Vysočany

Velká část řešeného území je bývalou průmyslovou oblastí, která se postupně přeměňuje na rezidenční čtvrť. V prostředí průmyslových a skladovacích hal a nevyužívaných brownfieldů zde postupně vznikala a vzniká nová zástavba bytových domů a administrativních budov, které spolu často nekomunikují. Proměnu této oblasti je proto třeba lépe řídit. Odbor územního rozvoje, Magistrátu hl. m. Prahy tedy pořizuje Územní studii Vysočany, jejíž cílem je navrhnout budoucí podobu území – to znamená dotvořit území polyfunkční městskou strukturou, stanovit logické dopravní vazby, pěší propojení a vymezit veřejná prostranství.


Aktuálně


V dubnu byla zpracována analytická část studie, která mimo jiné reflektuje výsledky zapojení veřejnosti.

V průběhu měsíce března se uskutečnila dvě veřejná setkání a komentovaná procházka v řešeném území Územní studie Vysočany. Měli jste možnost nám podat vaše podněty osobně i online pomocí ověřovacího dotazníku.  Data jsou k nahlédnutí zde.

Výsledky z participačních akcí a dotazníku jsou shrnuty v závěrečné zprávě, která je součástí analytické části a slouží jako podklad pro zpracování návrhové části územní studie. Závěrečná zpráva z úvodního zapojení veřejnosti je k dispozici zde.

Děkujeme všem zapojeným, že nám pomohli při zpracování analytické části územní studie. V září vám pak představíme pracovní podobu návrhu!


Územní studie


Pro předmětné území je pořizována územní studie (§ 25 a 30 stavebního zákona) na základě vlastního podnětu pořizovatele. Územní studie je územně plánovacím podkladem, který navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů v území, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat jeho využití a uspořádání. Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území a pro pořizování nové územně plánovací dokumentace (Metropolitní plán).

Zadání územní studie bylo dokončeno v říjnu 2023 odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy po konzultacích s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Městskou částí Praha 9.

V listopadu 2023 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele, kterým se stali M4 architekti s.r.o.

Dále proběhlo výběrové řízení na koordinátora participačních aktivit v rámci pořizování územní studie, kterou se stala společnost Agora CE o.p.s.

 


Řešené území 


Proces pořizování územní studie – harmonogram


 


Participace


Po domluvě s Institutem rozvoje a plánování hl. m. Prahy a Městskou částí Praha 9 stanovil pořizovatel v zadání požadavek na zapojení veřejnosti do procesu pořizování územní studie. Zapojení veřejnosti slouží především k informování o významu a přínosech této studie pro obyvatele Vysočan a Hloubětína, k možnosti vyjádřit se ke stávajícímu stavu území a k rozpracovanému návrhu územní studie během veřejných plánovacích setkání.

 

Koordinátor těchto aktivit (Agora CE o.p.s.) má za úkol zapojit obyvatele a veřejnost, občanské a zájmové spolky při zpracování územní studie, která připravuje budoucí podobu řešeného území.

 


Kontakty


Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje

(kontaktní osoba: Ing. Daniel Novotný, daniel.novotny@praha.eu, +420 777 496 133)

 

Koordinátor participace: Agora CE, o.p.s.

(kontaktní osoba: Vojtěch Černý, vojtech.cerny@agorace.cz, +420 608 128 006)

 

Zpracovatel: M4 architekti, s.r.o.

9. února 2024
22. května 2024