Zákony a související právní předpisy

Právní předpisy aplikované podpůrně ve vztahu ke správním činnostem v sociální péči a ostatní právní předpisy obecně aplikované – zákony

 

 1. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 3. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
 5. Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
 6. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 7. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 8. Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
 9. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 10. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 11. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
 12. Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 13. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 14. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 15. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 16. Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 17. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
 18. Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 19. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
 20. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 21. Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
 22. Zákon č. 499/2004 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů
 23. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 24. Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 25. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 26. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 27. Zákon č. 269/2007 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
 28. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 29. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 30. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 31. Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 32. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 33. Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 34. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 35. Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
 36. Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
 37. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Právní předpisy ve vztahu ke správním činnostem ve zdravotnictví – prováděcí předpisy

 1. Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 2. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011, ve znění pozdějších předpisů
 3. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
 4. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
 5. Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
 6. Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
 7. Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 8. Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů (prováděcí vyhláška k zákonu č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů)
 9. Vyhláška č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011, ve znění pozdějších předpisů
 10. Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
 11. Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů (prováděcí vyhláška k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů)
 12. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů (prováděcí vyhláška k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů)
 13. Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (prováděcí vyhláška k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů)
 14. Vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi, ve znění pozdějších předpisů
 15. Vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání
 16. Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče (prováděcí vyhláška k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů)
 17. Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemoci z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze dále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
 18. Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
 19. Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Právní předpisy ve vztahu ke správním činnostem v sociální péči – zákony

 1. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 3. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 5. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 6. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 7. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 8. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 9. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 10. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 11. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 12. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
 13. Zákon č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány
 14. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 15. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

Právní předpisy ve vztahu ke správním činnostem v sociální péči – prováděcí předpisy

 1. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (prováděcí vyhláška k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 2. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Právní předpisy aplikované podpůrně ve vztahu ke správním činnostem v sociální péči a ostatní právní předpisy obecně aplikované – prováděcí předpisy

 1. Nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
 2. Vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 3. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů
 4. Vyhláška č. 21/2004 Sb. hl. m. Prahy, o znaku a vlajce hlavního města Prahy a jejich užívání
 5. Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a to ve výši paušální částky nákladů řízení
 6. Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 7. Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 8. Vyhláška č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Právní předpisy ve vztahu ke správním činnostem ve zdravotnictví – zákony

 1. Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárenské komoře, ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 3. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 5. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 6. Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantaci tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
 7. Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
 8. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských povoláních), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 9. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 10. Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 11. Zákon č. 296/2008 Sb., o zajišťování jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
 12. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
 13. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 14. Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpisy vztahující se k sociální péči

 1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 2. Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.,o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice ústředních orgánů při výkonu přenesené působnosti ve vztahu ke správním činnostem v sociální péči

 1. Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. Září 2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace a o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanoveném rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče

Mezinárodní smlouvy a právní předpisy Evropské unie ve vztahu ke správním činnostem v sociální péči

 1. Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o přijetí Úmluvy o právech dítěte
 2. Sdělení MZV č. 38/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů
 3. Sdělení MZV č. 43/2000 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
 4. Sdělení MZV č. 132/2000 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o osvojení dětí
 5. Sdělení MZV č. 54/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
 6. Sdělení MZV č. 141/2001 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
 7. Sdělení MZV č. 91/2005 Sb.m.s., o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
 8. Sdělení MZV č. 45/2003 Sb.m.s., o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte a o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
 9. Sdělení MZV č. 74/2013 Sb.m.s., o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
 10. Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27.11.2003, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozsudků ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000
 11. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
 12. Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností
 13. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
 14. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, o opakovaném použití informací veřejného sektoru
14. listopadu 2014
2. dubna 2024