Depo Písnice a okolí

Území na rozhraní Písnice a Kunratic na samém jižním okraji Prahy v budoucnu čeká významná proměna. Dnes má tato oblast převážně průmyslový a zemědělský charakter, nachází se tu hlavně sklady, výrobní objekty a pole. V budoucnu zde má vzniknout konečná stanice trasy metra D a spolu s ní i nová městská čtvrť. To vyžaduje jasnou koncepci, podle které se má území dále rozvíjet.

Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy proto pořizuje Územní studii Depo Písnice a okolí, jejíž hlavním cílem je zkoordinovat všechny existující zájmy a potřeby v tomto území a nastavit pravidla pro koncepční rozvoj celé lokality. Územní studie navrhne nové obytné, komerční a rekreační plochy včetně ploch veřejné vybavenosti a jejich funkční provázání v návaznosti na budoucí stanici metra D. Studie prověří možnosti nejvhodnějšího prostorového uspořádání nové zástavby kolem budoucího depa, stanice metra a terminálu veřejné dopravy. Dále prověří optimální způsoby využití nové zástavby a její návaznost na nově navrhované obytné struktury s důrazem na vhodný mix funkcí a prostupnost řešeným územím.

Oblast řešená územní studií se nachází v k. ú. Kunratice a k. ú. Písnice, na území Městské části Praha-Kunratice a Městské části Praha-Libuš.


Aktuálně


V průběhu měsíce května se uskutečnila dvě veřejná setkání na území MČ Praha – Libuš a MČ Praha – Kunratice. Dále, v termínu 14.- 27. května, proběhla online anketa pro sběr podnětů.

Výsledky z participačních akcí a online ankety jsou shrnuty v závěrečné zprávě, která je součástí analytické části a slouží jako podklad pro zpracování návrhové části územní studie. Závěrečná zpráva z úvodního zapojení veřejnosti je k dispozici zde.

Děkujeme všem zapojeným, že nám pomohli při zpracování analytické části územní studie. Na podzim tohoto roku vám představíme pracovní podobu návrhu územní studie!
 


Územní studie


Pro předmětné území je pořizována územní studie (§ 25 a 30 stavebního zákona) na základě vlastního podnětu pořizovatele. Územní studie je územně plánovacím podkladem, který navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů v území, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat jeho využití a uspořádání. Územní studie bude sloužit jako podklad pro změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, jako podklad pro novou územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy a v cílovém stavu jako podklad pro rozhodování v území.

Zadání územní studie bylo dokončeno v říjnu 2023 odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy po konzultacích s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Městskou částí Praha-Kunratice a Městskou částí Praha-Libuš.

V listopadu 2023 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele, kterým se stal ateliér Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o.

Dále proběhlo výběrové řízení na koordinátora participačních aktivit v rámci pořizování územní studie, kterým se stal spolek Socionaut.


 


Proces pořizování územní studie – harmonogramParticipace


Po domluvě s Institutem rozvoje a plánování hl. m. Prahy a Městskou částí Praha-Libuš a Městskou částí Praha-Kunratice stanovil pořizovatel v zadání požadavek na zapojení veřejnosti do procesu pořizování územní studie.

Koordinátor těchto aktivit (Socionaut, z.s.) má za úkol zapojit obyvatele a veřejnost, občanské a zájmové spolky při zpracování územní studie, která připravuje budoucí podobu řešeného území.


Kontakty


Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje

(kontaktní osoba: Ing. Denisa Trávníčková, denisa.travnickova@praha.eu, +420 770 320 779)

 

Koordinátor participace: Socionaut, z.s.

(kontaktní osoba: Reza Vlasáková, reza@socionaut.org, +420 777 835 310)

 

Zpracovatel: Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o.

11. dubna 2024
16. července 2024