Sociálně-právní ochrana dětí - zaměření činnosti

Magistrát hl. m. Prahy v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí na území hl. m. Prahy zastupuje pozici krajského úřadu. Přímý výkon sociálně-právní ochrany dětí byl Statutem hl. m. Prahy přenesen na úřady městských částí hl. m. Prahy.

Oddělení rodiny a sociální práce Magistrátu hl. m. Prahy vykonává v oblasti sociálně-právní ochrany dětí tyto činnosti:

 • řídí a kontroluje výkon státní správy úřady městských částí hl. m. Prahy na úseku sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) 
 • metodicky vede sociální pracovníky SPOD úřadů městských částí hl. m. Prahy a vytváří pro ně metodické materiály
 • seznamuje sociální pracovníky SPOD se závaznými postupy a novými metodami práce a možnostmi aplikace v případové práci s klientem a jeho rodinou
 • rozhoduje o zařazení/vyřazení žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče do/z příslušné evidence
 • zajišťuje odborné
 • zprostředkovává náhradní rodinnou péči dětem, kterým je třeba náhradní rodinnou péči zprostředkovat
 • zajišťuje preventivní a poradenskou činnost v oblasti náhradní rodinné péče
 • spolupracuje s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, s příslušnými státními orgány a institucemi i s nestátními organizacemi, které mají v působnosti ochranu dětí
 • analyzuje a vyhodnocuje výkon SPOD se zřetelem na kvalitu a etiku, s výsledky seznamuje jednotlivé sociální pracovníky SPOD MPSV
 • pravidelně spolupracuje s věcně příslušným odborem MPSV
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty občanů na úseku sociálně-právní ochrany dětí
 • je odvolacím orgánem proti rozhodnutím úřadů městských částí vydaným ve správním řízení na úseku SPOD
 • ve správním řízení vydává, odnímá a mění pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, vede evidenci a kontroluje činnost osob, kterým bylo vydáno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 • rozhoduje o nároku a výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • vyřizuje dotazy a připomínky pracovníků úřadů městských částí, pověřených osob k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a dalších institucí
 • vykonává další činnosti v rámci pracovní náplně MHMP

Bližší informace:

sociálně-právní ochrana dětí:

náhradní rodinná péče:

Orgány sociálně právní ochrany – Orgány sociálně právní ochrany dětí jsou oddělení sociálně právní ochrany městských částí Prahy 1-22.(viz Úřady městských částí)

Poskytování sociálně- právní ochrany pověřenými osobami – seznam pověřených osob k výkonu SPOD naleznete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

9. května 2022
16. července 2024