Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 14/2000 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti se žebráním, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2004 Sb. hl. m. Prahy

  • 1 minuta čtení

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne … vydat podle § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I
Obecně závazná vyhláška č. 14/2000 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti se žebráním, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2004 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:
l. Za čl. 2 se vkládá nový čl. 2a, který zní:

„Čl. 2a
Žebrání prováděné za přítomnosti zvířete je zakázáno na celém území hlavního města Prahy.“.

Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ...

Přílohy:

 

Začátek připomínkování: 3. 6. 2024
Konec připomínkování: 3. 7. 2024

Kontaktní osoba: Mgr. Mgr. Ivana Lichá, Odbor živnostenský a občanskosprávní

Připomínkování návrhu právního předpisu

Statistika

Overview

Kategorie

4

Příspěvků

0

Participants

0

Top přispěvatelé

Nebyli nalezeni žádní vyhodnotitelní přispěvatelé.
Diskusní fórum