Zlepšování kvality ovzduší v hlavním městě Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech II. – „Kotlíkové dotace II.“

Zlepšení kvality ovzduší v hlavní městě Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech II - Kotlíková dotace II
  • Gesční odbor: Odbor životního prostředí
  • Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005160
  • Celkový schválený rozpočet: 23 700 000,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí
  • Doba trvání projektu: 01. 09. 2017 – 29. 11. 2019
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Původní alokace prostředků na zajištění 247 výměn, byla vzhledem k velikosti indikátoru a preferencím vyměňovaných zdrojů vytápění nedostačující. I přes opatření, která hl. město Praha učinilo, převod maximálně možné částky dle pravidel Operační program životní prostředí z neinvestičních prostředků do investičních na projekty koncových příjemců, bylo možno podpořit pouze 194 žadatelů splňujících podmínky. Realizace projektu měla pozitivní dopad nejen na životní prostředí, ale i zdravotní stav obyvatel.

Webové stránky: https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_ii/kotlikove_dotace_Praha_II.xhtml

Projekt "Kotlíkové dotace II." podporuje výměnu neekologických zdrojů vytápění na pevná paliva za ekologické zdroje splňující emisní požadavky. Primárním cílem projektu bylo snížit emisní zatížení obyvatel na území hl. města Prahy a současně zlepšit kvalitu ovzduší v rámci řešeného území. Projekt úspěšně navázal na realizaci "Kotlíkových dotací I." a byl zaměřen na zkvalitnění ovzduší prostřednictvím výměny stávajících zdrojů vytápění na tuhá paliva v lidských sídlech. Využívání neekologických zdrojů vytápění na tuhá paliva způsobuje vysoké zatížení ovzduší emisemi. Zejména v topné sezóně na území hl. města Prahy běžně dochází k překročení emisních limitů sledovaných částic. Příčinou jsou horší rozptylové podmínky a vyšší četnost zdrojů znečištění vlivem topné sezóny. Tyto faktory negativně ovlivňují nejen životní prostředí, ale mají neblahý vliv i na zdravotní stav obyvatel.

 

13. února 2023
22. listopadu 2023