Podněty na změny a úpravy územního plánu

Pořizovatelem územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro území hl. m. Prahy je odbor územního rozvoje MHMP:

adresa telefon e-mail
Jungmannova 29, Praha 1, 110 00   236 004 851  uzrsek@praha.eu

 

Platný územní plán hl. m. Prahy není v souladu s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“). Změny platného územního plánu, jejichž podnět by byl schválen za účinnosti nového stavebního zákona, tj. po 30. 6. 2024, by musely být pořizovány a vydány v souladu s požadavky tohoto zákona, přičemž do souladu s novým stavebním zákonem by musel být uveden i celý platný územní plán. S ohledem na probíhající proces pořizování nového územního plánu – Metropolitního plánu – se uvedení platného územního plánu hl. m. Prahy do souladu s požadavky nového stavebního zákona nepředpokládá.

 

Formuláře pro podání podnětu na změnu ÚP:

Podněty na změny a úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

 

15. července 2022
9. července 2024