 • Vzdělávání

Vzdělávání dle § 111 a § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v následujících oblastech:

 • práce s lidmi s PAS, včetně PAS+,
 • práce s lidmi z odlišného sociokulturního prostředí
 • plánování zaměřené na člověka, včetně mapování potřeb a zdrojů,
 • transformace pečovatelské služby,
 • práce s riziky,
 • poskytování sociálních služeb a efektivní využití asertivní komunikace při jednání,
 • poskytování podpory při rozhodování,
 • další specifická témata podle identifikovaných potřeb poskytovatelů sociálních služeb,
 • komunikační dovednosti.
 • Podpora vzdělávání by probíhala prostřednictvím dotačních titulů vyhlášených v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Oprávněnými žadateli by byly vybrané druhy sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy a je jim vydáno Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise (EU) č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
 • koncepční a metodická podpora sociálních služeb
 • interaktivní workshopy
 • odborné konference
 • zahraniční cesty pro vybrané profese
 • školení školitelů
 • Evaluace
 • účelnost projektu (naplnění cílů projektu),
 • účinnost (vhodnost zvoleného přístupu k realizaci projektu),
 • užitečnost (zejména vliv projektu na cílové skupiny).

Program Systém vzdělávání byl rozhodnutím Rady HMP zrušen k 31. 12. 2022 a není realizován.

 

30. listopadu 2021
30. listopadu 2021