Zlepšování kvality ovzduší v hlavním městě Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech I. – „Kotlíkové dotace I.“

Zlepšování kvality ovzduší v hlavním městě Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech I. - Kotlíková dotace I
  • Gesční odbor: Odbor životního prostředí
  • Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000219
  • Celkový schválený rozpočet: 23 700 000,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
  • Doba trvání projektu: 16. 07. 2015 – 27. 02. 2019
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Díky projektu se realizovaly výměny neekologických zdrojů vytápění v rodinných domech za ekologicky přijatelné, vyhovující předepsaným požadavkům. Současně byla v těchto domech provedena mikroenergetická opatření za účelem snížení energetické náročnosti budov. Došlo k výměně 184 kotlů.

Webové stránky: https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace/kotlikove_dotace_Praha_I.xhtml

Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu ovzduší na území Hlavního města Prahy a to výměnou stávajících neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, za nové topné zdroje v rodinných domech. Projekt podporoval výměnu neekologických kotlů za ekologické zdroje, splňující přísné emisní požadavky a přispěl ke snížení emisí z nekvalitního spalování. Za účelem dosažení zvýšení absorpční kapacity, co největšího počtu vyměněných kotlů a splnění předepsaného indikátoru byla provedena cílená marketingová kampaň, a to jak plošná s dopadem na veškeré obyvatelstvo hl. města Prahy, jehož se projekt týkal, tak dílčí, zaměřená zejména na vytipované lokality s největším výskytem zdrojů spalujících pevná fosilní paliva v rodinných domech.

 

13. února 2023
22. listopadu 2023